โครงการรู้รัก สามัคคี อำเภอสรรพยา [ 21 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 96 


การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 1 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 125 


งานมหกรรมด้านสวัสดิการสังคมและเทศบาลตำบลตลุกเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 29 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 133 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

การประชาสัมพันธ์ (โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 21 พ.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) สน.บถ. มท 0809.2/ว114  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 สน.บถ. มท 0809.2/ว113  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2142 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว2141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว2140 [รายชื่อ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อ (ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน) สน.กศ. มท 0893.2/ว2139  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 20 พ.ย. 2557 ]
รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง สน.กศ. มท 0893.2/ว2133  [ 20 พ.ย. 2557 ]
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น (23rd World Scout Jamboree, 2015 Japan) ด่วน สน.กศ. มท 0893.2/ว2132  [ 20 พ.ย. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805/ว2135  [ 20 พ.ย. 2557 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.1/ว2129  [ 20 พ.ย. 2557 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.มถ.  [ 19 พ.ย. 2557 ]
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว4065  [ 19 พ.ย. 2557 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สน.สส. มท 0891.2/ว2126  [ 18 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2127  [ 18 พ.ย. 2557 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว 2098  [ 18 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2123  [ 18 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2122  [ 18 พ.ย. 2557 ]
การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2119  [ 18 พ.ย. 2557 ]
 
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำน้ำหนองเหล่าขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลตลุก [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 31 
ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ [ 13 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 18 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำน [ 13 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 17 
 
ทต.หาดอาษา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 1 
ทต.เนินขาม นายกเทศมนตรีตำบลเนินขาม เข้าร่วมงานเกี่ยวข้าวเฉลิมพระเกียรติฯ [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.เนินขาม นายกเทศมนตรีตำบลเนินขาม ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์การเรียนรู้การเกษตร [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.มโนรมย์ ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.ห้วยกรด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.บางหลวง โครงการวางท่อระบายนำ้เพื่อป้องกันนำ้ท่วมขังในชุมชน หมู่ที่ 1 [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 17 
ทต.บางหลวง โครงการวางท่อระบายนำ้เพื่อป้องกันนำ้ท่วมขังในชุมชน หมู่ที่ 5 [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.บางหลวง โครงการวางท่อระบายนำ้เพื่อป้องกันนำ้ท่วมขังในชุมชน หมู่ที่ 7 [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ไพรนกยูง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางหมู่ที่ 4 สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.เขาท่าพระ กำหนดการเปิดอาคารหน่วยบริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.เขาท่าพระ โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพและดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.เนินขาม นายกเทศมนตรีตำบลเนินขาม ได้เข้าร่วมประชุมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเนินขาม [ 20 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.มโนรมย์ รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 20 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.เนินขาม เทศบาลตำบลเนินขาม เข้าซ่อมแซมถนนลาดยางในเขตพื้นที่ตำบลเนินขาม [ 19 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 23 
อบต.สะพานหิน ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 18 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.สะพานหิน โครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ [ 18 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.ชัยนาท การติดตามการดำเนินงานด้านเอกสารธุรการกองทุนฯ 9 แฟ้ม [ 18 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
ทต.ห้วยกรด งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 18 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.บางหลวง ประชาสัมพันธ์วัน เวลา ขายทอดตลาดพัสดุ [ 18 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 41 
อบต.สะพานหิน แจกอุปกรณ์การเรียน เครื่องเล่นกีฬา และเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน [ 13 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
ผวจ.ชัยนาทเกี่ยวข้าวเฉลิมพระเกียรติฯ [ 21 พ.ย. 2557 ]     
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดการอบรมอบรมโซเชียลมีเดียสร้างฐานการท่องเที่ยวชุมชน [ 19 พ.ย. 2557 ]     
ผู้ว่าฯชัยนาท เปิดโครงการ "คลองสวย น้ำใส คนชัยนาทมีความสุข" [ 19 พ.ย. 2557 ]     
มูลนิธิราชประชานุเคราะฯ ติดตามการดำเนินงานฯ ที่จังหวัดชัยนาท [ 19 พ.ย. 2557 ]     
คณะนักธุรกิจจากประเทศจีนเข้าพบผูู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท [ 18 พ.ย. 2557 ]   
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มาตรวจราชการที่จังหวัดชัยนาท [ 18 พ.ย. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม [ 13 พ.ย. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดงานสมัชชารวมพลฅนชัยนาท..สร้างสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 2 [ 13 พ.ย. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ย. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 [ 13 พ.ย. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี [ 11 พ.ย. 2557 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาท นำคณะสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงลงพื้นที่ วางแผนงานปรับปรุง สร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิง [ 11 พ.ย. 2557 ]   
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จฯ วัดทรงเสวย จังหวัดชัยนาท [ 10 พ.ย. 2557 ]   
รผง ผวจ.ชัยนาท ประชุมคณะทำงานโครงการ "คลองสวย น้ำใส คนชัยนาทมีความสุข" [ 10 พ.ย. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท รับมอบถุงยังชีพ จากผู้แทนกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย [ 10 พ.ย. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดงานประเพณีลอยกระทง [ 10 พ.ย. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดงนาประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ฯ [ 10 พ.ย. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท บันทึกเทปถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันวาคม 2557 [ 6 พ.ย. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" เฉลิมพระเกียรติฯ [ 5 พ.ย. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดตลาดเกษตรกร(Farmer Market) และมอบเงินช่วยเหลือชาวนา [ 3 พ.ย. 2557 ]   
 
