ภาพลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการ ยากไร้ ตำบลตลุก [ 11 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 73 


โครงการขุดลอกคูคลองพร้อมปรับเกรดถนนในพื้นที่การเกษตรตำบลตลุก [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 103 


โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 110 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1798  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806/ว54  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1807  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สน.กศ. มท 0893.2/ว1804  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่2 ของรุ่นที่ 4 สน.สส. มท 0891.3/ว1805 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1793 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1795  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1784  [ 27 ส.ค. 2558 ]
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต สน.คท. มท 0808.5/ว1771  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.3/ว1785  [ 27 ส.ค. 2558 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว36  [ 26 ส.ค. 2558 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ถึงสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1778  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 5 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1776 [รายชื่อ]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.9/ว29  [ 25 ส.ค. 2558 ]
สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1773 [แบบรายงาน]  [ 25 ส.ค. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1766  [ 25 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 สน.บถ. มท 0809.9/ว28  [ 25 ส.ค. 2558 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1761  [ 24 ส.ค. 2558 ]
 
   
 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง หมู่ที่ 9 [ 1 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลตลุก [ 24 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
 
อบต.เด่นใหญ่ ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 คณะผู้บริหารนำโดยนายประเสริฐ กรองสอาด [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.ตลุก ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง หมู่ที่ 9 [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยกรด "เทศบาลตำบลห้วยกรดขอเชิญเข้าร่วมโครงการห่วงใยใส่ใจผู้ขับขี่ ประจำปีงบประมาณ [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.หันคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 [ 31 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.หันคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 [ 31 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.หันคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 [ 31 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.หันคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 [ 31 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.หันคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558 [ 31 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.หันคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 [ 31 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.หันคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 [ 31 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.หันคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558 [ 31 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.หันคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557 [ 31 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.หันคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557 [ 31 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.หันคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2557 [ 31 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.หาดอาษา ประกาศเทศบาลตำบลหาดอาษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และกำหนดราคากลางก [ 31 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.หาดอาษา ประกาศเทศบาลตำบลหาดอาษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และกำหนดราคากลางก [ 31 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม"โครงการ ศาสนาค้ำพะยูง" [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
ทต.ตลุก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม"การเข้าร่วมประชุมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ประจำปี 2558 " [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.หันคา แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
ผวจ.ชัยนาท แถลงข่าวการจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558 [ 26 ส.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าฯ ตามโครงการเงินออมเพื่อน้องธนาคารออมสิน [ 26 ส.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยววิถีไทยชัยนาท [ 24 ส.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท สานต่อ กิจกรรม Bike for Mom จัดปั่นชมทุ่งรวงทอง น่องเหล็กกว่า 3,000 เข้าร่วมแข่งขัน [ 24 ส.ค. 2558 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาท นำนักปั่นสัมผัสความงดงามของท้องทุ่งข้าว กับกิจกรรมปั่นชมทุ่งรวงทอง [ 24 ส.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดการประชุมแสดงผลงานโครงการ คนชัยนาทมุ่งสู่สังคมสีเขียว กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน [ 21 ส.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท นำหน่ยวงานออกให้บริการประชาชน ตามโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ" [ 21 ส.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ต้องขังหญิง [ 20 ส.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดการสัมมนา เปลี่ยนมุมมองของผู้ประกอบการชัยนาทสู่ตลาด Asean Plus [ 20 ส.ค. 2558 ]   
ผู้ว่าฯ ชัยนาท แถลงข่าวการจัดกิจกรรมปั่นชมทุ่งรวงทอง [ 18 ส.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท นำพสกนิกรจังหวัดชัยนาทร่วมใจปั่นเพื่อแม่ [ 17 ส.ค. 2558 ]   
บรรยากาศการลงทะเบียนปั่นเพื่อแม่ จังหวัดชัยนาท [ 17 ส.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2558 [ 13 ส.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท นำคณะผู้บริหาร จนท. และนักเรียน ร.ร.อบจ.ชัยนาท ถวายพระพรชัยมงคลฯ [ 13 ส.ค. 2558 ]   
ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท [ 7 ส.ค. 2558 ]   
รองผู้ว่าฯชัยนาท นำส่วนราชการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนด้อยโอกาส [ 7 ส.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปี 2558 (ส่วนที่ 2) [ 6 ส.ค. 2558 ]   
รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยนาท เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2558 [ 6 ส.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย มอบรถบรรทุกคัดแยกและเก็บขยะให้ อบต.เที่ยงแท้ จ.ชัยนาท [ 4 ส.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดค่ายสัมมนาปลูกสำนึกรักสามัคคีเยาวชน [ 3 ส.ค. 2558 ]   
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 725  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 585  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 528  ตอบ 0  
 
