โครงการรู้รัก สามัคคี อำเภอสรรพยา [ 21 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 97 


การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 1 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 126 


งานมหกรรมด้านสวัสดิการสังคมและเทศบาลตำบลตลุกเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 29 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 133 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

โครงการสัมมนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่โรงเรียนจัดตั้งใหม่และโรงเรียนถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2177  [ 27 พ.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2167 [บัญชีรายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 สน.สส. มท 0891.3/ว4160  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4156  [ 26 พ.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว2166  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.กศ. มท 0893.3/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.2/ว2160  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว2152  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล สน.บถ. มท 0809.2/ว118  [ 25 พ.ย. 2557 ]
เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2159  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การอบรมสัมมนาปรับปรุงแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว2158  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2145 [รายชื่อ]  [ 24 พ.ย. 2557 ]
ขอข้อมูลรายละเอียดเงินฝากคลัง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2137  [ 24 พ.ย. 2557 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.2/ว4122  [ 24 พ.ย. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์ (โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 21 พ.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) สน.บถ. มท 0809.2/ว114  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 สน.บถ. มท 0809.2/ว113  [ 21 พ.ย. 2557 ]
 
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำน้ำหนองเหล่าขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลตลุก [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 32 
ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ [ 13 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 21 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำน [ 13 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 18 
 
ทต.ห้วยกรด ข่าวประชาสัมพันธ์ รายรับรายจ่าย ประจำเดือน กันยา่ยน 2557 [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.บางหลวง พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "๕ ธันวามหาราช" พุทธศักราช ๒๕๕๗ [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.หันคา โครงการประชาอาสาปลูกป่าบึงกระจับใหญ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ไพรนกยูง " ปั่นวัดใจเทือกเขาราวเทียนใจเกินร้อย " [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม"โครงการพัฒนาการบริการแพทย์ฉุกเฉินด้านระบบสื่อสารจังหวัดชัยนาท [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 17 
ทต.นางลือ ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านนางลือ – วัดใหม่ฯ [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.ห้วยกรด "เทศบาลตำบลห้วยกรดขอเรียนเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557" [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.ธรรมามูล ร่วมแสดงความจงรักภักดี รำลึกพระมหากรุณาธิคุณองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธั [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.เขาท่าพระ โครงการวางท่อระบายน้ำลอดถนนลาดยางพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อ (หูช้าง) และติดต [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.เขาท่าพระ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเคฟซีล บ้านหางกรวด หมู่ที่ ๖ [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.เขาท่าพระ โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บริเวณคันสระหนองชะโดถึงเขตติดต่อตำบลธรรมามูล [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.มโนรมย์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.เขาท่าพระ พิธีเปิดอาคารหน่วยบริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.หาดอาษา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.เนินขาม นายกเทศมนตรีตำบลเนินขาม เข้าร่วมงานเกี่ยวข้าวเฉลิมพระเกียรติฯ [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.เนินขาม นายกเทศมนตรีตำบลเนินขาม ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์การเรียนรู้การเกษตร [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.มโนรมย์ ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.ห้วยกรด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.บางหลวง โครงการวางท่อระบายนำ้เพื่อป้องกันนำ้ท่วมขังในชุมชน หมู่ที่ 1 [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
ทต.บางหลวง โครงการวางท่อระบายนำ้เพื่อป้องกันนำ้ท่วมขังในชุมชน หมู่ที่ 5 [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 20 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
ผวจ.ชัยนาท มอบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้จังหวัด [ 27 พ.ย. 2557 ]     
ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่าบึงกระจับใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ [ 27 พ.ย. 2557 ]     
รอง ผวจ.ชัยนาท ้เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล [ 27 พ.ย. 2557 ]     
ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการพัฒนาบริการแพทย์ฉุกเฉินด้านระบบสื่อสาร TOT Help Call Center 1669 [ 25 พ.ย. 2557 ]     
ผวจ.ชัยนาท เปิดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรศูนย์ดำรงธรรม [ 25 พ.ย. 2557 ]     
จังหวัดชัยนาทจัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า [ 25 พ.ย. 2557 ]     
แขวงการทางชัยนาท ร่วมกับ อบจ. และอบต. ปรับสภาพภูมิทัศน์ถนนสาย ทล.3183 เขื่อนเจ้าพระยา - วัดสิงห์ [ 25 พ.ย. 2557 ]     
ผู้ว่าฯชัยนาท มอบทุนการศึกษาเยาวชนเรียนดีมีฐานะยากจน [ 25 พ.ย. 2557 ]     
ศูนย์ดำรงธรรมชัยนาทร่วมกับชมรมช็อปเปอร์มอบรถโยกช่วยคนพิการ [ 24 พ.ย. 2557 ]     
ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชัยนาท เปิดตัวโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58 [ 24 พ.ย. 2557 ]     
ผวจ.ชัยนาทเกี่ยวข้าวเฉลิมพระเกียรติฯ [ 21 พ.ย. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดการอบรมอบรมโซเชียลมีเดียสร้างฐานการท่องเที่ยวชุมชน [ 19 พ.ย. 2557 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาท เปิดโครงการ "คลองสวย น้ำใส คนชัยนาทมีความสุข" [ 19 พ.ย. 2557 ]   
มูลนิธิราชประชานุเคราะฯ ติดตามการดำเนินงานฯ ที่จังหวัดชัยนาท [ 19 พ.ย. 2557 ]   
คณะนักธุรกิจจากประเทศจีนเข้าพบผูู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท [ 18 พ.ย. 2557 ]   
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มาตรวจราชการที่จังหวัดชัยนาท [ 18 พ.ย. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม [ 13 พ.ย. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดงานสมัชชารวมพลฅนชัยนาท..สร้างสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 2 [ 13 พ.ย. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ย. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 [ 13 พ.ย. 2557 ]   
 
