"งานมหกรรมหุ่นฟางนก" [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 9 


วันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 [ 8 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 51 


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร [ 26 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 53 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว285  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว302  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สน.มถ. มท 0892.4/ว294  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) สน.บถ. มท 0809.3/ว293  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การจัดส่งรายงานการเงิน และแนวทางการกู้ยืมเงินขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว298  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว301  [ 10 ก.พ. 2559 ]
แนวทางการกำหนดข้อบัญญัติ อปท. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดส่งน้ำเสียไปบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว290  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว300  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เมนู Template สถจ. ศส. มท 0806/ว7  [ 10 ก.พ. 2559 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว299  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ขอให้จังหวัดกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อได้รับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว296  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว286  [ 9 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว70  [ 9 ก.พ. 2559 ]
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.พ. 2559 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 สล. มท 0801.3/ว281  [ 8 ก.พ. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว280  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 13 สน.กศ. มท 0893.4/ว220  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 12 สน.กศ. มท 0893.4/ว221  [ 8 ก.พ. 2559 ]
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว159  [ 8 ก.พ. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว3  [ 5 ก.พ. 2559 ]
 
   
 
สรุปผลการกำหนดราคากลางซ่อมแซมถนน คสล.หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม หมู่ที่ 1 [ 29 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 16 
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 7 [ 29 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 9 
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 [ 29 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 12 
สรุปผลการกำหนดราคากลางซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก เขตที่ 2 [ 29 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 10 
 
ทต.ห้วยกรด ใบเปิดเผยราคากลางช่าง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิวลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ จำนวน [ 11 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยกรด ปร.5 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิวลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ จำนวน 5 สาย [ 11 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยกรด ปร.4 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิวลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ จำนวน 5 สาย [ 11 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.ห้วยกรด ประกาศยื่นราคากลางช่าง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิวลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ จำนวน [ 11 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยกรด แบบ ปปช.7 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิวลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ จำนวน 5 สาย [ 11 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนางลือ" [ 11 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.เด่นใหญ่ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 ด้วยระบบอิ [ 11 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.มโนรมย์ การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2559 [ 11 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.มโนรมย์ การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 11 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.หันคา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 11 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.สามง่ามพัฒนา พิธีเปิดโป๊ะข้ามแม่น้ำท่าจีนปมู่ที่ 4 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยน [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 18 
ทต.ห้วยกรด ประกาศยื่นราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.ห้วยกรด โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.นางลือ ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานตกลงราคาโครงการจ้างเหมาถนนลูกรัง จำนวน 10 สายทาง [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.กุดจอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญั [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.มโนรมย์ รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2559 [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ รถ EMS (รถกระบะ) [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.มโนรมย์ รายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่อง สอบราคาจ้างโครีงการขยายถนนโดยลาดยางแอสฟัสท์ติกค [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.เขาท่าพระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ ถุงยังชีพ นมผงเด็ก และที่ [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 8 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
จ.ชัยนาท จัดงานน้อมรำลึก 7 กุมภาพันธ์ 2500 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยา [ 8 ก.พ. 2559 ]     
เริ่มแล้วงานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 31 [ 8 ก.พ. 2559 ]     
ผู้ว่าชัยนาท บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองก่อนเปิดงานหุ่นฟางนกฯ ครั้งที่ 31 [ 8 ก.พ. 2559 ]     
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งคณะกรรมการลงพื้นที่ชัยนาท เยี่ยมครอบครัวเด็กกำพร้าจากสาธารณภัย [ 8 ก.พ. 2559 ]     
จ.ชัยนาท สร้างชุมชนต้นแบบสังคมสีเขียว [ 8 ก.พ. 2559 ]     
จังหวัดชัยนาท เสริมมาตรฐานการท่องเที่ยว สร้างบุคลากรรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน [ 8 ก.พ. 2559 ]     
เกษตรจังหวัดชัยนาทเปิดศูนย์ฯ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแก้ภัยแล้ง [ 2 ก.พ. 2559 ]   
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียนและราษฎรผู้ยากไร้จังหวัดชัยนาท [ 2 ก.พ. 2559 ]   
จ.ชัยนาท ตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา รับมือภัยแล้ง ปี 2559 [ 1 ก.พ. 2559 ]   
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบทุนการศึกษาเด็กยากไร้ จังหวัดชัยนาท [ 28 ม.ค. 2559 ]   
จังหวัดชัยนาท จัดประกวดโลโก้ TO BE NUMBER ONE สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ประจำจังหวัด [ 28 ม.ค. 2559 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาท มอบเสื้อกันหนาวช่วยเหลือผู้ยากไร้ 2,000 ตัว พร้อมเตือนระวังอัคคีภัย [ 28 ม.ค. 2559 ]   
คณะสงฆ์ชัยนาท ลงนามกับส่วนราชการ ร่วมผลักดันหมู่บ้านรักษาศีล 5 หวังครอบคลุมทั้งจังหวัดในปี 2560 [ 28 ม.ค. 2559 ]   
ผู้ว่าฯ ชัยนาท ชวนเที่ยวมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาด ครั้งที่ 31 [ 25 ม.ค. 2559 ]   
เยาวชนชัยนาท คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ TO BE NUMBER ONE DANCERCISE CHAMPIONSHIP [ 25 ม.ค. 2559 ]   
นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รมต. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งที่ชัยนาท [ 22 ม.ค. 2559 ]   
ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชัยนาทตรวจความพร้อมก่อนนายกรัฐมนตรีดูโครงการสระเก็บน้ำบ้านหนองดู่ (400 ไร่) [ 22 ม.ค. 2559 ]   
เริ่มแล้วงานย้อนรอยเล่าขานตำนานเมืองแพรกศรีราชา ถิ่นวีรชนขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มน้ำน้อย [ 19 ม.ค. 2559 ]   
กาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่มอบแว่นช่วยผู้สูงอายุอำเภอเนินขาม [ 19 ม.ค. 2559 ]   
กรมชลประทานเปิดเวทีรับความคิดบริหารจัดการน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ที่ชัยนาท [ 18 ม.ค. 2559 ]   
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 825  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 683  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 609  ตอบ 0  
ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลตลุก (29 มี.ค. 2555)    อ่าน 616  ตอบ 1  
 
