หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ "การศึกษาได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เศรษฐกิจรุ่งเรือง บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล"
สำนักงานเทศบาลตลุก
สู้ตายค่ะ พวกเราจะตั้งใจเรียนให้เก่งๆค่ะ
โรงเรียนบางไก่เถื่อน
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ชาวตลุก ต้องหมั่นทำดีนะโยม (เจ้าอาวาสวัดตลุก)
วัดอินทาราม(วัดตลุก)
วัดเก่าแก่ในตำบลตลุก
ประชาชนในตำบลตลุกมีสุขภาพที่ดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก
คุณลุงพยุง สงพูล เกษตรกรผู้นำอาชีพก้าวหน้า จ.ชัยนาท
เราจะทำการเกษตร
ตามแนวพระราชดำริ
ชาวตำบลตลุกประกอบ
อาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
เทศบาลตำบลตลุก
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 12 ก.พ. 2550
การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (มท 0808.2/ว260) 12 ก.พ. 2550
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว291) 9 ก.พ. 2550
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 48/2550 เรื่อง เลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการ 8 ก.พ. 2550
- ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว7) 8 ก.พ. 2550
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 8 ก.พ. 2550
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) 8 ก.พ. 2550
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) 8 ก.พ. 2550
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 8 ก.พ. 2550
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปกำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 8 ก.พ. 2550
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. บัญชีการกำหนดให้บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้น ศึกษานิเทศก์) ดำรงตำแหน่งและให้ได้รับเงินเดือนในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบพีซี) 8 ก.พ. 2550
บัญชี รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. พ.ศ. 2550 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2550 8 ก.พ. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 1 (มท 0807.3/ว28) 8 ก.พ. 2550
การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2550 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2550) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว259) 8 ก.พ. 2550
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2550 (มท 0891.3/ว235) 7 ก.พ. 2550
โครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจำปี 2550 6 ก.พ. 2550
แผนจัดสรรเงินอุดหนุนและภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 6 ก.พ. 2550
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว233) 5 ก.พ. 2550
การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (มท 0803/ว234) 5 ก.พ. 2550
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว230) 5 ก.พ. 2550
<< หน้าแรก...     1092      1093      1094      1095     (1096)     1097      1098      1099      1100     ....หน้าสุดท้าย >> 1,108
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-119-5230
 
เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร : 056-478-112
โทรสาร : 056-478-112
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลตลุก
จำนวนผู้เข้าชม 15,330,780 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10