ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 5 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/8686-8699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2560 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1633 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ส.ค. 2560 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว1645  [ 18 ส.ค. 2560 ]
การมอบอำนาจกรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (Matching Fund) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1634  [ 18 ส.ค. 2560 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว77  [ 18 ส.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1624  [ 17 ส.ค. 2560 ]
สอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2560 ]
แจ้งแก้ไขรายละเอียดการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2560 ]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว1572  [ 17 ส.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1613  [ 17 ส.ค. 2560 ]
แจ้งปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1619  [ 16 ส.ค. 2560 ]
เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1617  [ 16 ส.ค. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว106  [ 16 ส.ค. 2560 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว105  [ 16 ส.ค. 2560 ]
การดำเนินงาน โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี (Excellent Happy Home Ward, Kao PraNgam Tessaban, Lopburi)กพส. มท 0810.6/ว4516  [ 16 ส.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว4519  [ 16 ส.ค. 2560 ]
โครงการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สน.คท. มท 0808.2/ว1615  [ 16 ส.ค. 2560 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กจ.  [ 15 ส.ค. 2560 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานนิติการ และพนักงานวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ กจ.  [ 15 ส.ค. 2560 ]
 
   
 
ราคากลางการจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ทรายอะเบท) [ 15 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 4 
ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง [ 9 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 8 
คู่มือ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย [ 8 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 14 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางในพื้นที่การเกษตรสายหนองป่าพง ม.2 [ 4 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 10 
 
ทต.บางหลวง ประกาศเทศบาลตำบลบางหลวง เรื่อง ประกาศเจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเ [ 21 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนางลือ [ 21 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลื [ 21 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังเคียน [ 21 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.วังไก่เถื่อน แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ [ 21 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.หาดท่าเสา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน [ 21 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.หาดอาษา โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ [ 21 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.หันคา ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลหันคา [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาท่าพระ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ เรื่อง จัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.เขาท่าพระ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ เรื่อง จัดจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังส [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาท่าพระ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคา [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.หาดอาษา ประกาศเทศบาลตำบลหาดอาษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลา [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.สะพานหิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหลัก-พุน้อย หมู่ [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.สะพานหิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันอ่างหนองโพ หมู่ [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศราคากลางรถจักรยานเอนกประสงค์ สำหรับบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.มโนรมย์ การกำหนดราคากลางจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายต้นเลียบลงบึงน้ำเขียว หมู่ที่ 3 ตำบล [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยนาท ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีง [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.ไพรนกยูง ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตำบลไพรนกยูง [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ไพรนกยูง ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการงานก่อสร้าง ว่างท่อคสล. ภายในตำบลไพรนกยูง [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าชัย [ประกาศ] รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
 
 
 

หุ่นฟางนกเล็ก  
 
 
 

วัดอินทาราม(ตลุก)  
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 15 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติงานด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 14 
ซักซ้อมแนวทางการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง [ 26 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 13 
การโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่ง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มี.ค.-เม.ย. 60 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 18 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ งวดที่ 5/2560  [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 20 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกืจเฉพาะให้แก่อปท. ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ครั้งที่ 1/2560 [ 20 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 35 
แจ้งการโอนเงินรายได้เข้าบัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 33 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน พ.ค. 60 [ 19 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 25 
การโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 60 [ 19 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 32 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ งวดที่ 4/2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 37 
การใช้จ่ายเงินสะสมตามมาตราการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ [ 14 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 61 
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 30 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 21 
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 1085  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 950  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 853  ตอบ 0  
ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลตลุก (29 มี.ค. 2555)    อ่าน 769  ตอบ 1  
 
ทต.แพรกศรีราชา  นายกิตติศักดิ์ พ่วงมี ได้กระทำการยักยอกเงินปลอมเฟสโกงกลุ่มซื้อขายพระในเฟสบุ๊คมี (20 ส.ค. 2560)    อ่าน 2234  ตอบ 11
ทต.ห้วยกรด แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 (ทุกอย่างเป็นความลับ) (18 ส.ค. 2560)    อ่าน 642  ตอบ 13
ทต.ห้วยกรดพัฒนา แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 (ทุกอย่างเป็นความลับ) (17 ส.ค. 2560)    อ่าน 4671  ตอบ 54
ทต.ห้วยกรด ถนนหลังเทศบาล (8 ก.ค. 2560)    อ่าน 35  ตอบ 1
อบต.เขาแก้ว สอบถามตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (7 ก.ค. 2560)    อ่าน 32  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย ต้องการเช่าที่ ว่างเปล่า สำหรับทำที่พักคนงาน ใกล้ รพ.ชัยนาทนเรนทร ครับ (28 มิ.ย. 2560)    อ่าน 62  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย แจ้งตัดหญ้าริมถนน (22 มิ.ย. 2560)    อ่าน 53  ตอบ 0
อบต.กุดจอก ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2560 (19 มิ.ย. 2560)    อ่าน 40  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย การเก็บขยะมูลฝอย (13 มิ.ย. 2560)    อ่าน 70  ตอบ 1
ทต.บางหลวง งานวางท่อระบายน้ำ (6 มิ.ย. 2560)    อ่าน 69  ตอบ 0
ทต.เนินขาม สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (5 มิ.ย. 2560)    อ่าน 53  ตอบ 0
ทต.หาดอาษา สมัครงาน (2 มิ.ย. 2560)    อ่าน 272  ตอบ 3
ทต.หาดท่าเสา 555555555555 (26 พ.ค. 2560)    อ่าน 83  ตอบ 0
ทต.หาดท่าเสา ถนนที่ถูกลืม (26 พ.ค. 2560)    อ่าน 501  ตอบ 1
อบต.หันคา การแสดงตัวตน (23 พ.ค. 2560)    อ่าน 311  ตอบ 2
อบต.หันคา ประชากร (23 พ.ค. 2560)    อ่าน 296  ตอบ 2
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ ขอประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามง่ามท่าโบสถ์หน่อยครับ (18 พ.ค. 2560)    อ่าน 151  ตอบ 1
ทต.หาดท่าเสา โชคดีจริงๆ (4 พ.ค. 2560)    อ่าน 76  ตอบ 0
ทต.หาดอาษา เมื่อไหร่จะวางระบบท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (13 เม.ย. 2560)    อ่าน 107  ตอบ 0
สถ.จ.ชัยนาท รับโอน-ย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผอ.กองคลังระดับต้น,ผอ.กองช่างระดับต้น (4 เม.ย. 2560)    อ่าน 196  ตอบ 0
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 1,898,191 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com