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 545  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 421  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 406  ตอบ 0  
 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (22 พ.ย. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล บรรยากาศธรรมชาติ แบบไม่ปรุงแต่ง วัดธรรมามูล จังหวัดชัยนาท (17 พ.ย. 2557)    อ่าน 36  ตอบ 1
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ จุดเด่นของหมู่บ้านสามง่ามท่าโบสถ์ มีตรง????? (15 พ.ย. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 1
ทต.เนินขาม  * * * กกี่วันนำ้ประปาถึงไหล (12 พ.ย. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.เด่นใหญ่ เปิดสอบ (6 พ.ย. 2557)    อ่าน 152  ตอบ 3
ทต.ธรรมามูล มีกระทงประดิษฐ์ง่ายๆ ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ มาฝากค่ะ (6 พ.ย. 2557)    อ่าน 63  ตอบ 1
ทต.ธรรมามูล ใกล้ลอยกระทงแล้วมาเที่ยวงานลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดธรรมามูลกันนะคะ (4 พ.ย. 2557)    อ่าน 46  ตอบ 0
ทต.แพรกศรีราชา อยากย้ายกลับบ้านค่ะ (1 พ.ย. 2557)    อ่าน 1167  ตอบ 7
อบต.หันคา ศึกษาดูงาน (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 115  ตอบ 1
อบต.หันคา สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 62  ตอบ 1
ทต.ชัยนาท สอบถาม (25 ต.ค. 2557)    อ่าน 42  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วง (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 1
ทต.ธรรมามูล ชัยนาทมีอะไร อร่อยกิน บ้าง (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 1
ทต.ตลุก เรื่อง ขอทราบรายละเ * * * ยดรับคูปอง ของ กสทช หน่อยค่ะ (17 ต.ค. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.หันคา สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (13 ต.ค. 2557)    อ่าน 67  ตอบ 0
อบต.วังไก่เถื่อน รับโอนพนักงานส่วนตำบล (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 256  ตอบ 2
อบต.สะพานหิน รูปภาพโรงเรียนบ้านนำ้พุ (9 ต.ค. 2557)    อ่าน 65  ตอบ 0
ทต.ตลุก บุคลากร / จนท.วิเคราะห์ฯ (7 ต.ค. 2557)    อ่าน 48  ตอบ 0
ทต.ตลุก ตน.จนท.วิเคราะห์ฯ (7 ต.ค. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด กล้องวงจรปิด ตามที่ต่างๆ ที่เสียอยู่จำนวนมาก เมื่อไรจะซ่อมซักที ของหายกันมาหลาย (1 ต.ค. 2557)    อ่าน 68  ตอบ 0
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 0816012 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com