๑๘ มีนาคม วันท้องถิ่นไทย [ 18 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 12 


โครงการวันแห่งความสำเร็จ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 11 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 27 


๕ ธันวามหาราช ปี ๒๕๕๗ [ 6 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 85 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว645  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนเมษายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/5165-5240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 5 สพบ. มท 0807.4/ว605  [ 26 มี.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งทายาทเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นจากผลกระทบเหตุการณ์ไม่สงบภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว618  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการรายงานผลการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2555 สน.สส. มท 0891.3/ว619  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 สน.สส. มท 0891.3/ว631  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว632  [ 25 มี.ค. 2558 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู/พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว642 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การจัดบริการห้องสุขาสาธารณะในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.3/ว628  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/4920-4965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว626  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ขอให้จังหวัดสำรวจข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีลาออกก่อนครบวาระหรือมีการยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว638  [ 25 มี.ค. 2558 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว622  [ 24 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/4722-4797 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มี.ค. 2558 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/ว623  [ 24 มี.ค. 2558 ]
การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว620  [ 24 มี.ค. 2558 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค. มท 0803/ว621  [ 24 มี.ค. 2558 ]
 
   
 
ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 68 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำน้ำหนองเหล่าขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลตลุก [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 71 
ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ [ 6 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 156 
 
อบต.สะพานหิน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.วังหมัน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
อบต.วังหมัน งานประเพณีลอยกระทง 2557 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.วังหมัน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลวังหมัน [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.วังหมัน โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง (ถักโครเชต์ตุ๊กตา) [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.วังหมัน เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.มโนรมย์ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงน้ [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.มโนรมย์ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการขุดลอกแก้มล [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.ห้วยกรด "นักกีฬาฟุตบอลชายทีมห้วยกรด FC คว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศ ไทมิเตอร์คัพ ครั้งที่ [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.นางลือ ประชาสัมพันธ์ "ค่านิยมไทย 12 ประการ" [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม "เวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย" [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.เขาท่าพระ ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไหล่ทาง หมู่ท [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม "โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 7,9 เพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผ [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม "การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนางลือ &q [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.แพรกศรีราชา กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 25 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.ห้วยกรด ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยกรด บ้านนางผิว มณฑา [ 25 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.ห้วยกรด ราคากลาง ปปช. ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยกรด บ้านนางผิว มณฑา [ 25 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.ห้วยกรด ราคากลาง ปร. 5 ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยกรด บ้านนางผิว มณฑา [ 25 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.ห้วยกรด ราคากลาง ปร. 4 ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยกรด บริเวณบ้านนางผิว มณฑา [ 25 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.ห้วยกรด ราคากลาง ปปช. ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกรด บ้านนายไฝ อยู่ชัง [ 25 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการประชุมสัมมนาฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน [ 26 มี.ค. 2558 ]     
ชุดควบคุมที่ 9 พัน.ป.ศป.ลพบุรี ลงพื้นที่ให้ความรู้และฝึกทักษะวิชาทหารให้กับ ชรบ. [ 25 มี.ค. 2558 ]     
ผวจ.ชัยนาท เปิดงานสรุปผลการดำเนินการอบรมตามรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร [ 25 มี.ค. 2558 ]     
รอง ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศไทย [ 24 มี.ค. 2558 ]     
ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการถ่ายทอดความรู้ฯ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน [ 24 มี.ค. 2558 ]     
ผวจ.ชัยนาท แถลงข่าวการจัดกิจกรรมปั่นเพิ่มบุญ [ 24 มี.ค. 2558 ]     
ผวจ.ชัยนาท เปิดงานปั่นเปิดเมืองชัยนาท 2015 [ 23 มี.ค. 2558 ]     
ผวจ.ชัยนาท เปิดงานมหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์ข้าว [ 23 มี.ค. 2558 ]     
รองนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่มอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานที่จังหวัดชัยนาท [ 20 มี.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท พร้อมด้วยฝ่ายความมั่นคง จู่โจมเข้าค้นเรือนจำ [ 20 มี.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปและรูปหล่อพระดังในจังหวัด ร่วมงานสบายใจไหว้พระ 77 จังหวัด [ 17 มี.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท แถลงข่าวงานปั่นเปิดเมือง 2015 [ 17 มี.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดถนนคนเดิน ชัยนาท Walking Street [ 17 มี.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท แถลงโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติฯ [ 13 มี.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดงานวันสตรีสากล จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2558 [ 13 มี.ค. 2558 ]   
ผู้ว่าฯ ชัยนาท ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งเพิ่ม 5 อำเภอ [ 12 มี.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท ให้การต้อนรับ เอกอัครรัฐทูต สปป.ลาว ที่มาเปิดงานโฮมแลง ลาวครั่งสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 [ 12 มี.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดงานบุญประเพณีห่มผ้าพระธาตุ ตักบาตรดอกไม้และปฏิบัติธรรม ประจำปี 2558 [ 5 มี.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดการอบรมสร้างความตระหนักรู้พร้อมสู่อาเซียน [ 5 มี.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดการอบรมปฏิบัติธรรม เนกขัมมะบารมี [ 5 มี.ค. 2558 ]   
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 592  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 468  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 439  ตอบ 0  
 
