"สงกรานต์ ปี ๒๕๕๙" [ 12 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 87 


มอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว [ 29 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 85 


โครงการวันแห่งความสำเร็จ ปี ๒๕๕๙ [ 25 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 118 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค สน.สส. มท 0891.3/ว836  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว850  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว852  [ 29 เม.ย. 2559 ]
ขอให้ส่งข้อมูลเงินทดรองราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว855  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้่พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว847  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 19 สน.กศ. มท 0893.4/ว845  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว843 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน สน.บถ. มท 0809.2/ว41  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ สน.บถ. มท 0809.2/ว40  [ 28 เม.ย. 2559 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว842  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว841  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว840  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.3/ว835 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว6602  [ 27 เม.ย. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ ด่วน สน.สส. มท 0891.3/ว831  [ 26 เม.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตบ. มท 0805/ว825  [ 26 เม.ย. 2559 ]
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 25 เม.ย. 2559 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว821  [ 25 เม.ย. 2559 ]
 
   
 
รายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณ เดือน เมษาย [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 10 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 6 
โครงการกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำบางไผ่ หมู่ที่ 7 [ 18 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 115 
รายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณ เดือน กุมภา [ 17 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 116 
 
ทต.สามง่ามพัฒนา ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน และเวลาในการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม"การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเท [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.หาดท่าเสา รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ ๑ ประจำปีก [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.ตลุก รายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณ เดือน เมษาย [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.ตลุก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.หาดท่าเสา รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้งเทศบาลตำบลหาดท่าเส [ 26 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพ [ 26 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 13 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม"การออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่างเทศบาลตำบลนางลือ" [ 26 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 37 
ทต.หาดท่าเสา สอบถามความสมัครใจในการรับโอนพนักงานเทศบาล [ 26 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 12 
ทต.โพนางดำออก โครงการจัดงานวันกตัญญกตเวทีประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 26 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม"อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติงาน" [ 26 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 37 
อบต.เขาแก้ว อบต.เขาแก้ว จัดกีฬาชุมชนสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและสร้างความสามัคคี [ 26 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 14 
อบต.เขาแก้ว อบต.เขาแก้ว จัดประเพณีสงกรานต์ลดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ [ 26 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.ห้วยกรด "งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยกรดประชาสัมพันธ์ให้ระวังไฟไหม้ช่ [ 25 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.วัดโคก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนใ [ 25 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 38 
อบต.วัดโคก กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2559 [ 25 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 33 
ทต.หาดท่าเสา การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 25 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 21 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา จดหมายข่าวเทศบบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 [ 23 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 12 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559 เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา [ 23 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.นางลือ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) [ 22 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 18 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นำทีมรับบริจาคโลหิตอำเภอวัดสิงห์พร้อมช่วยเหลือผู้พิการ [ 29 เม.ย. 2559 ]     
จ.ชัยนาท เปิดเวทีรับความคิดเห็นพี่น้องประชาชนสร้างทางแยกต่างระดับแยกหางน้ำสาคร [ 29 เม.ย. 2559 ]     
พช.ชัยนาท ระดมสมองสร้างฐานข้อมูล ชัยนาท Smart ด้วยปราชญ์ชาวบ้าน [ 27 เม.ย. 2559 ]     
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นำทีมรับบริจาคโลหิตอำเภอวัดสิงห์พร้อมช่วยเหลือผู้พิการ [ 27 เม.ย. 2559 ]     
ผวจ.ชัยนาท มอบปัจจัยการผลิตสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง [ 27 เม.ย. 2559 ]     
จังหวัดชัยนาท จัดพิธีวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 [ 26 เม.ย. 2559 ]     
ภริยานายก นำคณะเยี่ยมดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุที่ชัยนาท [ 26 เม.ย. 2559 ]     
สาธารณสุขชัยนาท เสริมศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก หวังเพิ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ สร้างอนาคตที่ดีให้เด็กปฐมวัย [ 26 เม.ย. 2559 ]     
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ..เดียวกัน” แก่ราษฎรจังหวัดชัยนาท [ 26 เม.ย. 2559 ]     
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่รา [ 26 เม.ย. 2559 ]     
ผู้ว่าฯ ชัยนาท เป็นสักขีพยานในการมอบเงินสินไหมแก่ทายาทผู้ประสบอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์ 59 [ 19 เม.ย. 2559 ]   
จ.ชัยนาท ปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 [ 19 เม.ย. 2559 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาท เตรียมเปิดคอร์สอบรมจราจรเยาวชน หลังพบยอดกระทำความผิดช่วงสงกรานต์ [ 18 เม.ย. 2559 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาท เผยผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ขาดวินัย ทำยอดอุบัติเหตุพุ่ง [ 18 เม.ย. 2559 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาท สืบสานวัฒนธรรมไทย ในงานสงกรานต์ถนนข้าวโพด [ 18 เม.ย. 2559 ]   
รองผู้ว่าฯ ชัยนาท นำข้าราชการ เข้ารดน้ำขอพร ผวจ.ชัยนาท เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2559 [ 18 เม.ย. 2559 ]   
ผู้ว่าฯ ชัยนาท แถลงข่าวการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ถนนข้าวโพด [ 12 เม.ย. 2559 ]   
ผู้ว่าฯ ชัยนาท เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 [ 12 เม.ย. 2559 ]   
จ.ชัยนาท จัดกิจกรรมปั่นต้อนรับสงกรานต์ 59 [ 11 เม.ย. 2559 ]   
เหล่ากาชาดชัยนาท เร่งสำรองเลือด เตรียมรับมืออุบัติเหตุสงกรานต์ 2559 [ 11 เม.ย. 2559 ]   
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 967  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 825  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 748  ตอบ 0  
ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลตลุก (29 มี.ค. 2555)    อ่าน 685  ตอบ 1  
 
