๕ ธันวามหาราช ปี ๒๕๕๗ [ 6 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 61 


โครงการรู้รัก สามัคคี อำเภอสรรพยา [ 21 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 122 


การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 1 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 153 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 10 สน.กศ. มท 0893.4/ว182  [ 28 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 9 สน.กศ. มท 0893.4/ว181  [ 28 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว180  [ 28 ม.ค. 2558 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว188  [ 28 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/1445-1520 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2558 ]
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว170  [ 27 ม.ค. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว167 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/1724-1742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การจัดทำข้อมูลเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (สบศ.4) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.4/ว175  [ 27 ม.ค. 2558 ]
เร่งรัดแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว179  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ให้สำรวจและรวบรวมข้อมูล อปท. ที่มีมากกว่าหนึ่งแห่งในพื้นที่หนึ่งตำบล ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
ขอให้เฝ้าระวังไฟไหม้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว177  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว169  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งเพิ่มเติมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว172  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดรายการก่อสร้างลานกีฬา (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว146  [ 27 ม.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว168 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2558 ]
การเปิดรับสมัครตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สน.พส. มท 0810.4/ว162  [ 26 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2558) สน.คท. มท 0808.2/1551-1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2558 ]
การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2558 ]
 
   
 
ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 31 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำน้ำหนองเหล่าขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลตลุก [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 56 
ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ [ 6 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 134 
 
อบต.เขาแก้ว ประกาศสอบราคา โครงการขุดลอกหนองผักตบ หมู่ที่ 3 [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาแก้ว ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.เขาท่าพระ โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2558 [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.ห้วยกรด ทต.ห้วยกรดแต่งกายย้อนยุคในงานย้อนรอยเล่าขานตำนานเมืองแพรกฯวันที่2 [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.ห้วยกรด ทต.ห้วยกรดแต่งกายย้อนยุคในงานย้อนรอยเล่าขานตำนานเมืองแพรกฯวันที่2 [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.ห้วยกรด ทต.ห้วยกรดแต่งกายย้อนยุคในงานย้อนรอยเล่าขานตำนานเมืองแพรกฯ [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
ทต.หาดท่าเสา ประกาศสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.นางลือ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2557 [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.นางลือ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.มโนรมย์ รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.หาดอาษา ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 14 - 5R หมู่ที่ 7 [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.ห้วยกรด "เทศบาลตำบลห้วยกรดร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงาน" [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
ทต.เนินขาม เทศบาลตำบลเนินขามแจกผ้าห่มกันหนาว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.ห้วยกรด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558 [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศยกเลิกโครงการสอบราคา [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.หันคา จดหมายข่าว [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 21 
ทต.บางหลวง วางท่อเพื่อขยายผิวจราจร หมู่ที่ 5 (โค้งอู่วิเชียร) [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 20 
ทต.แพรกศรีราชา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2558เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา [ 21 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 21 
อบต.ไพรนกยูง การยกเลิกประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคา [ 21 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 27 
อบต.กุดจอก แจ้งผลการพิจารณาโครงการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหม [ 21 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
ผู้ว่าฯชัยนาทแถลงข่าวเตรียมจัดงานย้อนรอยเล่าขานตำนานเมืองแพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี [ 26 ม.ค. 2558 ]     
ผวจ.ชัยนาท เปิดทิปแรกแห่งการปั่น 12 เดือน 12 สไตล์ [ 26 ม.ค. 2558 ]     
รมว.ท่องเที่ยฯ มาตรวจเยี่ยมโครงการชัยนาท เมืองจักรยานฯ [ 26 ม.ค. 2558 ]     
รอง ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน อย. น้อย [ 26 ม.ค. 2558 ]     
ผวจ.ชัยนาท เปิดการอบรมอาสาสมัครบริการนักท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถรองรับ AEC [ 26 ม.ค. 2558 ]     
โครงการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์กาชาดฯ [ 23 ม.ค. 2558 ]   
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน [ 23 ม.ค. 2558 ]   
หลวงปู่ฤาษีตาไฟ ผวจ.ชัยนาท และนายกเหล่ากาชาด วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารช่องลิฟต์ รพ.ชัยนาทฯ [ 23 ม.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท บวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ วีรชนแห่งลุ่มน้ำน้อย [ 20 ม.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชียนาท เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีฯ [ 19 ม.ค. 2558 ]   
รองผู้ว่าชัยนาทให้โอวาทคณะนักกีฬาตัวแทนจังหวัด แข่งกีฬานักเรียนนักศึกษาเชียงรายเกมส์ [ 19 ม.ค. 2558 ]   
จ.ชัยนาท ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้บูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ เนื่องในวันครู 58 [ 19 ม.ค. 2558 ]   
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ประทานเข็มกลัด หมู่บ้านรักษาศีล 5 แก่ชาวชัยนาท [ 16 ม.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ [ 14 ม.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดชัยนาท [ 12 ม.ค. 2558 ]   
ผู้ว่าฯ ชัยนาท นำคณะมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ลงพื้นที่สร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ [ 9 ม.ค. 2558 ]   
ผู้ว่าฯ ชัยนาท พร้อมคณะฯ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ 58 [ 5 ม.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท ทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ 2558 [ 5 ม.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร [ 25 ธ.ค. 2557 ]   
จ.ชัยนาท จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมร [ 25 ธ.ค. 2557 ]   
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 570  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 457  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 425  ตอบ 0  
 
