วันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ [ 10 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 58 


๑๘ มีนาคม วันท้องถิ่นไทย [ 18 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 69 


โครงการวันแห่งความสำเร็จ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 11 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 92 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/7514-7531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่ สน.กม. มท 0804.4/ว2853  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว16  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1037  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1036  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว1025 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1024 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1023 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 13 สพบ. มท 0807.4/ว1032  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 12 สพบ. มท 0807.4/ว1031  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 11 สพบ. มท 0807.4/ว1030  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 10 สพบ. มท 0807.4/ว1029  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานด้านบริหาร สล. มท 0801.1/ว11  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว10  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ มท 0211.9/ว2707  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1028  [ 20 พ.ค. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1005 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานจ้างในโรงเรียน (ครูอัตราจ้าง) และหรือพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์ฯ สน.บถ. มท 0809.9/ว12  [ 20 พ.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.9/ว13 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2720  [ 20 พ.ค. 2558 ]
 
   
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคูคลองทิ้งน้ำ เขตที่ 2 ตำบลตลุก [ 6 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 25 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคูคลองทิ้ง เขตที่ 1 ตำบลตลุก [ 6 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแหลมโพธิ์-คุ้งตาล [ 16 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 38 
 
อบต.วังไก่เถื่อน การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อนครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 25 
อบต.วังไก่เถื่อน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดโคก โครงการฟื้นฟูเขาขยาย เขาทะเลทรายสู่เขาสวรรค์ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.วัดโคก โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระเทพรัตนรา [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.สะพานหิน ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองข [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.สะพานหิน ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองข [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.ห้วยกรด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนริมแม่น้ำน้อย ตอนที่ 2 [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.แพรกศรีราชา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558 เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา [ 20 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.หาดอาษา กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส [ 20 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.หาดอาษา การฝึกอบรมหลักสูตรทำไม้กวาดก้านมะพร้าว และไม้กวาดดอกหญ้า [ 20 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.ห้วยกรด "ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล แล [ 20 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.เขาท่าพระ อบต. เขาท่าพระ ร่วมปลูกป่า เขาขยาย สู่เขาสวรรค์ [ 19 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.สะพานหิน ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ฯ [ 19 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.ห้วยกรด "พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540" [ 19 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.เขาท่าพระ "ชัยนาท เมืองจักรยาน 12 เดือนแห่งการปั่น" [ 19 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.วังไก่เถื่อน ปลูกป่าเขาขยายสู่เขาสวรรค์ [ 19 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ ตามโครงการฟื้นฟูเขาขยาย เขาทะเลทราย สู่เขาสวรรค์ [ 19 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.สะพานหิน เตือนภัยเรื่องไฟป่า ประจำปี 2558 [ 18 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.หันคา ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ชัยนาท เมืองจักรยาน 12 เดือนแห่งการปั่น" [ 18 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
ผู้ว่าฯชัยนาท เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา [ 20 พ.ค. 2558 ]     
รอง มทบ.13 ลงพื้นที่ติดตามการทำงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท [ 20 พ.ค. 2558 ]     
เลขาธิการสภากาชาดไทย เดินทางมาเปิดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 [ 20 พ.ค. 2558 ]     
ผู้ว่าฯชัยนาท นำมวลชนกว่า 25,000 คน ปลูกป่าเขาขยายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ [ 20 พ.ค. 2558 ]     
กอ.รมน.จ.ชัยนาท เปิดเวทีคนไทยหัวใจเดียวกัน แสดงความคิดสู่ปฏิรูปประเทศไทย [ 20 พ.ค. 2558 ]     
ผวจ.ชัยนาท นำหน่วยบำบัดทุกข์ ช่วยชาวบ้านอำเภอหันคา พร้อมชวนปลูกป่าคืนธรรมชาติ [ 20 พ.ค. 2558 ]     
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดการฝึกอบรมการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยบรรจุภัณฑ์ [ 14 พ.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดการอบรมครูผู้สอนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยภาค 1 [ 14 พ.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน [ 14 พ.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลในการปลูกข้าว สร้างความรู้เกษตรกร [ 14 พ.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เชิญชมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานฯ [ 14 พ.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักกการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัย และถวายราชสดุดี [ 8 เม.ย. 2558 ]   
รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยนาท ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมรับสงกรานต์ 58 [ 8 เม.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีทำบุญฯ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ [ 8 เม.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท จัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง ตามโครงการ "น้ำพระทัยเจ้าฟ้า เพื่อประชาสุขใจ" [ 8 เม.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปืดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามรอยเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้า 60 พรรษา บรมราชกุมารี น้อมสดุดีถวายพระพร [ 31 มี.ค. 2558 ]   
จ.ชัยนาท ออกหน่วยบำบัดทุกข์ฯ ที่ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง [ 31 มี.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการประชุมสัมมนาฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน [ 26 มี.ค. 2558 ]   
ชุดควบคุมที่ 9 พัน.ป.ศป.ลพบุรี ลงพื้นที่ให้ความรู้และฝึกทักษะวิชาทหารให้กับ ชรบ. [ 25 มี.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดงานสรุปผลการดำเนินการอบรมตามรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร [ 25 มี.ค. 2558 ]   
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 625  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 496  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 466  ตอบ 0  
 