ทต.แพรกศรีราชา  นายกิตติศักดิ์ พ่วงมี ได้กระทำการยักยอกเงินปลอมเฟสโกงกลุ่มซื้อขายพระในเฟสบุ๊คมี (9 ก.พ. 2559)    อ่าน 185  ตอบ 3
ทต.เนินขาม อุทาหรณ์ ห้วยกรดเสื่อม ยาเสพติด เป็นเรื่องใกล้ตัว ร่วมช่วยเเจ้งเบาะเเสยา หลังพบฆ (9 ก.พ. 2559)    อ่าน 34  ตอบ 1
ทต.เจ้าพระยา ขอแนะนำธุรกิจออนไลน์ (9 ก.พ. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 1
อบต.เขาท่าพระ ขอแนะนำธุรกิจออนไลน์ (9 ก.พ. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 1
อบต.หันคา ขอแนะนำธุรกิจออนไลน์ (9 ก.พ. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 1
อบต.วังหมัน ขอแนะนำธุรกิจออนไลน์ (9 ก.พ. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 1
อบต.กุดจอก สืบหาวิทยากรบ้านกุดจอก (3 ก.พ. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ห้วยกรดเสื่อม ยาเสพติด เป็นเรื่องใกล้ตัว ร่วมช่วยเเจ้งเบาะเเสยา หลังพบฆ่าโหดสาวใ (2 ก.พ. 2559)    อ่าน 71  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด ห้วยกรดเสื่อม ยาเสพติด เป็นเรื่องใกล้ตัว ร่วมช่วยเเจ้งเบาะเเสยา หลังพบฆ่าโหดสาว (2 ก.พ. 2559)    อ่าน 76  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด ม 9 . ห้วยกรด นำ้ไม่ไหล ไม่มีนำ้หุงข้าวกิน เเละถึงไหลก็จะขุ่นดำเปลี่ยนตัวกรองบ้ (2 ก.พ. 2559)    อ่าน 47  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ หนังสือหารือจ้างเหมารถรั้บส่งนักเรียน (2 ก.พ. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0
ทต.นางลือ อยากรู้จักพนักงานทต.นางลือ (22 ม.ค. 2559)    อ่าน 3163  ตอบ 9
ทต.นางลือ tttttttttttttttttt (22 ม.ค. 2559)    อ่าน 54  ตอบ 0
ทต.นางลือ tttttttttttttttttt (22 ม.ค. 2559)    อ่าน 50  ตอบ 0
อบต.มะขามเฒ่า เลือกปฏิบัติหรือเปล่า (7 ม.ค. 2559)    อ่าน 248  ตอบ 4
ทต.บ้านกล้วย สภาพสังคมทั่วไป (28 ธ.ค. 2558)    อ่าน 257  ตอบ 3
ทต.บ้านกล้วย ยินดีต้อนรับเว็ปไซต์เทศบาล (28 ธ.ค. 2558)    อ่าน 274  ตอบ 2
ทต.บ้านกล้วย เเวะเข้ามาชม (28 ธ.ค. 2558)    อ่าน 164  ตอบ 3
ทต.ห้วยกรด มีตำแหน่งงานว่างมั้ยคับ (27 ธ.ค. 2558)    อ่าน 88  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ,ภาษีป้าย , ภาษีบำรุงท้องที่ (27 ธ.ค. 2558)    อ่าน 55  ตอบ 1
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 1136342 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com