หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ "การศึกษาได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เศรษฐกิจรุ่งเรือง บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล"
สำนักงานเทศบาลตลุก
สู้ตายค่ะ พวกเราจะตั้งใจเรียนให้เก่งๆค่ะ
โรงเรียนบางไก่เถื่อน
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ชาวตลุก ต้องหมั่นทำดีนะโยม (เจ้าอาวาสวัดตลุก)
วัดอินทาราม(วัดตลุก)
วัดเก่าแก่ในตำบลตลุก
ประชาชนในตำบลตลุกมีสุขภาพที่ดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก
คุณลุงพยุง สงพูล เกษตรกรผู้นำอาชีพก้าวหน้า จ.ชัยนาท
เราจะทำการเกษตร
ตามแนวพระราชดำริ
ชาวตำบลตลุกประกอบ
อาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
เทศบาลตำบลตลุก
1
2
3
4
5
 


อำเภอสรรพยามอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยตำบลตลุก [ 8 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 53 


เทศบาลตำบลตลุกออกดำเนินการซ่อมไฟทางสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 11 [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 291 


เทศบาลตำบลตลุกออกดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืช ณ วัดโคกเข็ม ตำบลตลุก [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 284 


มอบผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลตลุก [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 286 


เทศบาลตำบลตลุกดำเนินการลาดยางถนนสายซอยหอถังประปา หมู่ที่ 6 [ 4 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 242 


เทศบาลตำบลตลุกดำเนินการลาดยางถนนสายทางบางศรีจันทร์ หมู่ที่ 12 [ 3 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 297 


เทศบาลตำบลตลุกดำเนินการลาดยางถนนสายข้างเมรุวัดโคกเข็มตำบลตลุก [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 302 


นายก อบจ. มอบผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสิ่งรบกวนให้กับชาวตำบลตลุก [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 309 


เทศบาลตำบลตลุกดำเนินการลาดยางถนนบริเวณ หมู่ที่ 5 [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 287 


เทศบาลตำบลตลุกดำเนินการลาดยางถนนบริเวณ หมู่ที่ 4 [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 262 


เทศบาลตำบลตลุกออกดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณ หมู่ที่ 2 [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 272 


เทศบาลตำบลตลุกดำเนินการลาดยางถนนบริเวณ หมู่ที่ 1 [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 251 


เทศบาลตำบลตลุกออกดำเนินการซ่อมไฟทางสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ 11 และ หมู่ที่ 12 [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 231 


เทศบาลตำบลตลุกออกดำเนินการซ่อมไฟทางสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ 11 [ 29 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 200 


เทศบาลตำบลตลุกออกดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณ หมู่ที่ 10 [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 191 


เทศบาลตำบลตลุกออกดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณหมู่ที่ 2 [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 229 


เทศบาลตำบลตลุกออกดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณหมู่ที่ 9 และข้างโรงเรียนบางไก่เถื่อน [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 249 


เทศบาลตำบลตลุกออกดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณ ข้างทาง ในเขตพื้นที่หมู่ 7 หมู่ 9 หมู [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 210 


โครงการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับองค์กร [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 356 


เทศบาลตำบลตลุกออกดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดนัดบางไก่เถื่อน [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 185 


การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 458 


โครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง [ 20 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 481 


วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา [ 16 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 466 


วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 492 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ

 

 

การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด กสว. มท 0820.2/ว8918  [ 30 พ.ย. 2565 ]
มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3935  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3927 [แบบฟอร์มรายงานแผนประเมินผลสัมฤทธิ์ (word)]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 กศ. มท 0816.2/ว3934 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว3931  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3930  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว3929 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3920 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3917  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3926  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18121-18199  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18178-18253 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3905  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 กปต. มท 0811.1/ว3893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว8729  [ 28 พ.ย. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
 
   
 
รายงานข้อมูลรถที่ค้างชำระภาษี 1 ปีถึง 3 ปี [ 23 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 21 
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น [ 22 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุก เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบปร [ 17 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 24 
 
ทต.ธรรมามูล การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชน [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ เสื้อหนาว มือสอง เรื่องที่ควรรู้ ก่อนซื้อมาใ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ วิธีการป้องกันรักษาภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง ในผู [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ ปัจจัยเสี่ยงและสัญญาณเตือน มะเร็งปอด [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ ๕ ปภ. แนะรู้ก่อน เซฟก่อน จุดเสี่ยงเพลิงไหม้ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ ๕ เรื่องที่ควรทำเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัว [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ธรรมามูล ดูแลระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 9 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองแซง ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.3405 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ธรรมามูล ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลธร [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองแซง ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.3400 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศ รายละเอียดราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศ รายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลาดริมแม่น้ำน้อย [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.หางน้ำสาคร ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.มโนรมย์ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ดินในการใช้พื้นที่ทิ้งขยะมูลฝอยและใ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.สรรคบุรี ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมผิวจราจรถ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานเสริมผิวจราจรถนนลูกร [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.มโนรมย์ กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อแร่ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.นางลือ ต้อนรับหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
 
 
 

หุ่นฟางนกเล็ก  
 
 
 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
 
 
 
 
ซักซ้อมแนงทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของ อปท. [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ด่วนมาก ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์การสัมมนา ลดโลกร้อนกับ LESS [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
ด่วนที่สุด ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยพ.ศ..2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 29 
การส่งเสริมการดำเนินการตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ. และนายกทม.ชน) ด่วนที่สุด [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 25 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจส่งเคราะห์คนตาบอดระดับจังหวัด [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 27 
ด่วนที่สุด การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี2565ฯ [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 38 
เรื่อง สำรวจข้อมูลปัจจุบัน กรณีจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นเกียวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (ด่วนที่สุด) (เรียน ท้องถินอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท) [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
รายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 25 
รายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ส่งท้องถิ่นอำเภอ) [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
ด่วนที่สุด มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 (ทถอ.ทุกอำเภอ) [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 14 
ด่วนที่สุด มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 (ทม.ชัยนาท) [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 14 
การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 26 
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณฯ(นายอำเภอทุกอำเภอยกเว้นเนินขาม,มโนรมย์และวัดสิงห์) [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 24 
ผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 31 
ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 26 
ขอเชิญเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 46 
ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพฯ [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด ร่างคู่มือบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 23 
 
 
 


ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง [ 28 ต.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตตำบลตลุก จำนวน 4 แ [ 28 ต.ค. 2565 ]จ้างซ่อมรถบรรทุกนำ้ดับเพลิง ทะเบียน บฉ 9060 ชน โดย [ 26 ต.ค. 2565 ]

 
 

 
       
 
คน ต.ตลุก อยู่ต่างถิ่นเข้ามาคุยกันหน่อย (24 พ.ย. 2565)    อ่าน 2286  ตอบ 11  
สอบถามเรื่องการเสียภาษีที่ดิน ปี 2565 (31 ต.ค. 2565)    อ่าน 252  ตอบ 3  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (5 พ.ย. 2564)    อ่าน 1819  ตอบ 5  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-119-5230
 
เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร : 056-478-112
โทรสาร : 056-478-112
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลตลุก
จำนวนผู้เข้าชม 17,762,888 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10