๕ ธันวามหาราช ปี ๒๕๕๗ [ 6 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 76 


โครงการรู้รัก สามัคคี อำเภอสรรพยา [ 21 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 134 


การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 1 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 172 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว432  [ 27 ก.พ. 2558 ]
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว425  [ 27 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น กจ. [ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพ] [ความรู้พื้นฐานสำหรับตำแหน่ง]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 (เดือนมีนาคม - เมษายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว424 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/423  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ สน.กศ. มท 0893.2/ว377  [ 26 ก.พ. 2558 ]
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว380  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว383  [ 26 ก.พ. 2558 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค.  [ 26 ก.พ. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว381  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 25 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.6/ว373 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว370  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว369  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว19  [ 24 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. แจ้ง อปท. ดำเนินการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี สน.บถ. มท 0809.4/ว366  [ 24 ก.พ. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมินวิทยฐานะ อัตรากำลัง เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว365  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การดำเนินภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารและการจัดบริการห้องสุขาสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.3/ว1066  [ 23 ก.พ. 2558 ]
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1117  [ 19 ก.พ. 2558 ]
 
   
 
ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 50 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำน้ำหนองเหล่าขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลตลุก [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 64 
ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ [ 6 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 151 
 
ทต.ห้วยกรด "ประมวลภาพกีฬาสี ศพด ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ทต.ห้วยกรด" [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 17 
อบต.เด่นใหญ่ อบต.เด่นใหญ่ จัดกิจกรรมอบต.สัญจรและประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 (2559-2561 [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 16 
อบต.หันคา เชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือเพื่อเข้าร่วมโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.บางหลวง กำหนดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559 - 2561) [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.เขาท่าพระ โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตำบลเขาท่าพระ [ 25 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.ห้วยกรด รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 [ 24 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.เนินขาม โครงการปั่นจักรยาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 [ 24 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 24 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม "การประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 23 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 27 
ทต.แพรกศรีราชา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา [ 23 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.ห้วยกรด ประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 20 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 35 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนน คสล. บ้านวัดกำแพง ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลส [ 19 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 21 
ทต.มโนรมย์ แจ้งการทำสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบึงน้ำเขียว หมู่ที่ 3 [ 19 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.สะพานหิน ฟุตซอลต้านยาเสพติด "สะพานหินคัพ" คร้ั้งที่ 3 [ 19 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 16 
อบต.เขาแก้ว อบต.เขาแก้วเป็นตัวแทนอำเภอสรรพยาจัดขบวนแห่งานมหกรรมหุ่นฟางนก [ 19 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 21 
ทต.นางลือ เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ [ 19 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 28 
อบต.ไพรนกยูง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีการทางอีเล [ 18 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 23 
อบต.กุดจอก ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.3 [ 17 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.บางหลวง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถดับเพลิง [ 17 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 24 
ทต.มโนรมย์ แจ้งการทำสัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำเจ้าพระยา ห [ 16 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.สะพานหิน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลสะพาน [ 16 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 22 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
ผวจ.ชัยนาท เตรียมความพร้อมและออกมาตรการป้องกันไฟป่าฯ [ 25 ก.พ. 2558 ]     
นายอำเภอมโนรมย์ เชิญชวนชาวมโนรมย์ปลูส้มโอขาวแตงกวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ [ 25 ก.พ. 2558 ]     
ผู้ตรวจฯ สำนักนายก ตรวจราชการและลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานฯ ที่จังหวัดชัยนาท [ 24 ก.พ. 2558 ]     
ผวจ.ชัยนาท เปิดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 30 และมอบรางวังแก่ผู้ชนะการประกวดนางงามสวนนกชัยนาท [ 16 ก.พ. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท บวงสรวงศาลหลักเมือง และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 [ 16 ก.พ. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท และ หน.ส่วนราชการ ร่วมการประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล จาก มท. [ 11 ก.พ. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน [ 11 ก.พ. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท แถลงข่าวงานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2558 [ 9 ก.พ. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท แถลงข่าวงานปั่นคู่รัก Love @ first bike in chainat [ 9 ก.พ. 2558 ]   
รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยนาท ประชุมการรักษาความปลอดภัยเขื่อนเจ้าพระยา [ 9 ก.พ. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการ "ทานตะวันเบ่งบานที่เขื่อนเจ้าพระยา" [ 6 ก.พ. 2558 ]   
เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท จัดงาน "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด" [ 5 ก.พ. 2558 ]   
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ มองสิ่งของพระราชทาน ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท [ 2 ก.พ. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดการแสดงจินตภาพประกอบแสง สี แสง ผสมการละครเทิดวีรกรรมขุนสรรค์ ฯ [ 2 ก.พ. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท มอบประกาศนียบัตรแก่พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น [ 2 ก.พ. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ [ 30 ม.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบทุนการศึกษาฯ [ 30 ม.ค. 2558 ]   
ผบ.มทบ.13 ลงพื้นที่ชัยนาท ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่รับผิดชอบ [ 30 ม.ค. 2558 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาทแถลงข่าวเตรียมจัดงานย้อนรอยเล่าขานตำนานเมืองแพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี [ 26 ม.ค. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดทิปแรกแห่งการปั่น 12 เดือน 12 สไตล์ [ 26 ม.ค. 2558 ]   
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 581  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 464  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 433  ตอบ 0  
 
