โครงการรู้รัก สามัคคี อำเภอสรรพยา [ 21 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 87 


การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 1 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 116 


งานมหกรรมด้านสวัสดิการสังคมและเทศบาลตำบลตลุกเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 29 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 124 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2558 สล. มท 0801.3/980  [ 30 ต.ค. 2557 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1944  [ 30 ต.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1937  [ 30 ต.ค. 2557 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1938  [ 29 ต.ค. 2557 ]
คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว1932 [คู่มือ]  [ 29 ต.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1934  [ 29 ต.ค. 2557 ]
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว9  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การกรอกฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว1933  [ 28 ต.ค. 2557 ]
ส่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.7/ว1917  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 สน.สส. มท 0891.3/ว3679  [ 28 ต.ค. 2557 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น การดำเนินการทางวินัยและการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.1/ว1923  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1926  [ 27 ต.ค. 2557 ]
ขอส่งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ประจำปีงบประมาณ 2553-2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1922 [รายชื่อ]  [ 27 ต.ค. 2557 ]
ขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน (รหัสหลักสูตร 53) และ (รหัสหลักสูตร 83) สน.บถ. มท 0809.9/ว32  [ 27 ต.ค. 2557 ]
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1918  [ 24 ต.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1919  [ 24 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1905  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1885  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3602  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1906 [แบบฟอร์ม]  [ 21 ต.ค. 2557 ]
 
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำน้ำหนองเหล่าขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลตลุก [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุก การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 35 
ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ [ 6 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 94 
 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา เรื่องงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม "โครงการร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ของ อปพร.ปี2558 [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.เนินขาม เทศบาลตำบลเนินขาม โดยการนำของท่านนายกกิตติ อดิสรณกูล ได้นำรถน้ำเทศบาลออกแจกจ่า [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.มโนรมย์ ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล. 1 - ต้นเลียบ หม [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.บางหลวง ปรับแต่งเกลี่ยทางเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางหลวง [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม "คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินการกองทุนฯประจำปี2557" [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.บางหลวง ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.ธรรมามูล เทศบาลตำบลธรรมามูล จัดการประชุมประจำเดือน ใน วันที่ 5 พ.ย.57 เวลา 09.30 น. ณ ห้อ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.ธรรมามูล "กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลธรรมามูลเข้ารับการตรวจประเมินกองทุนฯ 30 ต. [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.บางหลวง ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.เขาท่าพระ ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาท่าพระ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.วังไก่เถื่อน การเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อขอรับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังไก่เ [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.วังไก่เถื่อน ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อน [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.วังไก่เถื่อน ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปีงบปร [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.วังไก่เถื่อน ระเบียบคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อนเรื่องค่าใช้จ่ายในการประชุม [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.วังไก่เถื่อน ระเบียบคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อนเรื่องการเสนอและประชุมโครงกา [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.วังไก่เถื่อน แผนการบริหาร จัดการ พัฒนากองทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วังไก่เถื่อน การกำหนดแผนงานโครงการกิจกรรมตามหน้าที่ของกองทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.นางลือ รายงานผลโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่สู่สภาวะช่องปากที่ดิแก่ชาวนางลือปี2557 [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"หนูน้อยอาสาสมัครพิทักษ์ฟันสวย" ปี2557 [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
กองทัพเรือทอดกฐินสามัคคีถวาย วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท [ 27 ต.ค. 2557 ]     
ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]   
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวาย วัดธรรมามูลวรวิหาร จังหวัดชัยนาท [ 20 ต.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท ประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ช่วยชาวนา [ 20 ต.ค. 2557 ]   
รอง ผู้ว่าฯ ชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการหมู่บ้านรัษาศีล 5 อำเภอวัดสิงห์ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 [ 14 ต.ค. 2557 ]   
ผู้ว่าฯ ชัยนาทนำคณะหัวหน้าส่วนราชการลงนามถวายพระพรในหลวง ณ รพ.ศิริราช [ 14 ต.ค. 2557 ]   
รอง ผู้ว่าฯ ชัยนาท ตรวจเยี่ยมฯ โครงการหมู่บ้านศีล 5 [ 14 ต.ค. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในการรับมอบจักรยานฯ [ 14 ต.ค. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการในสังกัด มท. และ อปท. รับฟังการมอบนโยบาย จาก รมว.มท. [ 14 ต.ค. 2557 ]   
รองผู้ว่าฯ ชัยนาท นำ หน.ส่วนราชการ และข้าราชการลงนามถวายพระพรฯ [ 9 ต.ค. 2557 ]   
จังหวัดชัยนาท ร่วมใจทำบุญตักบาตร และเจริญพระสวดมนต์ถวายแด่ในหลวง [ 9 ต.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดค่าย Chainat Youth Hockey Camp 2014 อบรมฮอกกี้เยาวชน [ 2 ต.ค. 2557 ]   
รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน เปิดโรงพยาบาลเนินขาม อำเภอเนินขาม [ 30 ก.ย. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 25 ก.ย. 2557 ]   
สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จัดงาน อสม.ร่วมสร้างสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการ "เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็ง" [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ผู้ว่าฯ ชัยนาท เปิดโครงการ "รักษ์โลก รักษ์ชัยนาท ร่วมลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาท ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสารทไทย [ 22 ก.ย. 2557 ]   
 
