หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ "การศึกษาได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เศรษฐกิจรุ่งเรือง บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล"
สำนักงานเทศบาลตลุก
สู้ตายค่ะ พวกเราจะตั้งใจเรียนให้เก่งๆค่ะ
โรงเรียนบางไก่เถื่อน
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ชาวตลุก ต้องหมั่นทำดีนะโยม (เจ้าอาวาสวัดตลุก)
วัดอินทาราม(วัดตลุก)
วัดเก่าแก่ในตำบลตลุก
ประชาชนในตำบลตลุกมีสุขภาพที่ดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก
คุณลุงพยุง สงพูล เกษตรกรผู้นำอาชีพก้าวหน้า จ.ชัยนาท
เราจะทำการเกษตร
ตามแนวพระราชดำริ
ชาวตำบลตลุกประกอบ
อาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
เทศบาลตำบลตลุก
1
2
3
4
5
 


เทศบาลตำบลตลุกออกดำเนินการซ่อมไฟทางสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 11 [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 245 


เทศบาลตำบลตลุกออกดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืช ณ วัดโคกเข็ม ตำบลตลุก [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 238 


มอบผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลตลุก [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 249 


เทศบาลตำบลตลุกดำเนินการลาดยางถนนสายซอยหอถังประปา หมู่ที่ 6 [ 4 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 205 


เทศบาลตำบลตลุกดำเนินการลาดยางถนนสายทางบางศรีจันทร์ หมู่ที่ 12 [ 3 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 261 


เทศบาลตำบลตลุกดำเนินการลาดยางถนนสายข้างเมรุวัดโคกเข็มตำบลตลุก [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 257 


นายก อบจ. มอบผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสิ่งรบกวนให้กับชาวตำบลตลุก [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 271 


เทศบาลตำบลตลุกดำเนินการลาดยางถนนบริเวณ หมู่ที่ 5 [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 250 


เทศบาลตำบลตลุกดำเนินการลาดยางถนนบริเวณ หมู่ที่ 4 [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 223 


เทศบาลตำบลตลุกออกดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณ หมู่ที่ 2 [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 233 


เทศบาลตำบลตลุกดำเนินการลาดยางถนนบริเวณ หมู่ที่ 1 [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 216 


เทศบาลตำบลตลุกออกดำเนินการซ่อมไฟทางสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ 11 และ หมู่ที่ 12 [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 195 


เทศบาลตำบลตลุกออกดำเนินการซ่อมไฟทางสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ 11 [ 29 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 166 


เทศบาลตำบลตลุกออกดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณ หมู่ที่ 10 [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 163 


เทศบาลตำบลตลุกออกดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณหมู่ที่ 2 [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 201 


เทศบาลตำบลตลุกออกดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณหมู่ที่ 9 และข้างโรงเรียนบางไก่เถื่อน [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 224 


เทศบาลตำบลตลุกออกดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณ ข้างทาง ในเขตพื้นที่หมู่ 7 หมู่ 9 หมู [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 179 


โครงการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับองค์กร [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 319 


เทศบาลตำบลตลุกออกดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดนัดบางไก่เถื่อน [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 151 


การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 429 


โครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง [ 20 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 417 


วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา [ 16 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 419 


วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 410 


การออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนของกรมเจ้าท่าสุพรรณบุรี [ 21 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 728 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ

 

 

ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กม. มท 0804.5/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2441 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กสว. มท 0820.3/ว2434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว2431 [รายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2427  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2528  [ 9 ส.ค. 2565 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว116  [ 9 ส.ค. 2565 ]
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว5605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว2423  [ 9 ส.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2414  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว2399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีรายชื่อ (เก่า)]  [ 8 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม กค. มท 0803.3/ว2403  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบและแก้ไขแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Thai Water Plan และเชิญประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2402  [ 8 ส.ค. 2565 ]
 
   
 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตลุก เรื่อง [ 8 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุก เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเ [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 33 
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 28 
 
ทต.หาดท่าเสา ปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ ขอแจ้งปิดการจราจรถนนคันคลองระบายใหญ่สุพรรณ1 บริเวณบ่อทรายนฤชา [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.แพรกศรีราชา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมแม่น้ำน้อยบริเวณซอยหน้าพระลาน 8 ถึงซอ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามบาส บริเวณสถานีตำรวจภูธรสรรคบุรี [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.มโนรมย์ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ไร่พัฒนา กิจกรรมจิตอาสา วัดประชารัฐสร้างสุข [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ไร่พัฒนา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมใน [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ไร่พัฒนา ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 49 
อบต.ไร่พัฒนา ประชุมสภา อบต.ไร่พัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.สรรคบุรี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิร [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.บ่อแร่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่จัดก [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.นางลือ โครงการฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนางลือ ปร [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.โพนางดำตก ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำตกสมัยสามัญสมัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านกล้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (รายเงินสด) ในเขตตำบลบ้า [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.ธรรมามูล ร่วมเดินแบบในงานภูษาสง่าศิลป์ ถิ่นชัยนาท ณ ห้องประชุม โรงแรมสุวรรณาริเวอร์ไซด์ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.เที่ยงแท้ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 โครงการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.หาดท่าเสา ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.เที่ยงแท้ ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านเชี่ยน ประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
 
 
 

หุ่นฟางนกเล็ก  
 
 
 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
 
 
 
 
คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2565(เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ) [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2565(เรียน นอภ./อบจ./ทม.ชน.) [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านการพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ (เพิ่มเติม) [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 ฯ  [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 6 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 (นายอำเภอเนินขาม และนายอำเภอวัดสิงห์) [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินฯ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 5 ฯ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ฯ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑  [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
 
 
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 2 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการดาดคูคอนกรีตสายวังลึก [ 1 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธ [ 22 ก.ค. 2565 ]

 
 

 
       
 
สอบถามเรื่องการเสียภาษีที่ดิน ปี 2565 (8 มี.ค. 2565)    อ่าน 134  ตอบ 1  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (5 พ.ย. 2564)    อ่าน 1723  ตอบ 5  
บุคลากร (22 ส.ค. 2564)    อ่าน 860  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-119-5230
 
เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร : 056-478-112
โทรสาร : 056-478-112
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลตลุก
จำนวนผู้เข้าชม 15,812,050 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10