ทต.เนินขาม น้ำประปา ไม่ไหล ม.13 (1 มี.ค. 2558)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.หันคา ทำไมอบต.หมู่11ชื่อสกุลผิดครับ (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.หันคา ทำไมสนมาชิก อบต.หมู่ 6 มีคนเดียวครับ (16 ก.พ. 2558)    อ่าน 199  ตอบ 1
อบต.เด่นใหญ่ โจรผู้ร้าย (7 ก.พ. 2558)    อ่าน 96  ตอบ 3
ทต.หาดท่าเสา เ็รียนปลัดฯเทศบาล. Hee ผู้ชายชอบ (31 ม.ค. 2558)    อ่าน 238  ตอบ 2
อบต.วังไก่เถื่อน รับโอนพนักงานส่วนตำบล (29 ม.ค. 2558)    อ่าน 440  ตอบ 6
ทต.ตลุก ตามหาญาติ (24 ม.ค. 2558)    อ่าน 649  ตอบ 3
ทต.ธรรมามูล ชัยนาทเมืองจักรยาน 12 เดือนแห่งการปั่น Chainat The city of Bike (19 ม.ค. 2558)    อ่าน 66  ตอบ 3
ทต.บ้านกล้วย สภาพสังคมทั่วไป (17 ม.ค. 2558)    อ่าน 41  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2558 (8 ม.ค. 2558)    อ่าน 28  ตอบ 0
ทต.หาดอาษา สอบถามเส้นทาง (26 ธ.ค. 2557)    อ่าน 43  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท ชมรมดนตรีไทย ภัทรดีศรีไชยนาท ชัยนาท (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 81  ตอบ 0
ทต.บางหลวง ชมรมดนตรีไทย ภัทรดีศรีไชยนาท ชัยนาท (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 55  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล เชิญดาวน์โหลด "สุขพอที่พ่อสอน" (3 ธ.ค. 2557)    อ่าน 59  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรดพัฒนา สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (22 พ.ย. 2557)    อ่าน 101  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล บรรยากาศธรรมชาติ แบบไม่ปรุงแต่ง วัดธรรมามูล จังหวัดชัยนาท (17 พ.ย. 2557)    อ่าน 83  ตอบ 1
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ จุดเด่นของหมู่บ้านสามง่ามท่าโบสถ์ มีตรง????? (15 พ.ย. 2557)    อ่าน 71  ตอบ 1
ทต.เนินขาม  * * * กกี่วันนำ้ประปาถึงไหล (12 พ.ย. 2557)    อ่าน 70  ตอบ 0
อบต.เด่นใหญ่ เปิดสอบ (6 พ.ย. 2557)    อ่าน 248  ตอบ 3
ทต.ธรรมามูล มีกระทงประดิษฐ์ง่ายๆ ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ มาฝากค่ะ (6 พ.ย. 2557)    อ่าน 120  ตอบ 1
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 0903105 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com