ภาพลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการ ยากไร้ ตำบลตลุก [ 11 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 47 


โครงการขุดลอกคูคลองพร้อมปรับเกรดถนนในพื้นที่การเกษตรตำบลตลุก [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 75 


โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 74 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/11403-11478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ค. 2558 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1603  [ 28 ก.ค. 2558 ]
การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education) สน.กศ. มท 0893.1/ว1596  [ 27 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1602  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1601  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/ว38  [ 27 ก.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1597  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1598  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11532-11538  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11514-11531  [ 25 ก.ค. 2558 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1594  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขอให้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลสถานะงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.9/ว26  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งกำหนดการใหม่โครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1584  [ 24 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ สน.สส. มท 0891.3/ว1574  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11200-11212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1571  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2558 ]
 
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2558 [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2557 [ 16 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2557 [ 16 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
 
ทต.ห้วยกรด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยกรด สมัยสามัญที่ 3 ครั้้งที่ 1 [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยกรด "ประกาศเทศบาลตำบลห้วจยกรด เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม "โครงการถวายเทียนพรรษา ปี 2558" [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยกรด "โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558" [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.เจ้าพระยา คณะจากจังหวัดกาญจนบุรี เข้าศึกษาเยี่ยมชมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.เจ้าพระยา สวนผักของกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 วัดกำแพง ( เทศบาลตำบลเจ้าพระยา ) [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.เจ้าพระยา สวนผักโรงเรียนวัดกำแพง [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยกรด ประกาศยื่นราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยกรด ปร. 6 ราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.ห้วยกรด ราคากลาง ปปช. 7 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยกรด ปร. 5 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยกรด ราคากลาง ปร. 4 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.หาดอาษา ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3,4 [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.หาดอาษา ประกาศ กำหนดวัน เวลา การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.วัดโคก กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2558 [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดโคก การออกเยี่ยมเยียนและพบปะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 16 
อบต.วังไก่เถื่อน โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนกะโดน ปลอดโรค [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม"หมู่บ้านต้นแบบโครงการคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ปี 58&qu [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.สะพานหิน ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม"โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายหนองเสือ หมู่ที่ 10 ตำบลนางล [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.ชัยนาท ติดตามงานช่วยภัยแล้ง [ 24 ก.ค. 2558 ]     
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดงานประเพณีการแข่งเรือยาวเข้าพรรษาชิงถ้วยพระราชทานฯ ปี 58 [ 24 ก.ค. 2558 ]     
คณะทำงานกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท ติดตามโครงการในอำนาจรองนายกรัฐมนตรี [ 20 ก.ค. 2558 ]   
จ.ชัยนาทซ้อมปั่นจักรยานสำรวจเส้นทาง เตรียมรับกิจกรรม "BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่" [ 20 ก.ค. 2558 ]   
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคพระราชทาน [ 20 ก.ค. 2558 ]   
จ.ชัยนาทออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอสรรพยา [ 20 ก.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท แถลงข่าวการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวฯ ชิงถ้วยพระราชทานฯ [ 16 ก.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่มาร่วมกันปลูกป่าที่ชัยนาท [ 16 ก.ค. 2558 ]   
9 จังหวัดลุ่มน้ำภาคกลาง ประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำที่ชัยนาท รับมือภัยแล้ง [ 16 ก.ค. 2558 ]   
ผู้ว่าราชการและผู้แทนจาก 8 จังหวัดลุ่มน้ำภาคกลาง ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลร่วมกับ รมว.มท ที่ชัยนาท [ 16 ก.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท ให้การต้อนรับคณะ นักศึกษากว่า 400 ชีวิตรวมใจออกค่ายอาสาปลูกป่าเขาขยาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ [ 16 ก.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท และนายกเหล่ากาชาด ต้อนรับกลุ่มนักปั่นจากกรุงเทพฯออกทิปคนจักรยานปั่นทางไกลไปปลูกป่า เขาขยาย จ.ชัยนาท [ 6 ก.ค. 2558 ]   
ผู้ว่าฯ ชัยนาท พร้อมนายกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิการไร้รูทวาร [ 6 ก.ค. 2558 ]   
ผู้ว่าฯ ชัยนาท ชวนนักปั่นทดสอบความฟิตกับกิจกรรมปั่นสุดกู่ ดูให้ทั่วเมืองชัยนาท [ 6 ก.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท มอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ยากจน [ 6 ก.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท แถลงข่าวและรณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา [ 2 ก.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 2 ก.ค. 2558 ]   
รองผู้ว่าชัยนาท ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 1 ก.ค. 2558 ]   
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งเจาะบาดาลช่วยเกษตรกรชัยนาทสู้ภัยแล้ง [ 1 ก.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดการโครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 24 มิ.ย. 2558 ]   
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 688  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 554  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 512  ตอบ 0  
 