อบต.วังหมัน  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 มี.ค. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.แพรกศรีราชา ที่ใหนมีตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา ๖ ว่างบ้างใหม (25 มี.ค. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 1
ทต.แพรกศรีราชา ทำไมน้ำประปาขุ่น (25 มี.ค. 2558)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด นำ้ประปา ม.9 ห้วยกรด ไม่ไหลเด้อออ .... ( 18 มี.ค. 58 ) (18 มี.ค. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 0
ทต.เนินขาม น้ำประปา ไม่ไหล ม.13 (17 มี.ค. 2558)    อ่าน 37  ตอบ 3
อบต.มะขามเฒ่า เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 มี.ค. 2558)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทต.หาดอาษา เทศบาลตำบลหาดอาษาได้จำหน่ายไส้เดือนพันธุ์แอฟริกัน (12 มี.ค. 2558)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.หันคา ทำไมอบต.หมู่11ชื่อสกุลผิดครับ (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.หันคา ทำไมสนมาชิก อบต.หมู่ 6 มีคนเดียวครับ (16 ก.พ. 2558)    อ่าน 208  ตอบ 1
อบต.เด่นใหญ่ โจรผู้ร้าย (7 ก.พ. 2558)    อ่าน 121  ตอบ 3
อบต.วังไก่เถื่อน รับโอนพนักงานส่วนตำบล (29 ม.ค. 2558)    อ่าน 472  ตอบ 6
ทต.ตลุก ตามหาญาติ (24 ม.ค. 2558)    อ่าน 670  ตอบ 3
ทต.ธรรมามูล ชัยนาทเมืองจักรยาน 12 เดือนแห่งการปั่น Chainat The city of Bike (19 ม.ค. 2558)    อ่าน 79  ตอบ 3
ทต.บ้านกล้วย สภาพสังคมทั่วไป (17 ม.ค. 2558)    อ่าน 54  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2558 (8 ม.ค. 2558)    อ่าน 35  ตอบ 0
ทต.หาดอาษา สอบถามเส้นทาง (26 ธ.ค. 2557)    อ่าน 60  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท ชมรมดนตรีไทย ภัทรดีศรีไชยนาท ชัยนาท (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 98  ตอบ 0
ทต.บางหลวง ชมรมดนตรีไทย ภัทรดีศรีไชยนาท ชัยนาท (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 66  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล เชิญดาวน์โหลด "สุขพอที่พ่อสอน" (3 ธ.ค. 2557)    อ่าน 69  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรดพัฒนา สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (22 พ.ย. 2557)    อ่าน 116  ตอบ 0
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 0928160 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com