อบต.เขาท่าพระ การปลูกบ้าน (21 พ.ค. 2558)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.มะขามเฒ่า สอบถามการสอบพนักงานจ้าง (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.หันคา สอบถามเรื่องการจ่ายภาษีที่ดินค่ะ (7 พ.ค. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 1
ทต.ชัยนาท อย่าทราบว่า ผู้หญิงที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชัยนาท ชื่อ จิตนา อยู่เจริญ ชอบไป (5 พ.ค. 2558)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.วังไก่เถื่อน น้ำประปาหมู่ 3 เฮงซวยจริงๆ * * * โครตเบื่อ ใครดูแลวะ ปัญญาอ่อนทั้งนั้น เป็นมานานมาก (4 พ.ค. 2558)    อ่าน 59  ตอบ 3
อบต.ไพรนกยูง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ (21 เม.ย. 2558)    อ่าน 259  ตอบ 1
ทต.ชัยนาท สอบถามตำแหน่งว่าง (20 เม.ย. 2558)    อ่าน 54  ตอบ 0
ทต.หาดอาษา พนักงานรับโทรศัพท์พูดจาไม่ไพเราะ (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 70  ตอบ 1
อบต.มะขามเฒ่า  เว็บไซต์ อบต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 เม.ย. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท สอบถามตำแหน่งว่าง (9 เม.ย. 2558)    อ่าน 57  ตอบ 0
อบต.วังหมัน  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 มี.ค. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 0
ทต.แพรกศรีราชา ที่ใหนมีตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา ๖ ว่างบ้างใหม (25 มี.ค. 2558)    อ่าน 65  ตอบ 1
ทต.แพรกศรีราชา ทำไมน้ำประปาขุ่น (25 มี.ค. 2558)    อ่าน 38  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด นำ้ประปา ม.9 ห้วยกรด ไม่ไหลเด้อออ .... ( 18 มี.ค. 58 ) (18 มี.ค. 2558)    อ่าน 69  ตอบ 0
ทต.เนินขาม น้ำประปา ไม่ไหล ม.13 (17 มี.ค. 2558)    อ่าน 74  ตอบ 3
อบต.มะขามเฒ่า เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 มี.ค. 2558)    อ่าน 34  ตอบ 0
ทต.หาดอาษา เทศบาลตำบลหาดอาษาได้จำหน่ายไส้เดือนพันธุ์แอฟริกัน (12 มี.ค. 2558)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.เด่นใหญ่ โจรผู้ร้าย (7 ก.พ. 2558)    อ่าน 160  ตอบ 3
อบต.วังไก่เถื่อน รับโอนพนักงานส่วนตำบล (29 ม.ค. 2558)    อ่าน 506  ตอบ 6
ทต.ตลุก ตามหาญาติ (24 ม.ค. 2558)    อ่าน 728  ตอบ 3
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 0962674 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com