ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กพส. มท 0810.5/ว1235  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสถานศึกษาที่สนใจ/มีความประสงค์จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา กศ. มท 0816.3/ว1240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1221  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
สรุปสาระสำคัญร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว48  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/ว74  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการเพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/254  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1238  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว1231  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1232 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2]  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1234  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ขอส่งแผ่นซีดีสื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1216  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูคร Enhancement of Solid Waste Management Capacity (Advance, Planning and Policy) (B) กพส. มท 0810.2/ว1225  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1223  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแนวสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1224  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ.  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ทางลักผ่าน พร้อมกรอกแบบสำรวจ (ทางลักผ่านที่อยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และ (ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตัดผ่านทางรถไฟ) กพส. มท 0810.4/ว1191 [แบบสำรวจ ถนนที่ตัดผ่านทางรถไฟ] [แบบสำรวจ ทางลักผ่าน] [หลักเกณฑ์]  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว1204 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1207  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
 
   
 
แผนการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 26 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 2 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือ [ 23 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 17 
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ [ 13 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 33 
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 [ 29 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 26 
 
อบต.เด่นใหญ่ [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.เด่นใหญ่ โครงการขยายแนวเขตประปา หมู่ที่ 7 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.เด่นใหญ่ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวั [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.เด่นใหญ่ โครงการขยายแนวเขตประปา หมู่ที่ 12 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.เด่นใหญ่ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวั [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.แพรกศรีราชา ประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.ชัยนาท การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากประเภททั่วไ [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด.2) (เพิ่ม [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด.2) เพิ่มเ [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.กุดจอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้า [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบลตำบลนางลือ เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคปซีล บ้านห้วยเดืื [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.กุดจอก ประชาสัมพันธ์การจัดการองค์ความรู้ และรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและพนักงานจ้า [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.กุดจอก กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.กุดจอก ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานเจ้าหน [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.หาดอาษา ประกาศเทศบาลตำบลหาดอาษา เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.หาดอาษา ประกาศเทศบาลตำบลหาดอาษา เรื่อง ใ่ช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยกรด ประกาศความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาลตำบลห้วยกรดประจำปีงบประมาณ 2559 [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.หาดอาษา ประกาศเทศบาลตำบลหาดอาษา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบั [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.หาดอาษา ประกาศเทศบาลตำบลหาดอาษา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศ [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
 
 
 

หุ่นฟางนกเล็ก  
 
 
 

วัดอินทาราม(ตลุก)  
 
 
 
 
การโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่ง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มี.ค.-เม.ย. 60 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ งวดที่ 5/2560  [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกืจเฉพาะให้แก่อปท. ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ครั้งที่ 1/2560 [ 20 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
แจ้งการโอนเงินรายได้เข้าบัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน พ.ค. 60 [ 19 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
การโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 60 [ 19 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ งวดที่ 4/2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
การใช้จ่ายเงินสะสมตามมาตราการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ [ 14 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 43 
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 30 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 1071  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 941  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 843  ตอบ 0  
ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลตลุก (29 มี.ค. 2555)    อ่าน 759  ตอบ 1  
 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 (ทุกอย่างเป็นความลับ) (24 มิ.ย. 2560)    อ่าน 3522  ตอบ 47
ทต.บ้านกล้วย แจ้งตัดหญ้าริมถนน (22 มิ.ย. 2560)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.กุดจอก ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2560 (19 มิ.ย. 2560)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย การเก็บขยะมูลฝอย (13 มิ.ย. 2560)    อ่าน 37  ตอบ 1
ทต.บางหลวง งานวางท่อระบายน้ำ (6 มิ.ย. 2560)    อ่าน 42  ตอบ 0
ทต.เนินขาม สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (5 มิ.ย. 2560)    อ่าน 26  ตอบ 0
ทต.หาดอาษา สมัครงาน (2 มิ.ย. 2560)    อ่าน 240  ตอบ 3
ทต.หาดท่าเสา 555555555555 (26 พ.ค. 2560)    อ่าน 56  ตอบ 0
ทต.หาดท่าเสา ถนนที่ถูกลืม (26 พ.ค. 2560)    อ่าน 475  ตอบ 1
อบต.หันคา การแสดงตัวตน (23 พ.ค. 2560)    อ่าน 293  ตอบ 2
อบต.หันคา ประชากร (23 พ.ค. 2560)    อ่าน 275  ตอบ 2
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ ขอประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามง่ามท่าโบสถ์หน่อยครับ (18 พ.ค. 2560)    อ่าน 126  ตอบ 1
ทต.หาดท่าเสา โชคดีจริงๆ (4 พ.ค. 2560)    อ่าน 57  ตอบ 0
ทต.หาดอาษา เมื่อไหร่จะวางระบบท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (13 เม.ย. 2560)    อ่าน 91  ตอบ 0
สถ.จ.ชัยนาท รับโอน-ย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผอ.กองคลังระดับต้น,ผอ.กองช่างระดับต้น (4 เม.ย. 2560)    อ่าน 121  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล รับโอน -ย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ ว่าง (3 เม.ย. 2560)    อ่าน 95  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ ม.44 มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 76  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ ม.44 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 64  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวส.-ปร (24 มี.ค. 2560)    อ่าน 65  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ คู่มือลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560. (9 มี.ค. 2560)    อ่าน 67  ตอบ 0
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 1,784,000 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com