ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
บริการทะเบียนพาณิชย์
ยื่นคำขออนุญาต/ต่ออายุจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