ทต.หาดอาษา BlackSpyTHT (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.หาดอาษา BlackSpyTHT (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ รถยนต์ราชการ (20 ก.ค. 2558)    อ่าน 252  ตอบ 0
ทต.แพรกศรีราชา อยากกลับบ้าน (14 ก.ค. 2558)    อ่าน 301  ตอบ 1
ทต.แพรกศรีราชา ประปาเทศบาลห่วยได้โล่ห์ (14 ก.ค. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.บางหลวง สอบถาม (14 ก.ค. 2558)    อ่าน 74  ตอบ 1
ทต.ห้วยกรด นวก.ศึกษา (14 ก.ค. 2558)    อ่าน 387  ตอบ 3
ทต.ชัยนาท เป็นลูกผู้ชายใหมอ่ะว่าสท.จินตนาไปบ้านผู้ชายลูกบ้านให้แจ้งทหารหน่อยมีเรื่องอดีตลู (14 ก.ค. 2558)    อ่าน 141  ตอบ 7
ทต.หาดอาษา เทศบาลตำบลหาดอาษาได้จำหน่ายไส้เดือนพันธุ์แอฟริกัน (14 ก.ค. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 1
ทต.ธรรมามูล ประชาสัมพันธ์ออกหน่วยรับชำระภาษีฯ นอกพื้นที่ (14 ก.ค. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 1
อบต.เขาท่าพระ เจ้าหน้าที่พูดจาไม่ไพเราะ (14 ก.ค. 2558)    อ่าน 567  ตอบ 2
ทต.แพรกศรีราชา ที่ใหนมีตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา ๖ ว่างบ้างใหม (14 ก.ค. 2558)    อ่าน 109  ตอบ 4
ทต.ธรรมามูล รายชื่อผู้คงค้างภาษีบำรุงท้องที่ ,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย ประจำปี 255 (7 ก.ค. 2558)    อ่าน 26  ตอบ 0
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ จุดเด่นของหมู่บ้านสามง่ามท่าโบสถ์ มีตรง????? (30 มิ.ย. 2558)    อ่าน 156  ตอบ 2
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ เลิกโกงเสียทีเถอะ (30 มิ.ย. 2558)    อ่าน 61  ตอบ 1
อบต.เขาท่าพระ ถนนเสี่ยงภัย (29 มิ.ย. 2558)    อ่าน 639  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ การปลูกบ้าน (24 มิ.ย. 2558)    อ่าน 532  ตอบ 1
ทต.หาดอาษา พนักงานรับโทรศัพท์พูดจาไม่ไพเราะ (24 มิ.ย. 2558)    อ่าน 155  ตอบ 2
อบต.เขาท่าพระ ขอความอนุเคราะห์ (18 มิ.ย. 2558)    อ่าน 48  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท อย่าทราบว่า ผู้หญิงที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชัยนาท ชื่อ จิตนา อยู่เจริญ ชอบไป (12 มิ.ย. 2558)    อ่าน 151  ตอบ 2
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 1003436 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com