วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี ๒๕๕๙ [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 209 


มอบถุงยังชีพ [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 167 


"สงกรานต์ ปี ๒๕๕๙" [ 12 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 219 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว668  [ 27 มี.ค. 2560 ]
กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ. (2) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว667  [ 27 มี.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว652 [แบบรายงานฯ]  [ 27 มี.ค. 2560 ]
การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว666  [ 27 มี.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว660  [ 27 มี.ค. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) และการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1617  [ 24 มี.ค. 2560 ]
รายงานการตรวจสอบโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว1529  [ 24 มี.ค. 2560 ]
การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว590  [ 24 มี.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว643 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มี.ค. 2560 ]
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดจัดทำข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว642  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว639  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว640  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การขยายเวลาในการรายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว638  [ 23 มี.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว1555  [ 23 มี.ค. 2560 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว633 [แบบตอบรับ] [แบบฟอร์มธนาคาร] [คำอธิบายการกรอก] [รายละเอียดฯ]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/2652-2700 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์แกนนำ เด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง กศ. มท 0816.3/ว627  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว626  [ 22 มี.ค. 2560 ]
 
   
 
ราคากลางภาชนะรองรับขยะมูลฝอย (ถังขยะ) [ 27 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 30 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ถนนลาดยางเส้นเดิม หมู่ที [ 27 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 23 
รายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะตามความจำเป็ [ 27 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 22 
สรุปปลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 [ 27 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 24 
 
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ช่วงท [ 28 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.วัดโคก กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน 2560 [ 28 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ไพรนกยูง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได [ 28 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.มโนรมย์ เทศบาลตำบลมโนรมย์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "สำเภาเกมส์" [ 28 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจังหวัดชัยนาท [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 34 
อบต.ไพรนกยูง ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายดินดาด คสล.หุ้ม ลำห้วยสาธารณะหมูู่ที่ 11 [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 22 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 27 
ทต.ตลุก ราคากลางภาชนะรองรับขยะมูลฝอย (ถังขยะ) [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 30 
ทต.ตลุก ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ถนนลาดยางเส้นเดิม หมู่ที [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 23 
ทต.ตลุก รายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะตามความจำเป็ [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 22 
ทต.ตลุก สรุปปลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 24 
อบต.เขาท่าพระ ม.44 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางลก [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 20 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา แบบ ปร.5 ซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ หมู่ 3 [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 21 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา แบบ ปร.4 ซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ หมู่ 3 [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 13 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา แบบ ปปช.7 ซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ หมู่ 3 [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 12 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ หมู่ 3 [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 12 
ทต.บางขุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 สายบ้านนางมะยม สังข์ป้อม [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 13 
ทต.บางขุด โครงการก่อสร้างถนนกอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายนานางสุวิมล แว่นสุข ถึงนานายนิยม ช [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ประกาศราคากลางว่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ หมู่ 3 [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
ทต.บางขุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายหน้าโรงเรียนวัดท่าสมอ [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
การประชุมหารือการใช้ที่ดินสร้างโรงงานเมล็ดพันธุ์ข้าว [ 27 มี.ค. 2560 ]     
การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดชัยนาท (คสป.ชัยนาท) [ 27 มี.ค. 2560 ]     
ผวจ.ชัยนาท เปิดการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หลักสูตร "การน้อมนำ [ 27 มี.ค. 2560 ]     
ผวจ.ชัยนาท เปิดงาน "เสน่ห์ผ้าไทย 112 ดวงใจ เพื่อโรตารีวัดสิงห์" [ 26 มี.ค. 2560 ]     
พิธีงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 13 ครบรอบปีที่ 91 [ 24 มี.ค. 2560 ]     
การประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 23 มี.ค. 2560 ]     
พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 40 [ 23 มี.ค. 2560 ]     
การประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 2 [ 23 มี.ค. 2560 ]     
วัน อปพร." จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]   
การประชุมหารือแนวทางการจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวโพด ประจำปี 2560 "Corn Street Songkran Festival 2017" [ 22 มี.ค. 2560 ]   
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการฯ [ 22 มี.ค. 2560 ]   
"โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และ "โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชช [ 22 มี.ค. 2560 ]   
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 2/2560 [ 21 มี.ค. 2560 ]   
กิจกรรมสื่อสัญจร "เดินตามศาสตร์พระราชา...เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานสร้างสมดุลน้ำ ลุ่มเจ้าพระยาช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง&quo [ 21 มี.ค. 2560 ]   
งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 6 [ 20 มี.ค. 2560 ]   
โครงการผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร [ 20 มี.ค. 2560 ]   
วันท้องถิ่นไทย จังหวัดชัยนาท [ 18 มี.ค. 2560 ]   
งานมหกรรมรวมพลัง อสม. จังหวัดชัยนาท [ 17 มี.ค. 2560 ]   
เวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดชัยนาท [ 17 มี.ค. 2560 ]   
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ชัยนาท [ 17 มี.ค. 2560 ]   
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 1052  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 917  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 818  ตอบ 0  
ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลตลุก (29 มี.ค. 2555)    อ่าน 734  ตอบ 1  
 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 (ทุกอย่างเป็นความลับ) (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 1427  ตอบ 33
อบต.เขาท่าพระ ม.44 มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ ม.44 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวส.-ปร (24 มี.ค. 2560)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ คู่มือลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560. (9 มี.ค. 2560)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 619 อัตรา (9 มี.ค. 2560)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2560 (สมัครทาง Internet) (9 มี.ค. 2560)    อ่าน 28  ตอบ 0
ทต.วังตะเคียน สอบถามเรื่อง การขุดลอกคลอง (7 มี.ค. 2560)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.ท่าชัย  หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ( ยาเสพติด) ช่องทางการแจ้งเบาะแสทางลับ ของ ปปส. (4 มี.ค. 2560)    อ่าน 150  ตอบ 2
ทต.บ้านกล้วย ร้องเรียน ถนนพึ่งสร้างเสร็จแต่พังไว (23 ก.พ. 2560)    อ่าน 42  ตอบ 1
ทต.ห้วยกรดพัฒนา สมาชิก ทต.ห้วยกรดพัฒนาชาย ชอบยุ่งกับ * * * ชาวบ้าน (12 ก.พ. 2560)    อ่าน 79  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 (ทุกอย่างเป็นความลับ) (10 ก.พ. 2560)    อ่าน 494  ตอบ 10
สถ.จ.ชัยนาท สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (8 ก.พ. 2560)    อ่าน 79  ตอบ 0
อบต.วัดโคก สอบถาม (8 ก.พ. 2560)    อ่าน 61  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ สอบถาม (8 ก.พ. 2560)    อ่าน 59  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย เรียน คุณ สุภาพ โพธิ์งาม (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 108  ตอบ 1
ทต.ห้วยกรด ( ยาเสพติด) ช่องทางการแจ้งเบาะแสทางลับ ของ ปปส. (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 229  ตอบ 2
ทต.แพรกศรีราชา  นายกิตติศักดิ์ พ่วงมี ได้กระทำการยักยอกเงินปลอมเฟสโกงกลุ่มซื้อขายพระในเฟสบุ๊คมี (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 1626  ตอบ 7
อบต.เขาท่าพระ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 188  ตอบ 0
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 1,616,269 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com