วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ [ 16 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 25 


งานแข่งเรือยาวเข้าพรรษา [ 16 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 19 


เปิดศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลตลุก [ 13 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 56 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1675,ว1676  [ 26 ส.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1664  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1674 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ส.ค. 2559 ]
เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0816.3/ว1682  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.3/ว1670  [ 26 ส.ค. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย เพื่อรองรับการจัดทดสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.3/ว1671  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 สน.กศ. มท 0816.3/ว1666  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ขอจัดส่งคู่มือมาตรฐานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน สน.มถ. มท 0892.2/ว1678  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.4/ว1673  [ 26 ส.ค. 2559 ]
แจ้งขยายกำหนดระยะเวลาในการตอบแบบสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1672  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ขอให้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว4815  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ข้อสั่งการเพิ่มเติมของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบุคมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว4735  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ให้เข้ารับการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย (โครงการเพชรเครือข่าย) ครั้งที่ 7 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.6/ว1667  [ 25 ส.ค. 2559 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1615  [ 24 ส.ค. 2559 ]
อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ส.ค. 2559 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 สน.กม. มท 0804.5/ว1539  [ 23 ส.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10438-10478  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1626  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว162  [ 22 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1635  [ 19 ส.ค. 2559 ]
 
   
 
ประกาศราคากลางขุดลอกคลองระบายน้ำสายละมาะ ม.2 [ 9 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 17 
ประกาศราคากลางเครื่องออกกำลังกาย [ 9 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ [ 4 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 29 
ปรกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกห้วงมาบ ม.6 [ 3 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 19 
 
ทต.หาดอาษา โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดอาษา [ 29 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลห้ว [ 29 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.วังไก่เถื่อน ข่าวสารจัดหางาน [ 29 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.วังไก่เถื่อน บริษัท หันคาบางกอกรับเบอร์ เปิดรับสมัครพนักงานเย็บจักร [ 29 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.บางขุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายนายถนอม อ่วมสุข [ 27 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.บางขุด โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 จำนวน 7 สาย [ 27 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.บางขุด โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 จำนวน 4 สาย [ 27 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.นางลือ ประการเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับโครงการก่อสร้าง [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.วังไก่เถื่อน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.หาดท่าเสา เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.นางลือ ข่าวประชาสัมพันธ์"เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมั [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.บางหลวง กีฬาสีเทศบาลตำบลบางหลวง [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.เขาท่าพระ โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 17 
อบต.เขาท่าพระ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านหาดกองสิน [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.ห้วยกรด ประกาศยื่นราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมุ่ที่ 3 ตำบลห้วยกรด จากบ้า [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.ห้วยกรด แบบ ปปช.7 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมุ่ที่ 3 ตำบลห้วยกรด จากบ้านนายพยนต์ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.ห้วยกรด ปร.5 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมุ่ที่ 3 ตำบลห้วยกรด จากบ้านนายพยนต์ เภาศ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.ห้วยกรด ปร.4 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมุ่ที่ 3 ตำบลห้วยกรด จากบ้านนายพยนต์ เภาศ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.เจ้าพระยา ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรังสายแปลงไพรอท หมู่ที่ 7 [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.ห้วยกรด "การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วน [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
ขนส่งชัยนาท เริ่มเปิดการประมูลเลขทะเบียนรถ เลขสวย จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3 [ 1 ส.ค. 2559 ]   
ชัยนาทจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร [ 29 ก.ค. 2559 ]   
ชัยนาทเปิดโครงการประชารัฐ ร่วมใจ หยุดการขอทาน [ 29 ก.ค. 2559 ]   
จังหวัดชัยนาทเปิดปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน [ 29 ก.ค. 2559 ]   
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามวัย [ 22 ก.ค. 2559 ]   
ชาวชัยนาทร่วมห่มผ้าพระบรมสารีริกธาตุเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา [ 21 ก.ค. 2559 ]   
เรือ ป.นำโชค จากปทุมธานี คว้าถ้วยพระราชทานฯ ประเภท 55 ฝีพายไปครอง ในศึกเจ้าแห่งสายน้ำสนามแรกชัยนาท [ 21 ก.ค. 2559 ]   
เริ่มแล้ว งานประเพณีการแข่งเรือยาวเข้าพรรษาชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่19 จ.ชัยนาท ประจำปี 2559 [ 21 ก.ค. 2559 ]   
ชัยนาทแถลงข่าวจัดเเข่งขันเรือยาวเข้าพรรษาชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 19 [ 14 ก.ค. 2559 ]   
เปิดธนาคารออมสินสาขาสะพานใหม่ ชัยนาท ลำดับที่ 1,055 [ 11 ก.ค. 2559 ]   
รมต.สาธารณสุข ลงพื้นที่ชัยนาท มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 [ 11 ก.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ [ 7 ก.ค. 2559 ]   
จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมลาร้อน อ้อนฝน ปั่นสองล้อเข้าหันคาเมืองคนดี [ 7 ก.ค. 2559 ]   
เยาวชนวัยใส กว่า 3,000 รวมพลังยิงกระสุนปลูกป่าเขาขยายที่ชัยนาท [ 5 ก.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท ได้รับพระราชทานอนุญาตเป็นจังหวัด พอ.สว.ลำดับที่ 59 [ 5 ก.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2559 [ 5 ก.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท มอบรางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559 [ 5 ก.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท จัดงานประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ [ 27 มิ.ย. 2559 ]   
รองปลัดมหาดไทย นำทีมปลูกป่าระบบน้ำหยด คืนพื้นที่สีเขียวเขาขยาย จ.ชัยนาท [ 27 มิ.ย. 2559 ]   
จ.ชัยนาท จัดงานวันสาธิตการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ [ 23 มิ.ย. 2559 ]   
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 1017  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 868  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 781  ตอบ 0  
ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลตลุก (29 มี.ค. 2555)    อ่าน 700  ตอบ 1  
 
