วันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ [ 10 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 42 


๑๘ มีนาคม วันท้องถิ่นไทย [ 18 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 50 


โครงการวันแห่งความสำเร็จ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 11 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 74 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 2 สน.กศ. มท 0893.2/ว857  [ 1 พ.ค. 2558 ]
แจ้งผลการตัดสินการประกวดแผนการสอน เรื่อง (ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ) ด้วยสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ สน.กศ. มท 0893.2/ว891  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.2/ว892  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (Child development center information system : ccis) สน.กศ. มท 0893.4/ว888  [ 1 พ.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว889  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เพิ่มเติมเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/6703-6771 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว880 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว886  [ 30 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6 (เดือนพฤษภาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว878 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2558 ]
ขอแก้ไขข้อความในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว877  [ 30 เม.ย. 2558 ]
การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.2/ว867  [ 30 เม.ย. 2558 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว870  [ 29 เม.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว868  [ 29 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6 (เดือนพฤษภาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว865 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 3/2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว864 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2558 ]
การหักเงินได้ของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กค. มท 0803/ว842  [ 28 เม.ย. 2558 ]
การรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้หน่ยงานส่วนภูมิภาคทราบและถือปฏิบัติเพื่อความรวมเร็ว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว858  [ 27 เม.ย. 2558 ]
ผลการหารือเกี่ยวกับการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว851  [ 27 เม.ย. 2558 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สน.พส. มท 0810.4/ว845  [ 27 เม.ย. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน สน.กศ. มท 0893.1/ว2236 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 เม.ย. 2558 ]
 
   
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคูคลองทิ้งน้ำ เขตที่ 2 ตำบลตลุก [ 6 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 6 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคูคลองทิ้ง เขตที่ 1 ตำบลตลุก [ 6 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 5 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแหลมโพธิ์-คุ้งตาล [ 16 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 24 
 
ทต.ตลุก สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคูคลองทิ้งน้ำ เขตที่ 2 ตำบลตลุก [ 6 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.ตลุก สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคูคลองทิ้ง เขตที่ 1 ตำบลตลุก [ 6 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจากบ้านวัดกำแพง ซอย 1 - หน้าบ้ [ 1 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ประกาศผลการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประ [ 1 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.กุดจอก ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านดงประดา ม.5ช่วงที่ 2 (เพิ่มเติม) [ 1 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.กุดจอก ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านดงประดา ม.5 ช่วงที่ 2 [ 1 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.เจ้าพระยา โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจากบ้านวัดกำแพง ซอย 1 - หน้าบ้านนายยืน เต๊ะวงษ์ หมู่ที [ 30 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.วัดโคก [ 30 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.วัดโคก ประกาศโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนพหลโยธิน - บ้านเน [ 30 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.วัดโคก กำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนพหลโยธิน [ 30 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.เขาท่าพระ บริการรับชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ช่วงพักเที่ยง [ 29 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม "โครงการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของ อปพร. ประจำปี 2558&qu [ 29 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.กุดจอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ ม.3 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ช [ 29 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.กุดจอก ประสอบราคาจ้างเหมาถนนคอนกรีตร้านค้าบ้านนางอนงค์ จบศรี ม.6 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ [ 29 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.กุดจอก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง [ 29 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน [ 29 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 29 
ทต.เจ้าพระยา เทศบาลตำบลเจ้าพระยาประกาศรับโอนย้าย [ 29 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 17 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม"โครงการเกษตรกรตำบลนางลือปลอดโรค" [ 28 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.นางลือ โครงการ "เกษตรกรตำบลนางลือปลอดโรคฯ [ 28 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.นางลือ ประชาสัมพันธ์"การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2558 [ 28 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักกการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัย และถวายราชสดุดี [ 8 เม.ย. 2558 ]   
รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยนาท ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมรับสงกรานต์ 58 [ 8 เม.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีทำบุญฯ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ [ 8 เม.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท จัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง ตามโครงการ "น้ำพระทัยเจ้าฟ้า เพื่อประชาสุขใจ" [ 8 เม.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปืดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามรอยเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้า 60 พรรษา บรมราชกุมารี น้อมสดุดีถวายพระพร [ 31 มี.ค. 2558 ]   
จ.ชัยนาท ออกหน่วยบำบัดทุกข์ฯ ที่ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง [ 31 มี.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการประชุมสัมมนาฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน [ 26 มี.ค. 2558 ]   
ชุดควบคุมที่ 9 พัน.ป.ศป.ลพบุรี ลงพื้นที่ให้ความรู้และฝึกทักษะวิชาทหารให้กับ ชรบ. [ 25 มี.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดงานสรุปผลการดำเนินการอบรมตามรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร [ 25 มี.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศไทย [ 24 มี.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการถ่ายทอดความรู้ฯ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน [ 24 มี.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท แถลงข่าวการจัดกิจกรรมปั่นเพิ่มบุญ [ 24 มี.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดงานปั่นเปิดเมืองชัยนาท 2015 [ 23 มี.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดงานมหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์ข้าว [ 23 มี.ค. 2558 ]   
รองนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่มอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานที่จังหวัดชัยนาท [ 20 มี.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท พร้อมด้วยฝ่ายความมั่นคง จู่โจมเข้าค้นเรือนจำ [ 20 มี.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปและรูปหล่อพระดังในจังหวัด ร่วมงานสบายใจไหว้พระ 77 จังหวัด [ 17 มี.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท แถลงข่าวงานปั่นเปิดเมือง 2015 [ 17 มี.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดถนนคนเดิน ชัยนาท Walking Street [ 17 มี.ค. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท แถลงโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติฯ [ 13 มี.ค. 2558 ]   
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 612  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 482  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 455  ตอบ 0  
 
