หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ "การศึกษาได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เศรษฐกิจรุ่งเรือง บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล"
สำนักงานเทศบาลตลุก
สู้ตายค่ะ พวกเราจะตั้งใจเรียนให้เก่งๆค่ะ
โรงเรียนบางไก่เถื่อน
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ชาวตลุก ต้องหมั่นทำดีนะโยม (เจ้าอาวาสวัดตลุก)
วัดอินทาราม(วัดตลุก)
วัดเก่าแก่ในตำบลตลุก
ประชาชนในตำบลตลุกมีสุขภาพที่ดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก
คุณลุงพยุง สงพูล เกษตรกรผู้นำอาชีพก้าวหน้า จ.ชัยนาท
เราจะทำการเกษตร
ตามแนวพระราชดำริ
ชาวตำบลตลุกประกอบ
อาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
เทศบาลตำบลตลุก
1
2
3
4
5
 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

การส่งเสริมและยกระดับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1330 [แบบรายงาน] [เอกสารแนบท้าย]  [ 24 มิ.ย. 2564 ]
โครงการเครือข่ายครูดีเด่นของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1333  [ 24 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง กสธ. มท 0819.2/ว1306  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม) กศ. มท 0816.3/ว1323  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet ด่วนมาก กสว. มท 0820.3/ว1317  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว1307  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1324  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
 
   
 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตลุก [ 25 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตลุก เ [ 25 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๐ (พ.ศ.๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ [ 24 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
 
ทต.โพนางดำตก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 223 
ทต.เจ้าพระยา การพิจารณาร่างเทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พ [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ตลุก ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตลุก [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าชัย ออกชำระภาษีนอกสถานที่และให้บริการประชาชนในการเก็บชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ตลุก ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตลุก เ [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.สามง่ามพัฒนา แจ้งประชาชนที่ใช้ โป๊ะข้ามแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดคลองเกษม เนื่องจากโป๊ะมีการชำรุด [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.สามง่ามพัฒนา มอบถุงยังชีพและเงินสดให้กับผู้พิการการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด หมู่ที่ 8 [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางล [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 37 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 37 
ทต.มโนรมย์ ประมวลภาพ การประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256 [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮ ขนาด PC 130 ปรับเกลี่ยบ่อขยะหมู่ที่ 5 [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการพทย์ จำนวน 2 รายการ [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สะพานหิน มอบถุงยังชีพผู้ยากไร้ [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเชี่ยน มอบสารกำจัดแมลงโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 136 
 
 
 

หุ่นฟางนกเล็ก  
 
 
 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
 
 
 
 
โครงการ 108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญาศรัทธาคุณธรรม [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ  [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยนาท (ก.อบต.จังหวัดชัยนาท) ครั้งที่ 5/2564  [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 35 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ด่วนที่สุด การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่างๆ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
แบบสำรวจการดำเนินการขับเคลื่อน 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
การเรียนการสอน และมาตรฐานการเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
การเสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล เพื่อสมัครเข้ารับรางวัล UNESCO – Juan Bosch Prize for the Promotion Of Social Science Research in Latin America and the Caribbean 2021 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการเกี่ยวกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั่งที่ 2/2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเนินไผ่ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
 
 
 


ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตตำบลตลุก จำนวน 4 แ [ 22 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเ [ 18 มิ.ย. 2564 ]

 
 

 
       
 
เว็บไซต์ อบต.ตลุก จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 มิ.ย. 2564)    อ่าน 3171  ตอบ 4  
คน ต.ตลุก อยู่ต่างถิ่นเข้ามาคุยกันหน่อย (12 มิ.ย. 2564)    อ่าน 1936  ตอบ 9  
บุคลากร (27 พ.ค. 2564)    อ่าน 526  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-478-112
 
เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร : 056-478-112
โทรสาร : 056-478-112
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลตลุก
จำนวนผู้เข้าชม 8,350,045 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10