โครงการรู้รัก สามัคคี อำเภอสรรพยา [ 21 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 73 


การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 1 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 99 


งานมหกรรมด้านสวัสดิการสังคมและเทศบาลตำบลตลุกเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 29 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 107 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online กค. มท 0803/ว1630  [ 19 ก.ย. 2557 ]
ผลการตัดสินการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1628  [ 19 ก.ย. 2557 ]
การขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 สน.พส. มท 0810.5/ว1626  [ 19 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 44 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1622  [ 18 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 43 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1621  [ 18 ก.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว277  [ 18 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน(ภาพรวมจังหวัด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1619  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สน.กม. มท 0804.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว1609 [แบบแจ้งรายละเอียด]  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1613  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การจัดโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว1605  [ 16 ก.ย. 2557 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1490  [ 16 ก.ย. 2557 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1608  [ 16 ก.ย. 2557 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับผลงานทางวิชาการ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 16 ก.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1591  [ 15 ก.ย. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายผังเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0808.2/ว84  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1604  [ 15 ก.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1594 [บัญชีรายละเอียดฯ]  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1601  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1600  [ 15 ก.ย. 2557 ]
 
   
 
ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ [ 6 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 80 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 69 
ประกาศสอบราคา จำนวน 6 โครงการ [ 3 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 132 
 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม "การคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านเป็น คกก.กองทุนฯทต.นางลือ" [ 20 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.นางลือ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 3 ศูนย์ [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม "โครงการ อปพร. บำเพ็ญประโยชน์" [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.สะพานหิน ศึกษาดูงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.หาดอาษา ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.ห้วยกรด "ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 9 จ.ชัยนาท มอบเงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เทศบาลตำบลห้ว [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.หันคา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.เขาแก้ว ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลเขาแก้ว [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.เนินขาม นายกเทศมนตรีตำบลเนินขามได้ไปศึกษาดูงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อ [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำ [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.นางลือ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2557 [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.หาดอาษา สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์วัดพระยาแกรก หมู่ที่ 1 [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผการดำเนินงานโครงการพลังงานฯ" [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 17 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ประชาสัมพันธ์รายรับ - รายจ่ายประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.สะพานหิน ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1-10 ตำ [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.ห้วยกรด ข่าวประชาสัมพันธ์ รายรับรายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2557 [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.ห้วยกรด ข่าวประชาสัมพันธ์ รายรับรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.เนินขาม เทศบาลตำบลเนินขาม มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ยากไร้ [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 34 
ทต.มโนรมย์ รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 20 
ทต.นางลือ ประชาสัมพันธ์ "คำแนะนำ เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา" [ 11 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 56 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดการเสวนาบทบาทหน้าที่ ภารกิจของ ก.ธ.จ.ชัยนาท [ 18 ก.ย. 2557 ]     
สาวขอนแก่นคว้ามงกุฎนางงามส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท [ 17 ก.ย. 2557 ]     
เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ออกให้บริการรับบริจาดโลหิต [ 17 ก.ย. 2557 ]     
ผวจ.ชัยนาท เปิดการฝึกอบรมการขับเคลื่อนแผนชุมชนฯ [ 17 ก.ย. 2557 ]     
รมว.มท. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ เขื่อนเจ้าพระยา [ 15 ก.ย. 2557 ]   
ผบ.มทบ.13 เปิดงาน "วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 31" [ 15 ก.ย. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิด "มหกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557" [ 11 ก.ย. 2557 ]   
ผู้ว่าฯ ชัยนาท นำสื่อฯ และนักท่องเที่ยวชมงานรู้เพิ่มค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น กระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัด [ 8 ก.ย. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการอบรม "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข" [ 8 ก.ย. 2557 ]   
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มอบป้ายหมู่บ้านและโรงเรียนรักษาศีล 5 ที่ชัยนาท [ 5 ก.ย. 2557 ]   
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ และผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการฯ ที่จังหวัดชัยนาท [ 3 ก.ย. 2557 ]   
สหกรณ์จังหวัดชัยนาท นำสินค้าเกษตร มาจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาย่อมเยา [ 3 ก.ย. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯการวางผังเมืองรวม [ 3 ก.ย. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท แถลงข่าวการจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 31 [ 3 ก.ย. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดงาน นัด ปัน สุข สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท [ 1 ก.ย. 2557 ]   
ผบก.ภวจ.ชัยนาท เปิดกิจกรรมรวมพลคน D.A.R.E.ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา [ 29 ส.ค. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดกิจกรรมโครงการรวมพลังยุวชน สร้างสุขสู่สังคม [ 29 ส.ค. 2557 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาทเชิญสื่อ..ชิมส้มโอขาวแตงกวา [ 29 ส.ค. 2557 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาทนำนักเรียน เรียนรู้การทำนาข้าวไรซ์เบอร์รี่เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ [ 29 ส.ค. 2557 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาท เปิดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น [ 29 ส.ค. 2557 ]   
 
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 509  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 390  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 377  ตอบ 0  
 
ทต.บ้านกล้วย ยินดีต้อนรับเว็ปไซต์เทศบาล (16 ก.ย. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.เจ้าพระยา สอบถามตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ว่างมั๊ยค่ะ (13 ก.ย. 2557)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.วังไก่เถื่อน น้ำประปาหมู่ 3 ดำมาก ขุ่นมาก หลายปีเเล้วนะคะ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 0
ทต.หาดท่าเสา เ็รียนปลัดฯเทศบาล. Hee ผู้ชายชอบ (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 83  ตอบ 1
ทต.ธรรมมามูล สามารถพูดคุยกับเทศบาลได้นะคะ (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 45  ตอบ 1
อบต.วังไก่เถื่อน รับโอน ย้าย นักพัฒนาชุมชนหรือไม่ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท ตำแหน่งว่าง (19 ส.ค. 2557)    อ่าน 97  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด เฮฮา วันนำ้ประปา หมู่ 9 ห้วยกรด นำ้ไม่ไหล (13สค57) (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 66  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด หมู่. 9. นำ้ไม่ไหล.มาหลายวันแล้ว (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 138  ตอบ 1
ทต.ห้วยกรด 13 สิงหาคทม 2557 เป็น * * * กหนึ่งวันที่นำ้ประปา ม.9 ห้วยกรด ไม่ไหล หยดเดียวก็ไม่มี (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 47  ตอบ 2
ทต.ห้วยกรด น้ำประปา หมู่ที่ 9 ห่วยแตก (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 162  ตอบ 1
ทต.ห้วยกรด น้ำไหลแรงดี (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 167  ตอบ 1
ทต.แพรกศรีราชา อยากย้ายกลับบ้านค่ะ (9 ส.ค. 2557)    อ่าน 1104  ตอบ 6
อบต.เด่นใหญ่ เปิดสอบ (8 ส.ค. 2557)    อ่าน 51  ตอบ 1
ทต.เนินขาม เปิดสอบ (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 111  ตอบ 2
ทต.ตลุก เก็บข้อมูล (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 47  ตอบ 0
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ จากรั้วการศึกษาสู่โลกแห่งการหางาน (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 168  ตอบ 0
อบต.สะพานหิน จดหมายสมัครงาน, การเขียนใบสมัคร เป็นสิ่งที่ควรใส่ใจ (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 198  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด hello test ! (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 50  ตอบ 0
อบต.วัดโคก เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 9  ตอบ 0
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 0753128 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com