อบต.หันคา สอบถามเรื่องการจ่ายภาษีที่ดินค่ะ (6 พ.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท อย่าทราบว่า ผู้หญิงที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชัยนาท ชื่อ จิตนา อยู่เจริญ ชอบไป (5 พ.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.วังไก่เถื่อน น้ำประปาหมู่ 3 เฮงซวยจริงๆ * * * โครตเบื่อ ใครดูแลวะ ปัญญาอ่อนทั้งนั้น เป็นมานานมาก (4 พ.ค. 2558)    อ่าน 51  ตอบ 3
อบต.ไพรนกยูง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ (21 เม.ย. 2558)    อ่าน 251  ตอบ 1
ทต.ชัยนาท สอบถามตำแหน่งว่าง (20 เม.ย. 2558)    อ่าน 32  ตอบ 0
ทต.หาดอาษา พนักงานรับโทรศัพท์พูดจาไม่ไพเราะ (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 54  ตอบ 1
อบต.มะขามเฒ่า  เว็บไซต์ อบต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 เม.ย. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท สอบถามตำแหน่งว่าง (9 เม.ย. 2558)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.วังหมัน  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 มี.ค. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.แพรกศรีราชา ที่ใหนมีตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา ๖ ว่างบ้างใหม (25 มี.ค. 2558)    อ่าน 56  ตอบ 1
ทต.แพรกศรีราชา ทำไมน้ำประปาขุ่น (25 มี.ค. 2558)    อ่าน 33  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด นำ้ประปา ม.9 ห้วยกรด ไม่ไหลเด้อออ .... ( 18 มี.ค. 58 ) (18 มี.ค. 2558)    อ่าน 58  ตอบ 0
ทต.เนินขาม น้ำประปา ไม่ไหล ม.13 (17 มี.ค. 2558)    อ่าน 67  ตอบ 3
อบต.มะขามเฒ่า เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 มี.ค. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.หาดอาษา เทศบาลตำบลหาดอาษาได้จำหน่ายไส้เดือนพันธุ์แอฟริกัน (12 มี.ค. 2558)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.เด่นใหญ่ โจรผู้ร้าย (7 ก.พ. 2558)    อ่าน 158  ตอบ 3
อบต.วังไก่เถื่อน รับโอนพนักงานส่วนตำบล (29 ม.ค. 2558)    อ่าน 498  ตอบ 6
ทต.ตลุก ตามหาญาติ (24 ม.ค. 2558)    อ่าน 699  ตอบ 3
ทต.ธรรมามูล ชัยนาทเมืองจักรยาน 12 เดือนแห่งการปั่น Chainat The city of Bike (19 ม.ค. 2558)    อ่าน 109  ตอบ 3
ทต.บ้านกล้วย สภาพสังคมทั่วไป (17 ม.ค. 2558)    อ่าน 81  ตอบ 0
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 0950155 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com