อบต.วังไก่เถื่อน รับโอนพนักงานส่วนตำบล (29 ม.ค. 2558)    อ่าน 386  ตอบ 6
ทต.ตลุก ตามหาญาติ (24 ม.ค. 2558)    อ่าน 623  ตอบ 3
อบต.เด่นใหญ่ โจรผู้ร้าย (23 ม.ค. 2558)    อ่าน 39  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล ชัยนาทเมืองจักรยาน 12 เดือนแห่งการปั่น Chainat The city of Bike (19 ม.ค. 2558)    อ่าน 29  ตอบ 3
ทต.บ้านกล้วย สภาพสังคมทั่วไป (17 ม.ค. 2558)    อ่าน 30  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2558 (8 ม.ค. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.หาดอาษา สอบถามเส้นทาง (26 ธ.ค. 2557)    อ่าน 28  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท ชมรมดนตรีไทย ภัทรดีศรีไชยนาท ชัยนาท (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 71  ตอบ 0
ทต.บางหลวง ชมรมดนตรีไทย ภัทรดีศรีไชยนาท ชัยนาท (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล เชิญดาวน์โหลด "สุขพอที่พ่อสอน" (3 ธ.ค. 2557)    อ่าน 49  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรดพัฒนา สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (22 พ.ย. 2557)    อ่าน 85  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล บรรยากาศธรรมชาติ แบบไม่ปรุงแต่ง วัดธรรมามูล จังหวัดชัยนาท (17 พ.ย. 2557)    อ่าน 75  ตอบ 1
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ จุดเด่นของหมู่บ้านสามง่ามท่าโบสถ์ มีตรง????? (15 พ.ย. 2557)    อ่าน 60  ตอบ 1
ทต.เนินขาม  * * * กกี่วันนำ้ประปาถึงไหล (12 พ.ย. 2557)    อ่าน 55  ตอบ 0
อบต.เด่นใหญ่ เปิดสอบ (6 พ.ย. 2557)    อ่าน 221  ตอบ 3
ทต.ธรรมามูล มีกระทงประดิษฐ์ง่ายๆ ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ มาฝากค่ะ (6 พ.ย. 2557)    อ่าน 110  ตอบ 1
ทต.ธรรมามูล ใกล้ลอยกระทงแล้วมาเที่ยวงานลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดธรรมามูลกันนะคะ (4 พ.ย. 2557)    อ่าน 63  ตอบ 0
ทต.แพรกศรีราชา อยากย้ายกลับบ้านค่ะ (1 พ.ย. 2557)    อ่าน 1405  ตอบ 7
อบต.หันคา ศึกษาดูงาน (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 149  ตอบ 1
อบต.หันคา สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 103  ตอบ 1
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 0871629 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com