ทต.แพรกศรีราชา ที่ใหนมีตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา ๖ ว่างบ้างใหม (31 ส.ค. 2558)    อ่าน 142  ตอบ 5
ทต.ชัยนาท สอบถามตำแหน่งว่าง (30 ส.ค. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท ไม่มีเจ้าหน้าที่ตอบเลย (26 ส.ค. 2558)    อ่าน 1068  ตอบ 2
ทต.นางลือ ตำรวจนางลือ เท่ห์มากค่ะ (26 ส.ค. 2558)    อ่าน 1492  ตอบ 4
ทต.ชัยนาท ห้องนำ้สาธารณะ หน้า ศาลากลาง จังหวัดชัยนาท โถเยี่ยว รั่วใส่เท้าทุกโถ ส้วมขี้เต็ (26 ส.ค. 2558)    อ่าน 423  ตอบ 1
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ เลิกโกงเสียทีเถอะ (26 ส.ค. 2558)    อ่าน 97  ตอบ 2
ทต.บ้านกล้วย สภาพสังคมทั่วไป (25 ส.ค. 2558)    อ่าน 171  ตอบ 2
อบต.เขาท่าพระ จ้างเหมารถรับ ส่ง เด็ก ศพด. (25 ส.ค. 2558)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.แพรกศรีราชา อยากกลับบ้าน (25 ส.ค. 2558)    อ่าน 344  ตอบ 2
ทต.บ้านกล้วย เเวะเข้ามาชม (25 ส.ค. 2558)    อ่าน 35  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด ห้วยกรด ยุงชุมมาก เมื่อไรจะออกพ่นยากำจัดยุงซักที (24 ส.ค. 58) (24 ส.ค. 2558)    อ่าน 109  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท บริการรถรับจ้าง 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ ชัยนาท (22 ส.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.หาดอาษา พนักงานรับโทรศัพท์พูดจาไม่ไพเราะ (18 ส.ค. 2558)    อ่าน 204  ตอบ 4
ทต.ห้วยกรด สอบถามตำแหน่งว่าง (7 ส.ค. 2558)    อ่าน 792  ตอบ 4
ทต.ชัยนาท เป็นลูกผู้ชายใหมอ่ะว่าสท.จินตนาไปบ้านผู้ชายลูกบ้านให้แจ้งทหารหน่อยมีเรื่องอดีตลู (3 ส.ค. 2558)    อ่าน 181  ตอบ 8
ทต.หนองแซง เว็บไซต์ (ทดลอง) เทศบาลตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ส.ค. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ รถยนต์ราชการ (20 ก.ค. 2558)    อ่าน 535  ตอบ 0
ทต.แพรกศรีราชา ประปาเทศบาลห่วยได้โล่ห์ (14 ก.ค. 2558)    อ่าน 39  ตอบ 0
ทต.บางหลวง สอบถาม (14 ก.ค. 2558)    อ่าน 91  ตอบ 1
ทต.ห้วยกรด นวก.ศึกษา (14 ก.ค. 2558)    อ่าน 424  ตอบ 3
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 1022893 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com