วันปิยมหาราช 2560 [ 23 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 55 


อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 [ 10 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 56 


งานส้มโอขาวแตงกวา [ 10 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 58 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

แจ้งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กพส. มท 0810.5/ว491  [ 20 ก.พ. 2561 ]
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว07,ว08  [ 20 ก.พ. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว469  [ 20 ก.พ. 2561 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว484  [ 20 ก.พ. 2561 ]
แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว477  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว486  [ 19 ก.พ. 2561 ]
การอบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว472  [ 19 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-7 สน.บถ. มท 0809.4/ว497 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.4/ว480 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญร่วมงาน (เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว485  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว587  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ตรวจสอบข้อมูลจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว471  [ 19 ก.พ. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว458 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.พ. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว457  [ 16 ก.พ. 2561 ]
การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด กพส. มท 0810.7/ว453  [ 15 ก.พ. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว447  [ 15 ก.พ. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว448 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.พ. 2561 ]
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.5/ว437  [ 15 ก.พ. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว449  [ 15 ก.พ. 2561 ]
แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว24  [ 15 ก.พ. 2561 ]
 
   
 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเส้นริมน้ำซอย 2 บ้านหนองหมู่ที่ 8 - [ 19 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 4 
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 7 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 7 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 6 
รายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะตามความจำเป [ 1 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 12 
 
สถ.จ.ชัยนาท การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2561 [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.สุขเดือนห้า การประชุมชมรมผู้สูงอายุ ที่แสดงความประสงค์ขอกู้เงินจากชมรมผู้สูงอายุ [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บางขุด โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ 9 บริเวณนานายประสิทธิ์ อิ่มเอิบ [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.บางขุด โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ 7 บริเวณนานางบุญชู คุ้มกล่ำ [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บางขุด โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ 7 บริเวณนานายบุญยืน พุ่มมูล [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บางขุด โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ 7 บริเวณนานางช้าม สวัสดี [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บางขุด โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ 6 บริเวณนานายวิโรจน์ ม่วงคำ [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บางขุด โครงการซ่อมแซมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บริเวณคลองสำโรก [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยกรด ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.สุขเดือนห้า ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาท่าพระ ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาท่าพระ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพ [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.หาดอาษา ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลหาดอาษา ได้เข้าร่วมปั่นพิธีเปิดงาน เที่ยววิถีชุม [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.หาดอาษา ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดอาษา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเท [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.หาดอาษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดอาษาจัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.หาดอาษา เทศบาลตำบลหาดอาษาดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม การฝึกซ้อมแผนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.สามง่ามพัฒนา ประกาศสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา สมัยส [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 7 
 
 
 

หุ่นฟางนกเล็ก  
 
 
 

วัดอินทาราม(ตลุก)  
 
 
 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประจำเดือน มกราคม 2561) [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 6 
ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนมกราคม 2561) [ 19 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 11 
มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 1/2561 [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 14 
มติการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 1/2561 [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 18 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (งวดที่ 12/60) [ 13 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 17 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประจำเดือน ธันวาคม 2560) [ 13 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 20 
การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 20 
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 13 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (ประจำเดือนมกราคม 2561) [ 1 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 26 
การเตรีมการเพื่่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 22 
ขอรับการการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 20 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560) [ 18 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560) [ 16 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 25 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (ประจำเดือนธันวาคม 25.60) [ 8 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 51 
ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 68 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (งวดที่ 11/60) [ 21 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 53 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (ประจำเดือนพฤศจิกายน 25.60) [ 21 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 32 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 60 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ งวดที่ 10/2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 41 
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 1130  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 997  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 898  ตอบ 0  
ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลตลุก (29 มี.ค. 2555)    อ่าน 809  ตอบ 1  
 
ทต.ห้วยกรด ร้องเรียน (21 ก.พ. 2561)    อ่าน 309  ตอบ 2
อบต.ท่าชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (20 ก.พ. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทต.แพรกศรีราชา ขอโอนย้าย นวช.การเงินและบัญชี (28 ม.ค. 2561)    อ่าน 36  ตอบ 0
ทต.หนองแซง ขยะล้นถัง (20 ม.ค. 2561)    อ่าน 58  ตอบ 2
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ ถนนหันคา-สามง่ามท่าโบสถ์ชำรุด (20 ม.ค. 2561)    อ่าน 41  ตอบ 0
อบต.ท่าชัย เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 50  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรดพัฒนา แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 (ทุกอย่างเป็นความลับ) (28 ธ.ค. 2560)    อ่าน 6298  ตอบ 61
อบต.เขาแก้ว สอบถามตำแหน่งว่าง (24 ธ.ค. 2560)    อ่าน 58  ตอบ 0
สถ.จ.ชัยนาท เอกสาร \"บัญชีตำแหน่งและอัตราว่างฯ\" ไม่ได้เอาลงเว็บไว้เหรอคะ (15 ธ.ค. 2560)    อ่าน 166  ตอบ 1
สถ.จ.ชัยนาท สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (15 ธ.ค. 2560)    อ่าน 408  ตอบ 1
อบต.เที่ยงแท้ ทางวัดสารภีจัดงานยกช่อฟ้าจริงรึเปล่าคับ???? (8 ธ.ค. 2560)    อ่าน 1742  ตอบ 10
ทต.ธรรมามูล ยื่นแบบสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ (27 พ.ย. 2560)    อ่าน 48  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (14 พ.ย. 2560)    อ่าน 184  ตอบ 1
ทต.ธรรมามูล แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนแล (16 ต.ค. 2560)    อ่าน 106  ตอบ 0
ทต.แพรกศรีราชา  นายกิตติศักดิ์ พ่วงมี ได้กระทำการยักยอกเงินปลอมเฟสโกงกลุ่มซื้อขายพระในเฟสบุ๊คมี (11 ต.ค. 2560)    อ่าน 2822  ตอบ 22
อบต.เด่นใหญ่ คอสะพานชำรุด (7 ต.ค. 2560)    อ่าน 105  ตอบ 0
อบต.เที่ยงแท้ จะสมัครบวชเพื่อพ่อหลวงใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ (19 ก.ย. 2560)    อ่าน 89  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท รับสมัครงาน ชัยนาท (19 ก.ย. 2560)    อ่าน 1502  ตอบ 2
อบต.สุขเดือนห้า รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ชาวบ้านตำบลสุขเดือนห้า (19 ก.ย. 2560)    อ่าน 148  ตอบ 0
ทต.หาดท่าเสา เงินผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ (13 ก.ย. 2560)    อ่าน 152  ตอบ 1
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 2,262,225 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com