วันปิยมหาราช 2560 [ 23 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 26 


อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 [ 10 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 27 


งานส้มโอขาวแตงกวา [ 10 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 24 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองและแนวทางการปฏิบัติ กพส. มท 0810.5/ว2616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2560 ]
ขอทราบแนวทางปฏิบัติการหักเงินค่าปรับการผิดสัญญาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2618,ว2619  [ 23 พ.ย. 2560 ]
การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ชุดที่ 7 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว2596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2560 ]
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2614  [ 23 พ.ย. 2560 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2609  [ 23 พ.ย. 2560 ]
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) กศ. มท 0816.2/ว2608  [ 23 พ.ย. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งกรณีพบการส่งมอบนมโรงเรียนชนิดผสมฟลูออไรด์นอกพื้นที่ที่กำหนดและขอแจ้งข้อมูลพื้นที่ที่ให้จำหน่ายนมฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ภาคเรียนที่ 2/2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2575  [ 22 พ.ย. 2560 ]
ขอแจ้งพื้นที่การจำหน่ายนมชนิดฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ภาคเรียนทีี่ 2/2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2576  [ 22 พ.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2597  [ 22 พ.ย. 2560 ]
การสำรวจและบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจสินค้า/อาหาร/ที่พัก ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 4.0 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2598 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ย. 2560 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว136  [ 22 พ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ. มท 0802.3/ว168  [ 22 พ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กจ. มท 0802.3/555-556  [ 22 พ.ย. 2560 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว169  [ 22 พ.ย. 2560 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ประจำปี 2561 ตามแนวทาง Thinking School กศ. มท 0816.3/ว2590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 22 พ.ย. 2560 ]
การอนุญาตผู้สมัครเข้ารับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว135  [ 21 พ.ย. 2560 ]
การแก้ไขข้อมูลเอกสารสำรองเงินการกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว2565  [ 21 พ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/14594-14603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2560 ]
แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2560 ]
แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2560 ]
 
   
 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลตลุก [ 1 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 18 
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) [ 31 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
รายงานข้อมูลเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะตามความจำเป็น ป [ 31 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 7 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 8 
 
ทต.วังตะเคียน ประกาศเทศบาลตำบลวังตะเคียน เรื่อง รายงานสรุปผลการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้ [ 24 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.สะพานหิน กิจกรรม\"ทำความดีด้วยหัวใจ\" [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม งานกองช่าง เทศบาลตำบลนางลือ [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.มโนรมย์ ประกาศเทศบาลตำบลมโนรมย์ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภ [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
ทต.เจ้าพระยา เทศบาลตำบลเจ้าพระยา นำโดย นายไตรศักดิ์ ปัทมรัฐจิรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเจ้าพระยา [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.นางลือ ราคากลางและการคำนวณราคากลางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซ์้อโปรเจคเตอร์พร้อมจอประจำห้ [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 11 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ประกาศแผนจัดซื้อ - จัดจ้างประจำปี 2561 ทต.ห้วยกรดพัฒนา [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.วังไก่เถื่อน การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่น [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ส่วนงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ทต.ห้วยกรดพัฒนา [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 10 
ทต.วังตะเคียน ประกาศเทศบาลตำบลวังตะเคียน เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์การทบทวนปรับปรุงภารกิจของ [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.หาดท่าเสา เรื่อง รถเก็บขยะเสีย [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.ห้วยกรด เห็นชอบราคากลาง และเห็นชอบร่างขอบเขต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จำนว [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.ห้วยกรด ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.ห้วยกรด ร่างขอบเขต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเสือ - โพนางดำ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยกร [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.วังไก่เถื่อน รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท [ 21 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจ้างเหมาในการติดตั้ง/การขยาย/ปร [ 21 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองแซง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 21 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.กุดจอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อ [ 21 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.กุดจอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างเหมาโค [ 21 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.กุดจอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างเหมาลง [ 21 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
 
 
 

หุ่นฟางนกเล็ก  
 
 
 

