ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
น้ำท่วม ( 18 )
2.83%
ถนนชำรุด ( 525 )
82.42%
ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ ( 55 )
8.63%
ขยะมูลฝอย ( 7 )
1.10%
การศึกษาของเยาวชน ( 24 )
3.77%
รายได้ไม่เพียงพอ ( 8 )
1.26%