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 548  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 423  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 407  ตอบ 0  
 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (22 พ.ย. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล บรรยากาศธรรมชาติ แบบไม่ปรุงแต่ง วัดธรรมามูล จังหวัดชัยนาท (17 พ.ย. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 1
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ จุดเด่นของหมู่บ้านสามง่ามท่าโบสถ์ มีตรง????? (15 พ.ย. 2557)    อ่าน 27  ตอบ 1
ทต.เนินขาม  * * * กกี่วันนำ้ประปาถึงไหล (12 พ.ย. 2557)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.เด่นใหญ่ เปิดสอบ (6 พ.ย. 2557)    อ่าน 155  ตอบ 3
ทต.ธรรมามูล มีกระทงประดิษฐ์ง่ายๆ ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ มาฝากค่ะ (6 พ.ย. 2557)    อ่าน 71  ตอบ 1
ทต.ธรรมามูล ใกล้ลอยกระทงแล้วมาเที่ยวงานลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดธรรมามูลกันนะคะ (4 พ.ย. 2557)    อ่าน 48  ตอบ 0
ทต.แพรกศรีราชา อยากย้ายกลับบ้านค่ะ (1 พ.ย. 2557)    อ่าน 1169  ตอบ 7
อบต.หันคา ศึกษาดูงาน (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 120  ตอบ 1
อบต.หันคา สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 67  ตอบ 1
ทต.ชัยนาท สอบถาม (25 ต.ค. 2557)    อ่าน 42  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วง (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 1
ทต.ธรรมามูล ชัยนาทมีอะไร อร่อยกิน บ้าง (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 1
ทต.ตลุก เรื่อง ขอทราบรายละเ * * * ยดรับคูปอง ของ กสทช หน่อยค่ะ (17 ต.ค. 2557)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.หันคา สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (13 ต.ค. 2557)    อ่าน 71  ตอบ 0
อบต.วังไก่เถื่อน รับโอนพนักงานส่วนตำบล (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 266  ตอบ 2
อบต.สะพานหิน รูปภาพโรงเรียนบ้านนำ้พุ (9 ต.ค. 2557)    อ่าน 68  ตอบ 0
ทต.ตลุก บุคลากร / จนท.วิเคราะห์ฯ (7 ต.ค. 2557)    อ่าน 48  ตอบ 0
ทต.ตลุก ตน.จนท.วิเคราะห์ฯ (7 ต.ค. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด กล้องวงจรปิด ตามที่ต่างๆ ที่เสียอยู่จำนวนมาก เมื่อไรจะซ่อมซักที ของหายกันมาหลาย (1 ต.ค. 2557)    อ่าน 75  ตอบ 0
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 0819122 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com