อบต.ไพรนกยูง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ (29 ส.ค. 2559)    อ่าน 535  ตอบ 4
ทต.ธรรมามูล อยากทำงานในหน่วยงานครับ (29 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ รับสมัครทำงานภายใน อบต. บ้างไหม (29 ส.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.เจ้าพระยา ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ บ้างคะ (27 ส.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.โพนางดำออก ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ บ้างคะ (27 ส.ค. 2559)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท เป็นลูกผู้ชายใหมอ่ะว่าสท.จินตนาไปบ้านผู้ชายลูกบ้านให้แจ้งทหารหน่อยมีเรื่องอดีตลู (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 632  ตอบ 9
อบต.เขาท่าพระ พนักงาน อบต. (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 411  ตอบ 1
ทต.เจ้าพระยา  แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 51  ตอบ 1
อบต.เที่ยงแท้  เว็บไซต์ อบต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 593  ตอบ 12
อบต.ไพรนกยูง สวัสดีค่ะ (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 136  ตอบ 4
ทต.ห้วยกรดพัฒนา อำนาจของประธานสภา,สมาชิก (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 157  ตอบ 16
อบต.หันคา ขอแนะนำธุรกิจออนไลน์ (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 9  ตอบ 1
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ห้วยกรดเสื่อม ยาเสพติด เป็นเรื่องใกล้ตัว ร่วมช่วยเเจ้งเบาะเเสยา หลังพบฆ่าโหดสาวใ (20 ส.ค. 2559)    อ่าน 333  ตอบ 2
อบต.วังไก่เถื่อน อบต. วังไก่เถื่อน รับสมัครพนักงานมั้ยค่ะ จบอาชีวะป.ว.ส.บัญชีมา ตอนนี้ว่างงานค่ะ (18 ส.ค. 2559)    อ่าน 321  ตอบ 1
ทต.บางขุด เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.บางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ส.ค. 2559)    อ่าน 126  ตอบ 1
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ขึงลวดปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อจะป้องกันทรัพย์สิน นาข้าว รั้วบ้าน มีความผิดหรือไม่ ? (18 ส.ค. 2559)    อ่าน 167  ตอบ 1
ทต.โพนางดำออก เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ส.ค. 2559)    อ่าน 195  ตอบ 1
ทต.บ้านกล้วย ไม่เป็นธรรม (18 ส.ค. 2559)    อ่าน 138  ตอบ 1
ทต.ชัยนาท ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดชัยนาท ด้วยครับ (18 ส.ค. 2559)    อ่าน 81  ตอบ 1
ทต.ชัยนาท ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดชัยนาท ด้วยครับ (18 ส.ค. 2559)    อ่าน 89  ตอบ 1
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 1,367,385 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com