วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ [ 16 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 126 


งานแข่งเรือยาวเข้าพรรษา [ 16 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 129 


เปิดศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลตลุก [ 13 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 173 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดเก็บภาษีป้ายของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สน.คท.  [ 8 ธ.ค. 2559 ]
การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2560 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.4/ว2543  [ 8 ธ.ค. 2559 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกระบวนทัศน์บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองรับทิศทางการบริหารงานขององค์กรในทศวรรษหน้า ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2544  [ 8 ธ.ค. 2559 ]
โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน The 1 book E-Library กศ. มท 0816.3/ว2523 [ข้อมูลรหัส] [คู่มือ]  [ 8 ธ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว2476  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) สน.คท. มท 0808.2/16230-16276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานการนำเสนอโครงการประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ระดับมัธยมศึกษา กศ. มท 0893.1/ว2541  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.3/ว2522  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
การประชุมชี้แจงการสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2535  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
ปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว2540  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2538 [รายชื่อ]  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning ให้กับบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0893.1/ว2539  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
ข้อมูลการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว2529  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2536  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2537  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
แจ้งการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F งานก่อสร้าง 4 ประเภท ของกรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2510  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2533  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว6903  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15977-16050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
 
   
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน ม.6 [ 29 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 21 
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางจากริมคลอง-สระตาแหลม ซอยไอ้เป้ ม.1 [ 29 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 18 
รายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณ เดือน พฤศจิ [ 28 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 19 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 (ทต.ตลุก) [ 28 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 17 
 
อบต.เขาท่าพระ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม" ศูนย์ อพปร ออกปฏิบัติหน้าที่ อำเภอวัดสิงห์" [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
ทต.บางขุด ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.มโนรมย์ การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.เขาท่าพระ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดชัยนาท) [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.หนองแซง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.เขาท่าพระ ก่อสร้างสำนักสงฆ์ในที่สาธารณประโยชน์ [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 8 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 29 
ทต.หาดอาษา งานพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใ [ 8 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 31 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม"การออกกำลังกายของข้าราชการ พนักงานฯ " [ 8 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 32 
ทต.ห้วยกรด "ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560" [ 8 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 33 
อบต.กุดจอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญั [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 33 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 28 
อบต.มะขามเฒ่า กิจกรรม มอบเงินช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลมะขามเ [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 29 
อบต.มะขามเฒ่า กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาไฟไหม้ในพื้นที่ตำบลมะขามเฒ่า [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 26 
อบต.หันคา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 24 
อบต.หันคา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 25 
อบต.หันคา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริห [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
อบต.หันคา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
อบต.หันคา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด [ 7 ธ.ค. 2559 ]     
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท [ 6 ธ.ค. 2559 ]     
ผวจ.ชัยนาท เปิดและมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุฯ [ 6 ธ.ค. 2559 ]     
ผวจ.ชัยนาท เปิดการอบรมเกษตรกรโครงการยกระดับอาชีพและเพิ่มรายได้ฯ [ 6 ธ.ค. 2559 ]     
ผวจ.ชัยนาท ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพระแก้ว [ 5 ธ.ค. 2559 ]   
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 5 ธ.ค. 2559 ]   
พิธีสืบสานประเพณีการกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) ประจำปี 2559 [ 4 ธ.ค. 2559 ]   
โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง รวมใจภักดิ์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 4 ธ.ค. 2559 ]   
โครงการ "วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมใจกำจัดผักตบชวา" [ 4 ธ.ค. 2559 ]   
พิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับอัญเชิญขึ้น ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ [ 1 ธ.ค. 2559 ]   
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 1 ธ.ค. 2559 ]   
ผวจ.ชัยนาท ลงพื้นที่การบริหารจัดการน้ำเสียของกลุ่มโรงงาน KTIS [ 1 ธ.ค. 2559 ]   
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 1 ธ.ค. 2559 ]   
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 1 ธ.ค. 2559 ]   
จังหวัดชัยนาทเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก [ 29 พ.ย. 2559 ]   
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน [ 29 พ.ย. 2559 ]   
การประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยนาท [ 28 พ.ย. 2559 ]   
การประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 28 พ.ย. 2559 ]   
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย [ 28 พ.ย. 2559 ]   
ผวจ.ชัยนาท เป็นผู้แทนเชิญดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ [ 26 พ.ย. 2559 ]   
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 1035  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 898  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 800  ตอบ 0  
ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลตลุก (29 มี.ค. 2555)    อ่าน 719  ตอบ 1  
 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 (ทุกอย่างเป็นความลับ) (10 ธ.ค. 2559)    อ่าน 155  ตอบ 3
อบต.สะพานหิน สอบถามค่ะ (9 ธ.ค. 2559)    อ่าน 108  ตอบ 2
อบต.สะพานหิน วัดหนองไม้แก่น (9 ธ.ค. 2559)    อ่าน 27  ตอบ 1
ทต.ห้วยกรด แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 (ทุกอย่างเป็นความลับ) (8 ธ.ค. 2559)    อ่าน 217  ตอบ 6
ทต.บางขุด สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (3 ธ.ค. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด ( ยาเสพติด) ช่องทางการแจ้งเบาะแสทางลับ ของ ปปส. (2 ธ.ค. 2559)    อ่าน 140  ตอบ 1
อบต.เขาท่าพระ กิจกรรมแปรอักษร อบต.เขาท่าพระ (29 พ.ย. 2559)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ หนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น (29 พ.ย. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ รับสมัครตรงนักเรียนชนบท (29 พ.ย. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ เตรียมสอบท้องถิ่น (29 พ.ย. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ (29 พ.ย. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ อบจ.ชลบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษ (29 พ.ย. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.เที่ยงแท้ รบกวนสอบถามครับ (24 พ.ย. 2559)    อ่าน 1154  ตอบ 8
อบต.เที่ยงแท้  เว็บไซต์ อบต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 พ.ย. 2559)    อ่าน 648  ตอบ 13
อบต.เขาท่าพระ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมแปรอักษร (22 พ.ย. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย เเวะเข้ามาชม (22 พ.ย. 2559)    อ่าน 507  ตอบ 6
ทต.บ้านกล้วย ร้องเรียน (22 พ.ย. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย ประปาหมู่ที่ 7 บ้านวังทอง ตำบลบ้านกล้วย (19 พ.ย. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.เด่นใหญ่ แจ้งเรื่องจำหน่ายย้ายผู้สูงอายุ (15 พ.ย. 2559)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (14 พ.ย. 2559)    อ่าน 36  ตอบ 0
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 1,484,345 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com