ภาพลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการ ยากไร้ ตำบลตลุก [ 11 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 25 


โครงการขุดลอกคูคลองพร้อมปรับเกรดถนนในพื้นที่การเกษตรตำบลตลุก [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 52 


โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 57 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 6 สน.คท. มท 0808.2/9497-9513 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.มถ. มท 0892.4/ว1364  [ 1 ก.ค. 2558 ]
แบบสำรวจโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1360  [ 1 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญในรอบเดือนเมษายน 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 ศส. มท 0806/ว34 [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 1] [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 2]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1331  [ 1 ก.ค. 2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว29 [บัญชีรายชื่อ อปท.]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดของตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนที่แม่บท สน.คท. มท 0809.3/ว7 [เอกสารแนบ]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
แนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1353  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
กำชับและเร่งรัดการรายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว1352  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 4/2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1351  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9526 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9516,9517,9518,9519 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9514,9515 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อดำเนินการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1350  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
เร่งรัดการกรอกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1348  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1337 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1336  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1327 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติกรณีข้าราชการและผู้รับบำนาญที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประสงค์ยื่น undo ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว28  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
 
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หม [ 2 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 7 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตสายบางศรีจันทร์บ้านนายเสรี-ปากบาง [ 2 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 4 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจุดบ้าน นายบุญรอด-บ้านนายนเรศ หมู [ 2 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 6 
 
ทต.นางลือ ประชาสัมพันธ์ "การเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลร [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.เด่นใหญ่ [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.เด่นใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.เด่นใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.เด่นใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 10 [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.เด่นใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคูระบายน้ำหมู่ที่ 1 จากบ้านนายสมศักดิ์ ขำกล่ำ [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง รายงานผลการสอบราคา [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ รับสมัครสอบคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 6) [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.นางลือ รับสมัครสอบคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง 6) และตำแหน่งห [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.วังไก่เถื่อน ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงงบประมาณ 2558 [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.ตลุก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หม [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.ตลุก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตสายบางศรีจันทร์บ้านนายเสรี-ปากบาง [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดโคก กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
ทต.ตลุก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจุดบ้าน นายบุญรอด-บ้านนายนเรศ หมู [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.ตลุก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจุดบ้าน นายบุญรอด-บ้านนายนเรศ หมู [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ ภาพข่าวกิจกรรม "การตรวจเยี่ยมและพบปะคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงาน" [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.หาดท่าเสา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับ การเลื [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.นางลือ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.ธรรมามูล ประกาศเทศบาลตำบลธรรมามูล เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
ผวจ.ชัยนาท เปิดการโครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 24 มิ.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดงานปั่น Unseen [ 22 มิ.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดการโครงการอบรมภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารและการทำงานให้บุคคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน [ 22 มิ.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2558 [ 22 มิ.ย. 2558 ]   
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำรถเจาะบ่อน้ำ ช่วยเกษตรกรชัยนาท [ 22 มิ.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ให้บริการประชาชน [ 19 มิ.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดการแข่งขันศิลปะการแสดงพื้นบ้าน [ 17 มิ.ย. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดการประชุมสัมมนาฯ โครงข่ายทาง [ 17 มิ.ย. 2558 ]   
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดโครงการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนฯ ที่จังหวัดชัยนาท [ 17 มิ.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท และนายกเหล่ากาชาด มอบกรมธรรม์ แก่สมาชิก อส. [ 16 มิ.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท และนายกเหล่ากาชาด เปิดดการอบรมและให้โอวาทแก่นักเรียนทุนฯ [ 16 มิ.ย. 2558 ]   
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดชัยนาท [ 15 มิ.ย. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดการอบรมโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด(ย.อส.) [ 15 มิ.ย. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน [ 15 มิ.ย. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ [ 15 มิ.ย. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป [ 10 มิ.ย. 2558 ]   
ผู้แทนผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ชัยนาท เยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมเตรียมสร้างจังหวัดนำร่องโครงการร่วมมือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน [ 9 มิ.ย. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท งานเล่าขานตำนานเมืองสาปยา (สรรพยา)อัฎฐมีบูชารำลึก [ 9 มิ.ย. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558 [ 9 มิ.ย. 2558 ]   
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 2 ลงพื้นที่ ชัยนาท ติดตามผลการดำเนินงาน [ 9 มิ.ย. 2558 ]   
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 663  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 532  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 496  ตอบ 0  
 
