โครงการรู้รัก สามัคคี อำเภอสรรพยา [ 21 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 55 


การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 1 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 79 


งานมหกรรมด้านสวัสดิการสังคมและเทศบาลตำบลตลุกเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 29 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 97 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

แนวทางปฏิบัติการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการ e-Plan สน.พส. มท 0810.5/ว1474  [ 2 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว1468 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.ย. 2557 ]
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1466 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.ย. 2557 ]
การเลื่อนวันคัดเลือก/สอบคัดเลือก กรณีเหตุจำเป็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว78  [ 1 ก.ย. 2557 ]
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว77  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1458  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการ (สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1454  [ 1 ก.ย. 2557 ]
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1457  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1452  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว742  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1446  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ส.ค. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1447  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 28 ส.ค. 2557 ]
เลื่อนการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว49  [ 28 ส.ค. 2557 ]
มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2500  [ 28 ส.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1431 [รายละเอียด]  [ 28 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1402 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 32 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1435  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 31 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1434  [ 27 ส.ค. 2557 ]
 
   
 
ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ [ 6 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 69 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 55 
ประกาศสอบราคา จำนวน 6 โครงการ [ 3 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 117 
 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือและเอกสารแนบสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม 3 ศูนย์ [ 3 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.บางหลวง [ 3 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.บางหลวง [ 3 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศแผนพัฒนาสามปี (ปี 2558-2560) [ 3 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.นางลือ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม 3 ศูนย์ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม "ลานเวที นัด ปั่น สุข" [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.นางลือ ประชาสัมพันธ์ "สารจากผู้ว่าฯ รับมืออย่างไรกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา" [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.หาดท่าเสา ปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.หาดท่าเสา เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม "เวทีสมัชชาสุขภาพตำบลนางลือ" [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม "เวทีสมัชชาสุขภาพตำบลนางลือ" [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.เนินขาม องคมนตรี และคณะ ที่ได้มาเยี่ยมชม "ศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง บ้าน [ 31 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.เนินขาม ประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินขาม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557 [ 31 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.เนินขาม ทต.เนินขามจัดวันแม่แห่งชาติ [ 31 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.ห้วยกรด โครงการพลังมวลชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน ชาวตำบลห้วยกรด [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
ทต.ห้วยกรด โครงการฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทและกระบวนการยุต [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
ทต.ห้วยกรด ประชุมสภาสมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.กุดจอก ประกาศสอบราคา [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม "การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2557" [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.เขาท่าพระ ประชุม กองทุน สปสช. ครั้ง 4/2557 [ 25 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดงาน นัด ปัน สุข สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท [ 1 ก.ย. 2557 ]     
ผบก.ภวจ.ชัยนาท เปิดกิจกรรมรวมพลคน D.A.R.E.ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา [ 29 ส.ค. 2557 ]     
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดกิจกรรมโครงการรวมพลังยุวชน สร้างสุขสู่สังคม [ 29 ส.ค. 2557 ]     
ผู้ว่าฯชัยนาทเชิญสื่อ..ชิมส้มโอขาวแตงกวา [ 29 ส.ค. 2557 ]     
ผู้ว่าฯชัยนาทนำนักเรียน เรียนรู้การทำนาข้าวไรซ์เบอร์รี่เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ [ 29 ส.ค. 2557 ]     
ผู้ว่าฯชัยนาท เปิดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น [ 29 ส.ค. 2557 ]     
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดค่ายปฏิบัติธรรม สร้างคนดีคืนสังคม [ 27 ส.ค. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดการอบรม หมู่บ้านศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข จังหวัดชัยนาท [ 27 ส.ค. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดอบรมการลดใช้พลังงานแก่หน่วยงานราชการ [ 27 ส.ค. 2557 ]   
องค์มนตรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยฯ ที่จังหวัดชัยนาท [ 26 ส.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดการอบรมครูฝึกสอนกีฬาฮอกกี้ [ 26 ส.ค. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท ประชุมเตรียมจัดพิธีรับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโรงเรียนรักษาศีล 5 [ 25 ส.ค. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพฯ [ 25 ส.ค. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดกิจกรรมสร้างความปรองดองของคนในชาติโดยใช้มิติศาสนา [ 22 ส.ค. 2557 ]   
รอง ผวจ..ชัยนาท นำหน่วยงานออกให้บริการประชาชน ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" [ 22 ส.ค. 2557 ]   
รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยนาท เปิดการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ 21 ส.ค. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยาาท ออกตรวจเยียมสถานประกอบการฯ [ 21 ส.ค. 2557 ]   
1-หน.ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท [ 20 ส.ค. 2557 ]   
2-หน.ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท [ 20 ส.ค. 2557 ]   
จังหวัดชัยนาทจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขัง ตามโครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย [ 19 ส.ค. 2557 ]   
 
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 491  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 380  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 366  ตอบ 0  
 
ทต.หาดท่าเสา เ็รียนปลัดฯเทศบาล. Hee ผู้ชายชอบ (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 54  ตอบ 1
ทต.ธรรมมามูล สามารถพูดคุยกับเทศบาลได้นะคะ (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 1
อบต.วังไก่เถื่อน รับโอน ย้าย นักพัฒนาชุมชนหรือไม่ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 17  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท ตำแหน่งว่าง (19 ส.ค. 2557)    อ่าน 52  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด เฮฮา วันนำ้ประปา หมู่ 9 ห้วยกรด นำ้ไม่ไหล (13สค57) (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 50  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด หมู่. 9. นำ้ไม่ไหล.มาหลายวันแล้ว (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 127  ตอบ 1
ทต.ห้วยกรด 13 สิงหาคทม 2557 เป็น * * * กหนึ่งวันที่นำ้ประปา ม.9 ห้วยกรด ไม่ไหล หยดเดียวก็ไม่มี (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 36  ตอบ 2
ทต.ห้วยกรด น้ำประปา หมู่ที่ 9 ห่วยแตก (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 144  ตอบ 1
ทต.ห้วยกรด น้ำไหลแรงดี (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 149  ตอบ 1
ทต.แพรกศรีราชา อยากย้ายกลับบ้านค่ะ (9 ส.ค. 2557)    อ่าน 1085  ตอบ 6
อบต.เด่นใหญ่ เปิดสอบ (8 ส.ค. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 1
ทต.เนินขาม เปิดสอบ (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 100  ตอบ 2
ทต.ตลุก เก็บข้อมูล (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ จากรั้วการศึกษาสู่โลกแห่งการหางาน (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 157  ตอบ 0
อบต.สะพานหิน จดหมายสมัครงาน, การเขียนใบสมัคร เป็นสิ่งที่ควรใส่ใจ (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 183  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด hello test ! (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.วัดโคก เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทต.หาดท่าเสา ช่วยตรวจสอบบุคคลให้หน่อย (7 ก.ค. 2557)    อ่าน 76  ตอบ 0
อบต.วังไก่เถื่อน รับโอนพนักงานส่วนตำบล (7 ก.ค. 2557)    อ่าน 96  ตอบ 0
ทต.เนินขาม รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล 3 ตำแหน่ง (4 ก.ค. 2557)    อ่าน 116  ตอบ 2
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 0743537 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com