อบต.เขาท่าพระ หนังสือหารือจ้างเหมารถรั้บส่งนักเรียน (28 เม.ย. 2559)    อ่าน 309  ตอบ 1
ทต.หาดอาษา งานวัดสรรพยาวัฒนาราม จัดเมื่อไรคะ (27 เม.ย. 2559)    อ่าน 58  ตอบ 1
ทต.ชัยนาท รับสมัครงาน ชัยนาท (27 เม.ย. 2559)    อ่าน 356  ตอบ 1
ทต.หาดท่าเสา ร้องเรียน น้ำประปาแบบนี้ทำไงดีคับ (มีภาพ) (26 เม.ย. 2559)    อ่าน 49  ตอบ 4
ทต.หาดท่าเสา ผมไม่ได้ไปประชุมเลยไม่รู้เรื่อง (26 เม.ย. 2559)    อ่าน 155  ตอบ 1
ทต.ชัยนาท น้ำประปา ม.3 (25 เม.ย. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท น้ำประปา ม.3 (24 เม.ย. 2559)    อ่าน 54  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท น้ำประปา หมู่ 3 ต. ชัยนาท ไม่ไหล (23 เม.ย. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย ไม่เป็นธรรม (21 เม.ย. 2559)    อ่าน 59  ตอบ 0
ทต.โพนางดำออก เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทต.หาดอาษา งานวัดคงคาราม (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 56  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด พบเห็นการทำผิดกฎหมายทุกชนิด โปรดแจ้งเบาะแสในทางลับ กองปราบปราม (สำนักงานตำรวจแ (18 เม.ย. 2559)    อ่าน 158  ตอบ 1
ทต.หาดอาษา งานปลาร้า จ.ชัยนาท จัดเมื่อไรคะ (18 เม.ย. 2559)    อ่าน 55  ตอบ 0
ทต.เจ้าพระยา มะนาว (15 เม.ย. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย เเวะเข้ามาชม (15 เม.ย. 2559)    อ่าน 356  ตอบ 5
ทต.หาดท่าเสา สนใจลูกบ้านบ้าง (มีรูปตอนท้าย) (5 เม.ย. 2559)    อ่าน 202  ตอบ 1
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ขึงลวดปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อจะป้องกันทรัพย์สิน นาข้าว รั้วบ้าน มีความผิดหรือไม่ ? (5 เม.ย. 2559)    อ่าน 90  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด  ขึงลวดปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อจะป้องกันทรัพย์สิน นาข้าว รั้วบ้าน มีความผิดหรือไม่ ? (5 เม.ย. 2559)    อ่าน 101  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ ไฟส่องสว่าง (4 เม.ย. 2559)    อ่าน 95  ตอบ 0
ทต.บางขุด เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.บางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 มี.ค. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 0
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 1,232,250 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com