อบต.เขาท่าพระ เจ้าหน้าที่พูดจาไม่ไพเราะ (2 ก.ค. 2558)    อ่าน 68  ตอบ 1
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ จุดเด่นของหมู่บ้านสามง่ามท่าโบสถ์ มีตรง????? (30 มิ.ย. 2558)    อ่าน 140  ตอบ 2
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ เลิกโกงเสียทีเถอะ (30 มิ.ย. 2558)    อ่าน 48  ตอบ 1
อบต.เขาท่าพระ ถนนเสี่ยงภัย (29 มิ.ย. 2558)    อ่าน 151  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ การปลูกบ้าน (24 มิ.ย. 2558)    อ่าน 127  ตอบ 1
ทต.หาดอาษา พนักงานรับโทรศัพท์พูดจาไม่ไพเราะ (24 มิ.ย. 2558)    อ่าน 121  ตอบ 2
ทต.ชัยนาท เป็นลูกผู้ชายใหมอ่ะว่าสท.จินตนาไปบ้านผู้ชายลูกบ้านให้แจ้งทหารหน่อยมีเรื่องอดีตลู (20 มิ.ย. 2558)    อ่าน 101  ตอบ 6
อบต.เขาท่าพระ ขอความอนุเคราะห์ (18 มิ.ย. 2558)    อ่าน 27  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท อย่าทราบว่า ผู้หญิงที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชัยนาท ชื่อ จิตนา อยู่เจริญ ชอบไป (12 มิ.ย. 2558)    อ่าน 127  ตอบ 2
ทต.ชัยนาท รับโอนย้ายนักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลตำบลบ้านกล้วย จังหวัดชัยนาท 084-0483079 (12 มิ.ย. 2558)    อ่าน 3585  ตอบ 7
ทต.ชัยนาท เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 มิ.ย. 2558)    อ่าน 5146  ตอบ 18
ทต.ห้วยกรด นวก.ศึกษา (10 มิ.ย. 2558)    อ่าน 359  ตอบ 2
ทต.ห้วยกรด สอบถามตำแหน่งว่าง (10 มิ.ย. 2558)    อ่าน 719  ตอบ 3
ทต.ห้วยกรด นำ้ประปา ม.9 ห้วยกรด ไม่ไหลเด้อออ .... ( 18 มี.ค. 58 ) (10 มิ.ย. 2558)    อ่าน 90  ตอบ 1
ทต.ห้วยกรด กล้องวงจรปิด ตามที่ต่างๆ ที่เสียอยู่จำนวนมาก เมื่อไรจะซ่อมซักที ของหายกันมาหลาย (10 มิ.ย. 2558)    อ่าน 221  ตอบ 1
อบต.มะขามเฒ่า สอบถามการสอบพนักงานจ้าง (6 มิ.ย. 2558)    อ่าน 71  ตอบ 1
อบต.หันคา สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (27 พ.ค. 2558)    อ่าน 169  ตอบ 1
ทต.บางหลวง สอบถาม (26 พ.ค. 2558)    อ่าน 44  ตอบ 0
อบต.วังไก่เถื่อน อบต. วังไก่เถื่อน รับสมัครพนักงานมั้ยค่ะ จบอาชีวะป.ว.ส.บัญชีมา ตอนนี้ว่างงานค่ะ (23 พ.ค. 2558)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.หันคา สอบถามเรื่องการจ่ายภาษีที่ดินค่ะ (7 พ.ค. 2558)    อ่าน 46  ตอบ 1
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 0988291 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com