โครงการรู้รัก สามัคคี อำเภอสรรพยา [ 21 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 86 


การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 1 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 113 


งานมหกรรมด้านสวัสดิการสังคมและเทศบาลตำบลตลุกเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 29 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 122 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1885  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3602  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1906 [แบบฟอร์ม]  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว106  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว105  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว104  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1887  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1901  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1897  [ 21 ต.ค. 2557 ]
แนวทางการเทีบบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครกับพนักงานเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว100  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือเกณฑ์รายได้กรณีการปรับปรุงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 8 สน.บถ. มท 0809.2/ว99  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายที่แตกต่างจากที่ ก.ท. กำหนด สน.บถ. มท 0809.2/ว97  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ สน.บถ. มท 0809.2/ว1896  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1886  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สล. มท 0801.1/ว25  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว1876  [ 20 ต.ค. 2557 ]
แก้ไขบัญชีท้ายประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของ อปท. ได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1884  [ 20 ต.ค. 2557 ]
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3502  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3579  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การมอบหมายให้ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ และมอบอำนาจการบังคับบัญชาให้รัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว28  [ 20 ต.ค. 2557 ]
 
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุก การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 27 
ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ [ 6 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 91 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 84 
 
ทต.ธรรมามูล "คำสอน-ธรรมะเตือนใจ" [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ ประชาสัมพันธ์ "สาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ(ชนิดสารแอลฟา-ฟินิล [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.ธรรมามูล "คำสอน-ธรรมะเตือนใจ" [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยาเรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดกำแพง ซอย 1 ห [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.เจ้าพระยา เทศบาลตำบลเจ้าพระยาจัดทำโครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.ธรรมามูล "คำสอน-ธรรมะเตือนใจ" [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 58 
อบต.สะพานหิน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟถนน บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.บางหลวง เทศบาลตำบลบางหลวงขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพดีวิถีคนบางหลวง [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.ห้วยกรด "เทศบาลตำบลห้วยกรดเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 255 [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.ธรรมามูล ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 24 
ทต.ธรรมามูล บทอาขยานค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 48 
ทต.ธรรมามูล เชิญชม! ประมวลภาพ งานตักบาตรเทโวและแข่งขันเรือพายตำบลธรรมามูล [ 18 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 112 
ทต.บางหลวง ประกาศเทศบาลตำบลบางหลวง เรื่อง ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาบุคลากร [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.บางหลวง ประกาศเทศบาลตำบลบางหลวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมา [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.วังไก่เถื่อน การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมา [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
ทต.แพรกศรีราชา การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2559 [ 16 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.เขาท่าพระ มอบห้องน้ำให้กับผู้พิการ [ 16 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.บางหลวง ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนเสียภาษีค่าขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบางหลวง [ 16 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.หาดอาษา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 14-5R หมู่ที่ 7 [ 16 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวาย วัดธรรมามูลวรวิหาร จังหวัดชัยนาท [ 20 ต.ค. 2557 ]     
ผวจ.ชัยนาท ประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ช่วยชาวนา [ 20 ต.ค. 2557 ]     
รอง ผู้ว่าฯ ชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการหมู่บ้านรัษาศีล 5 อำเภอวัดสิงห์ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 [ 14 ต.ค. 2557 ]   
ผู้ว่าฯ ชัยนาทนำคณะหัวหน้าส่วนราชการลงนามถวายพระพรในหลวง ณ รพ.ศิริราช [ 14 ต.ค. 2557 ]   
รอง ผู้ว่าฯ ชัยนาท ตรวจเยี่ยมฯ โครงการหมู่บ้านศีล 5 [ 14 ต.ค. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในการรับมอบจักรยานฯ [ 14 ต.ค. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการในสังกัด มท. และ อปท. รับฟังการมอบนโยบาย จาก รมว.มท. [ 14 ต.ค. 2557 ]   
รองผู้ว่าฯ ชัยนาท นำ หน.ส่วนราชการ และข้าราชการลงนามถวายพระพรฯ [ 9 ต.ค. 2557 ]   
จังหวัดชัยนาท ร่วมใจทำบุญตักบาตร และเจริญพระสวดมนต์ถวายแด่ในหลวง [ 9 ต.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดค่าย Chainat Youth Hockey Camp 2014 อบรมฮอกกี้เยาวชน [ 2 ต.ค. 2557 ]   
รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน เปิดโรงพยาบาลเนินขาม อำเภอเนินขาม [ 30 ก.ย. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 25 ก.ย. 2557 ]   
สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จัดงาน อสม.ร่วมสร้างสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการ "เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็ง" [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ผู้ว่าฯ ชัยนาท เปิดโครงการ "รักษ์โลก รักษ์ชัยนาท ร่วมลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาท ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสารทไทย [ 22 ก.ย. 2557 ]   
รมว.พาณิชย์ และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทชี้แจงนโยบายช่วยเหลือและรับฟังปัญหาจากชาวนา [ 22 ก.ย. 2557 ]   
ชัยนาทจัดกิจกรรม ปั่นเปิดเมืองปลูกป่าลดโลกร้อน สร้างแจกันดอกไม้ให้เมืองชัยนาท CHAINAT CARE FREE DAY 2014 [ 22 ก.ย. 2557 ]   
 
