หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
 
  

 
 
พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร
 
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
 
 
  

 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
 
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร
 
ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพปลอดภัยจากสารพิษ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ
 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ
 
ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุขให้มีคุณภาพและบริการอย่างทั่วถึง
 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
  

 
 
ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข
 
พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112 โทรสาร : 056-478-112
จำนวนผู้เข้าชม 3,510,778 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com