เปิดศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลตลุก [ 13 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 18 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เสด [ 10 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 29 


วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี ๒๕๕๙ [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 41 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ช่วงที่ 2 รุ่นที่ 17-26 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1298 [รายชื่อ]  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1291  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1293  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
เร่งรัดดำเนินการรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/345  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 สน.คท.  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านสุขภาพ สน.กศ. มท 0893.2/ว1283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง สน.บถ. มท 0809.5/ว23  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1282 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเดินทางไปศึกษาดูงานและสัมมนาของคณะกรรมาธิการ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1267  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว 3694  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1271 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว36  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว37  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1265  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1258  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดสำรวจปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1254  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สน.กศ. มท 0893.2/ว1253 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.บถ. มท 0809.5/ว24  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
 
   
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 9 
รายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณ เดือน มิถุน [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 7 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 (ทต.ตลุก) [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 6 
กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง [ 22 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 13 
 
อบต.เขาแก้ว ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำนมโฑ หมู่ที่ 6 [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.เขาแก้ว ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำนมโฑ หมู่ที่ 4 [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.เขาแก้ว ประกาศสอบราคา โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ สระน้ำมนโฑ หมู่ที่ 1 [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาแก้ว ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ สระน้ำนมโฑ หมู่ที่ 1 [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุ [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับงาน โครงการขุดจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านสะพานหิน [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.หาดอาษา โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล ฯ แ [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.ตลุก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.ตลุก รายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณ เดือน มิถุน [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.ตลุก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 (ทต.ตลุก) [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.เจ้าพระยา โครงการจ้างงา่นเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 29 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.ชัยนาท ภาพโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิดและการทำหมันสุนัขและแมว ต [ 29 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.ชัยนาท ภาพโครงการสุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้มาเต้นกัน [ 29 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.มะขามเฒ่า ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน มิถุน [ 29 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.ชัยนาท ภาพโครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย [ 29 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.หาดท่าเสา [ 29 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.หาดท่าเสา ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ [ 29 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.นางลือ ข่าวประชาสัมพันธ์"โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุข [ 29 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอก [ 29 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.นางลือ ข่าวประชาสัมพันธ์"ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฯ ว่าด้วยเรื่องให้ผลิตภัณฑ์ไม้ [ 29 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
จ.ชัยนาท จัดงานประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ [ 27 มิ.ย. 2559 ]     
รองปลัดมหาดไทย นำทีมปลูกป่าระบบน้ำหยด คืนพื้นที่สีเขียวเขาขยาย จ.ชัยนาท [ 27 มิ.ย. 2559 ]     
จ.ชัยนาท จัดงานวันสาธิตการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ [ 23 มิ.ย. 2559 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาท นำหน่วยบำบัดทุกข์ลงพื้นที่อำเภอเมือง สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน [ 23 มิ.ย. 2559 ]   
จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้าครั้งใหญ่ [ 23 มิ.ย. 2559 ]   
มทบ .13 จับมือ จ.ชัยนาท จัดงานดนตรีเฉลิมพระเกียรติ รักเพลง รักพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี [ 21 มิ.ย. 2559 ]   
ปลัดพาณิชย์ พร้อมคณะติดตามศูนย์ข้าวนาแปลงใหญ่ที่ชัยนาท [ 21 มิ.ย. 2559 ]   
ผู้แทนองคมนตรี เปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แห่งที่ 53 ที่ชัยนาท [ 21 มิ.ย. 2559 ]   
พช.ชัยนาท จับมือ อบจ.จัดงานแนะอาชีพเดินตามรอยพ่อกับความพอเพียงแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ [ 17 มิ.ย. 2559 ]   
จ.ชัยนาท จับมือ อปท. ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE [ 17 มิ.ย. 2559 ]   
จ.ชัยนาท เปิดโรงเรียนแก้หนี้สินภาคประชาชน สอนให้ขยันและอยู่อย่างพอเพียง [ 17 มิ.ย. 2559 ]   
จ.ชัยนาท เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ประจำตำบล [ 17 มิ.ย. 2559 ]   
นายกเหล่ากาชาดฯชัยนาท นำทีมรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 114 [ 17 มิ.ย. 2559 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาทนำประชาชนทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ [ 9 มิ.ย. 2559 ]   
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ ลงพื้นที่ชัยนาทติดตามผลดำเนินงานในรอบ 2 ปี [ 8 มิ.ย. 2559 ]   
จ.ชัยนาทจัดงานวันสหกรณ์โรงเรียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพฯ [ 8 มิ.ย. 2559 ]   
จ.ชัยนาท เสริมความรู้เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเสาที่ 3 อาเซียน หวังเป็นแบบอย่างปรับตัวอย่างมีคุณภาพ [ 8 มิ.ย. 2559 ]   
จ.ชัยนาท จัดงานวันสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลแก่เกษตรกรในพื้นที่ [ 8 มิ.ย. 2559 ]   
จ.ชัยนาท สร้างอาสาครู ข เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ [ 8 มิ.ย. 2559 ]   
จ.ชัยนาท จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ [ 8 มิ.ย. 2559 ]   
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 1006  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 850  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 768  ตอบ 0  
ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลตลุก (29 มี.ค. 2555)    อ่าน 692  ตอบ 1  
 
อบต.วังไก่เถื่อน ขอโอนย้าย (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 1
ทต.เจ้าพระยา  แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.แพรกศรีราชา ขอโอนย้าย (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.เที่ยงแท้ ขอโอนย้าย (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ พนักงาน อบต. (28 มิ.ย. 2559)    อ่าน 199  ตอบ 0
อบต.มะขามเฒ่า ติดต่อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 (27 มิ.ย. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 1
ทต.หาดท่าเสา ร้องเรียน น้ำประปาแบบนี้ทำไงดีคับ (มีภาพ) (27 มิ.ย. 2559)    อ่าน 95  ตอบ 5
ทต.หาดท่าเสา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 (27 มิ.ย. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.เที่ยงแท้ ทางวัดสารภีจัดงานยกช่อฟ้าจริงรึเปล่าคับ???? (24 มิ.ย. 2559)    อ่าน 469  ตอบ 4
ทต.นางลือ ฝากลิงค์ สภ.นางลือหน่อยครับ (23 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1519  ตอบ 1
อบต.เที่ยงแท้ รวบกวนสอบถามค่ะ (23 มิ.ย. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.เที่ยงแท้ รบกวนสอบถามครับ (22 มิ.ย. 2559)    อ่าน 72  ตอบ 7
ทต.ชัยนาท น้ำประปาดำ หมู่ 3 (16 มิ.ย. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
ทต.วังตะเคียน เว็บไซต์ ทต.วังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 มิ.ย. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.กุดจอก สืบหาวิทยากรบ้านกุดจอก (8 มิ.ย. 2559)    อ่าน 227  ตอบ 1
อบต.เที่ยงแท้ เวป เที่ยงเเท้ ทำไมพึ่งจะมี ล้าหลังกว่าที่อื่นที่มีมานานเเล้ว (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 272  ตอบ 3
อบต.เที่ยงแท้  เว็บไซต์ อบต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 516  ตอบ 10
อบต.เขาท่าพระ หนังสือหารือจ้างเหมารถรั้บส่งนักเรียน (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 560  ตอบ 2
ทต.หาดอาษา สมัครงาน (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 64  ตอบ 2
อบต.สะพานหิน การให้บริการอินเตอร์เน็ท (30 พ.ค. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 1
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 1,321,228 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com