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 531  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 410  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 393  ตอบ 0  
 
ทต.ธรรมามูล ใกล้ลอยกระทงแล้วมาเที่ยวงานลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดธรรมามูลกันนะคะ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วง (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 1
ทต.ธรรมามูล ชัยนาทมีอะไร อร่อยกิน บ้าง (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 1
ทต.ตลุก เรื่อง ขอทราบรายละเ * * * ยดรับคูปอง ของ กสทช หน่อยค่ะ (17 ต.ค. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.เด่นใหญ่ เปิดสอบ (16 ต.ค. 2557)    อ่าน 101  ตอบ 2
อบต.หันคา สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (13 ต.ค. 2557)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.วังไก่เถื่อน รับโอนพนักงานส่วนตำบล (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 189  ตอบ 2
อบต.สะพานหิน รูปภาพโรงเรียนบ้านนำ้พุ (9 ต.ค. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 0
ทต.ตลุก บุคลากร / จนท.วิเคราะห์ฯ (7 ต.ค. 2557)    อ่าน 28  ตอบ 0
ทต.ตลุก ตน.จนท.วิเคราะห์ฯ (7 ต.ค. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด กล้องวงจรปิด ตามที่ต่างๆ ที่เสียอยู่จำนวนมาก เมื่อไรจะซ่อมซักที ของหายกันมาหลาย (1 ต.ค. 2557)    อ่าน 43  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล สามารถพูดคุยกับเทศบาลได้นะคะ (30 ก.ย. 2557)    อ่าน 105  ตอบ 3
ทต.บางหลวง เรื่องถนนเข้าหมู่บ้าน (30 ก.ย. 2557)    อ่าน 308  ตอบ 4
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ รับโอน ย้าย นักพัฒนาชุมชนหรือไม่ (25 ก.ย. 2557)    อ่าน 42  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย ยินดีต้อนรับเว็ปไซต์เทศบาล (16 ก.ย. 2557)    อ่าน 55  ตอบ 0
ทต.เจ้าพระยา สอบถามตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ว่างมั๊ยค่ะ (13 ก.ย. 2557)    อ่าน 85  ตอบ 0
อบต.วังไก่เถื่อน น้ำประปาหมู่ 3 ดำมาก ขุ่นมาก หลายปีเเล้วนะคะ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 66  ตอบ 0
ทต.หาดท่าเสา เ็รียนปลัดฯเทศบาล. Hee ผู้ชายชอบ (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 128  ตอบ 1
อบต.วังไก่เถื่อน รับโอน ย้าย นักพัฒนาชุมชนหรือไม่ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 82  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท ตำแหน่งว่าง (19 ส.ค. 2557)    อ่าน 147  ตอบ 0
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 0787376 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com