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 533  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 411  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 397  ตอบ 0  
 
อบต.หันคา ศึกษาดูงาน (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 97  ตอบ 1
อบต.หันคา สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 1
ทต.ชัยนาท สอบถาม (25 ต.ค. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล ใกล้ลอยกระทงแล้วมาเที่ยวงานลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดธรรมามูลกันนะคะ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วง (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 1
ทต.ธรรมามูล ชัยนาทมีอะไร อร่อยกิน บ้าง (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 1
ทต.ตลุก เรื่อง ขอทราบรายละเ * * * ยดรับคูปอง ของ กสทช หน่อยค่ะ (17 ต.ค. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.เด่นใหญ่ เปิดสอบ (16 ต.ค. 2557)    อ่าน 110  ตอบ 2
อบต.หันคา สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (13 ต.ค. 2557)    อ่าน 49  ตอบ 0
อบต.วังไก่เถื่อน รับโอนพนักงานส่วนตำบล (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 217  ตอบ 2
อบต.สะพานหิน รูปภาพโรงเรียนบ้านนำ้พุ (9 ต.ค. 2557)    อ่าน 32  ตอบ 0
ทต.ตลุก บุคลากร / จนท.วิเคราะห์ฯ (7 ต.ค. 2557)    อ่าน 36  ตอบ 0
ทต.ตลุก ตน.จนท.วิเคราะห์ฯ (7 ต.ค. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด กล้องวงจรปิด ตามที่ต่างๆ ที่เสียอยู่จำนวนมาก เมื่อไรจะซ่อมซักที ของหายกันมาหลาย (1 ต.ค. 2557)    อ่าน 48  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล สามารถพูดคุยกับเทศบาลได้นะคะ (30 ก.ย. 2557)    อ่าน 112  ตอบ 3
ทต.บางหลวง เรื่องถนนเข้าหมู่บ้าน (30 ก.ย. 2557)    อ่าน 319  ตอบ 4
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ รับโอน ย้าย นักพัฒนาชุมชนหรือไม่ (25 ก.ย. 2557)    อ่าน 46  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย ยินดีต้อนรับเว็ปไซต์เทศบาล (16 ก.ย. 2557)    อ่าน 58  ตอบ 0
ทต.เจ้าพระยา สอบถามตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ว่างมั๊ยค่ะ (13 ก.ย. 2557)    อ่าน 94  ตอบ 0
อบต.วังไก่เถื่อน น้ำประปาหมู่ 3 ดำมาก ขุ่นมาก หลายปีเเล้วนะคะ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 73  ตอบ 0
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 0793978 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com