วัดอินทาราม(ตลุก)  
 
 
 
 
ว 922 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ [ 13 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 23 
แจ้งการโอนเงินรายได้เข้าบัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 30 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินฯ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 31 
แนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 30 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ [ 28 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 58 
โครงการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 141 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติงานด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 45 
ซักซ้อมแนวทางการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 46 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง [ 26 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 59 
การโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่ง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มี.ค.-เม.ย. 60 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 48 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ งวดที่ 5/2560  [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 54 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกืจเฉพาะให้แก่อปท. ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ครั้งที่ 1/2560 [ 20 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 100 
แจ้งการโอนเงินรายได้เข้าบัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 76 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน พ.ค. 60 [ 19 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 71 
การโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 60 [ 19 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 81 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ งวดที่ 4/2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 92 
การใช้จ่ายเงินสะสมตามมาตราการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ [ 14 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 101 
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 30 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 52 
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 1106  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 976  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 874  ตอบ 0  
ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลตลุก (29 มี.ค. 2555)    อ่าน 789  ตอบ 1  
 
อบต.เขาท่าพระ ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (14 พ.ย. 2560)    อ่าน 120  ตอบ 1
อบต.เที่ยงแท้ ทางวัดสารภีจัดงานยกช่อฟ้าจริงรึเปล่าคับ???? (17 ต.ค. 2560)    อ่าน 1450  ตอบ 7
ทต.ธรรมามูล แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนแล (16 ต.ค. 2560)    อ่าน 35  ตอบ 0
ทต.แพรกศรีราชา  นายกิตติศักดิ์ พ่วงมี ได้กระทำการยักยอกเงินปลอมเฟสโกงกลุ่มซื้อขายพระในเฟสบุ๊คมี (11 ต.ค. 2560)    อ่าน 2539  ตอบ 22
อบต.เด่นใหญ่ คอสะพานชำรุด (7 ต.ค. 2560)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.เที่ยงแท้ จะสมัครบวชเพื่อพ่อหลวงใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ (19 ก.ย. 2560)    อ่าน 37  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท รับสมัครงาน ชัยนาท (19 ก.ย. 2560)    อ่าน 1347  ตอบ 2
อบต.สุขเดือนห้า รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ชาวบ้านตำบลสุขเดือนห้า (19 ก.ย. 2560)    อ่าน 61  ตอบ 0
ทต.หาดท่าเสา เงินผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ (13 ก.ย. 2560)    อ่าน 69  ตอบ 1
ทต.ห้วยกรดพัฒนา แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 (ทุกอย่างเป็นความลับ) (12 ก.ย. 2560)    อ่าน 5834  ตอบ 60
สถ.จ.ชัยนาท รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา (29 ส.ค. 2560)    อ่าน 83  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 (ทุกอย่างเป็นความลับ) (18 ส.ค. 2560)    อ่าน 742  ตอบ 13
ทต.ห้วยกรด ถนนหลังเทศบาล (8 ก.ค. 2560)    อ่าน 81  ตอบ 1
อบต.เขาแก้ว สอบถามตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (7 ก.ค. 2560)    อ่าน 183  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย ต้องการเช่าที่ ว่างเปล่า สำหรับทำที่พักคนงาน ใกล้ รพ.ชัยนาทนเรนทร ครับ (28 มิ.ย. 2560)    อ่าน 118  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย แจ้งตัดหญ้าริมถนน (22 มิ.ย. 2560)    อ่าน 101  ตอบ 0
อบต.กุดจอก ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2560 (19 มิ.ย. 2560)    อ่าน 72  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย การเก็บขยะมูลฝอย (13 มิ.ย. 2560)    อ่าน 124  ตอบ 1
ทต.บางหลวง งานวางท่อระบายน้ำ (6 มิ.ย. 2560)    อ่าน 113  ตอบ 0
ทต.เนินขาม สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (5 มิ.ย. 2560)    อ่าน 110  ตอบ 0
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 2,090,610 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com