๕ ธันวามหาราช ปี ๒๕๕๗ [ 6 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 41 


โครงการรู้รัก สามัคคี อำเภอสรรพยา [ 21 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 107 


การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 1 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 136 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2332  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 6 สน.กศ. มท 0893.4/ว2323  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 5 สน.กศ. มท 0893.4/ว2322  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
เชิญรับชมสกู๊ปประชาสัมพันธ์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว41  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล และประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งการเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว2310 [เอกสารแนบ]  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2240  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดิอน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2291  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2290  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2311  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน สน.คท. มท 0808.2/12001-12075 [เอกสารแนบ]  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/2304  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว2300  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2270  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558-มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2292  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว2289  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2286  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2285  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว2239  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
การเลือกผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการควบคุมเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.คท. มท 0808.2/ว2207  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
 
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำน้ำหนองเหล่าขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลตลุก [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 44 
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ [ 12 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 25 
ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ [ 13 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 30 
 
ทต.ห้วยกรด ราคากลาง ปร. 6 ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.ห้วยกรด ราคากลาง ปร.5 ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.ห้วยกรด ราคากลาง ปร.4 ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.ห้วยกรด ราคากลาง ปปช ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.ห้วยกรด ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การชำระภาษีประจำปี 2558 [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.ห้วยกรด [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.ห้วยกรด ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วย [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ โครงการ คัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนฯ [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.ห้วยกรด ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การชำระภาษีประจำปี 2558 [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.ห้วยกรด [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.ห้วยกรด ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.ห้วยกรด ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2558 [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.สะพานหิน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองสีฟัน [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.สะพานหิน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหลัก-พุน้อย หมู่ที่ 10 [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.สะพานหิน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานหิน-โพธิ์ทอง หมู่ที่ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.มโนรมย์ ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบึงน้ำเขียว หมู่ที่ 3 [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
ทต.มโนรมย์ ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำเจ้าพระยา [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
ทต.มโนรมย์ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำเจ้าพระยา หม [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
ทต.มโนรมย์ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบึงน้ำเขียว หมู่ที่ 3 [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์ูการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ประจำปี 2558 [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
กรมอู่ทหารเรือมอบจักรยานเผินน้ำช่วยบำบัดน้ำเสียในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่จังหวัดชัยนาท [ 19 ธ.ค. 2557 ]     
รอง ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมถั่วดาวอินคาจังหวัดชัยนาท" [ 19 ธ.ค. 2557 ]     
ผู้ว่าฯชัยนาท นำหน่วยงานราชการ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" [ 19 ธ.ค. 2557 ]     
ผวจ.ชัยนาท เปิดงานวันรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2558 [ 18 ธ.ค. 2557 ]     
รอง ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานการประชุมโครงการประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข.โดยสมัครใจเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้ [ 16 ธ.ค. 2557 ]     
รอง ผวจ.ชัยนาท ชัยนาทเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเพิ่มศักยภาพโครงการยุวชนประกันภัยในสถานศึกษา [ 15 ธ.ค. 2557 ]     
รอง ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 [ 15 ธ.ค. 2557 ]     
รองผู้ว่าฯชัยนาท นำนักเรียนเกี่ยวข้าวไรเบอร์รี่ตามวิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยนถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันวาคม 2557 [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรจังหวัดชัยนาท [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาท นำชาวบ้านห่มดินคืนความอุดมสมบูรณ์ ตามแนวพระราชดำริ [ 3 ธ.ค. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเยาวชนรักษ์แม่น้ำสายหลัก [ 3 ธ.ค. 2557 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาท มอบโอวาททีมเยาวชนกีฬาฮอกกี้จังหวัด [ 2 ธ.ค. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ [ 1 ธ.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการเขียนหนังสือราชการ [ 1 ธ.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท แถลงข่าว ศูนย์ดำรงธรรมชัยนาทไกล่เกลี่ยหนี้ 69ล้าน [ 1 ธ.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท มอบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้จังหวัด [ 27 พ.ย. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่าบึงกระจับใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ [ 27 พ.ย. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท ้เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล [ 27 พ.ย. 2557 ]   
 
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 556  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 437  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 413  ตอบ 0  
 
อบต.วังไก่เถื่อน รับโอนพนักงานส่วนตำบล (19 ธ.ค. 2557)    อ่าน 317  ตอบ 4
ทต.ชัยนาท ชมรมดนตรีไทย ภัทรดีศรีไชยนาท ชัยนาท (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.บางหลวง ชมรมดนตรีไทย ภัทรดีศรีไชยนาท ชัยนาท (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล เชิญดาวน์โหลด "สุขพอที่พ่อสอน" (3 ธ.ค. 2557)    อ่าน 32  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรดพัฒนา สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (22 พ.ย. 2557)    อ่าน 53  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล บรรยากาศธรรมชาติ แบบไม่ปรุงแต่ง วัดธรรมามูล จังหวัดชัยนาท (17 พ.ย. 2557)    อ่าน 54  ตอบ 1
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ จุดเด่นของหมู่บ้านสามง่ามท่าโบสถ์ มีตรง????? (15 พ.ย. 2557)    อ่าน 41  ตอบ 1
ทต.เนินขาม  * * * กกี่วันนำ้ประปาถึงไหล (12 พ.ย. 2557)    อ่าน 41  ตอบ 0
อบต.เด่นใหญ่ เปิดสอบ (6 พ.ย. 2557)    อ่าน 188  ตอบ 3
ทต.ธรรมามูล มีกระทงประดิษฐ์ง่ายๆ ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ มาฝากค่ะ (6 พ.ย. 2557)    อ่าน 92  ตอบ 1
ทต.ธรรมามูล ใกล้ลอยกระทงแล้วมาเที่ยวงานลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดธรรมามูลกันนะคะ (4 พ.ย. 2557)    อ่าน 55  ตอบ 0
ทต.แพรกศรีราชา อยากย้ายกลับบ้านค่ะ (1 พ.ย. 2557)    อ่าน 1184  ตอบ 7
อบต.หันคา ศึกษาดูงาน (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 134  ตอบ 1
อบต.หันคา สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 85  ตอบ 1
ทต.ชัยนาท สอบถาม (25 ต.ค. 2557)    อ่าน 60  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วง (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 46  ตอบ 1
ทต.ธรรมามูล ชัยนาทมีอะไร อร่อยกิน บ้าง (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 46  ตอบ 1
ทต.ตลุก เรื่อง ขอทราบรายละเ * * * ยดรับคูปอง ของ กสทช หน่อยค่ะ (17 ต.ค. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.หันคา สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (13 ต.ค. 2557)    อ่าน 77  ตอบ 0
อบต.สะพานหิน รูปภาพโรงเรียนบ้านนำ้พุ (9 ต.ค. 2557)    อ่าน 78  ตอบ 0
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 0835191 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com