วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ [ 16 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 76 


งานแข่งเรือยาวเข้าพรรษา [ 16 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 71 


เปิดศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลตลุก [ 13 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 112 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2192  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2190  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว6056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.3/ว16  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท.  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14606 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14608 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว5862  [ 20 ต.ค. 2559 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2161  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2182  [ 20 ต.ค. 2559 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ด่วนมาก กม. มท 0804.1/ว2169  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14510-14585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2172  [ 20 ต.ค. 2559 ]
แจ้งสถานที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน กยผ. มท 0815.1/ว2165  [ 20 ต.ค. 2559 ]
กำหนดและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่ายา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2175  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2177  [ 20 ต.ค. 2559 ]
 
   
 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถ [ 21 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 9 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู [ 21 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 9 
ประมูลจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 งบเงินอุดหนุนเฉพาะ [ 4 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 25 
ราคากลางโครงการจัดทำทางเบี่ยงถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ม.11 [ 29 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 23 
 
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สขร.- [ 22 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลผู้สอบฯ- [ 22 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ราคากลาง- [ 22 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.วังหมัน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย เสด็จสู่สวรรคาลัย ปวงข้าพ [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.ห้วยกรด "ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560" [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.ห้วยกรด "ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1" [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.เขาแก้ว ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.เขาแก้ว ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.ตลุก ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถ [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.ตลุก ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการบูรณะซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดถ้ำเขา [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์ราคากลาง บูรณะซ่อมแซมผิวจราจร สายบ้านภิรมย์สุข - บ้านสะพานหิน หมู่ท [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการ บูรณธซ่อมแซมผิวจราจร สายภิรมย์สุข-บ้านสะพานหิน หม [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้า [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถอนกรีตเสริมเหล็กสายร่องไอ้ฮูก ต่อจากส [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะพานหิน [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชิตถึ [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.หาดอาษา พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.หาดอาษา พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็ [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
ขนส่งชัยนาท เริ่มเปิดการประมูลเลขทะเบียนรถ เลขสวย จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3 [ 1 ส.ค. 2559 ]   
ชัยนาทจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร [ 29 ก.ค. 2559 ]   
ชัยนาทเปิดโครงการประชารัฐ ร่วมใจ หยุดการขอทาน [ 29 ก.ค. 2559 ]   
จังหวัดชัยนาทเปิดปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน [ 29 ก.ค. 2559 ]   
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามวัย [ 22 ก.ค. 2559 ]   
ชาวชัยนาทร่วมห่มผ้าพระบรมสารีริกธาตุเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา [ 21 ก.ค. 2559 ]   
เรือ ป.นำโชค จากปทุมธานี คว้าถ้วยพระราชทานฯ ประเภท 55 ฝีพายไปครอง ในศึกเจ้าแห่งสายน้ำสนามแรกชัยนาท [ 21 ก.ค. 2559 ]   
เริ่มแล้ว งานประเพณีการแข่งเรือยาวเข้าพรรษาชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่19 จ.ชัยนาท ประจำปี 2559 [ 21 ก.ค. 2559 ]   
ชัยนาทแถลงข่าวจัดเเข่งขันเรือยาวเข้าพรรษาชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 19 [ 14 ก.ค. 2559 ]   
เปิดธนาคารออมสินสาขาสะพานใหม่ ชัยนาท ลำดับที่ 1,055 [ 11 ก.ค. 2559 ]   
รมต.สาธารณสุข ลงพื้นที่ชัยนาท มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 [ 11 ก.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ [ 7 ก.ค. 2559 ]   
จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมลาร้อน อ้อนฝน ปั่นสองล้อเข้าหันคาเมืองคนดี [ 7 ก.ค. 2559 ]   
เยาวชนวัยใส กว่า 3,000 รวมพลังยิงกระสุนปลูกป่าเขาขยายที่ชัยนาท [ 5 ก.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท ได้รับพระราชทานอนุญาตเป็นจังหวัด พอ.สว.ลำดับที่ 59 [ 5 ก.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2559 [ 5 ก.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท มอบรางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559 [ 5 ก.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท จัดงานประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ [ 27 มิ.ย. 2559 ]   
รองปลัดมหาดไทย นำทีมปลูกป่าระบบน้ำหยด คืนพื้นที่สีเขียวเขาขยาย จ.ชัยนาท [ 27 มิ.ย. 2559 ]   
จ.ชัยนาท จัดงานวันสาธิตการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ [ 23 มิ.ย. 2559 ]   
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 1026  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 887  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 792  ตอบ 0  
ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลตลุก (29 มี.ค. 2555)    อ่าน 709  ตอบ 1  
 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา นายยกคับ ผมต้องการเก็บเงินค่าท่อ คับ โทรไปก็ไม่รับเลยคับ (22 ต.ค. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 (ทุกอย่างเป็นความลับ) (22 ต.ค. 2559)    อ่าน 77  ตอบ 4
ทต.ชัยนาท ชีวิตพอเพียง กับชีวิตหาร 2 ลดครึ่งใช้ครึ่ง (18 ต.ค. 2559)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.วัดโคก ed (15 ต.ค. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 1
อบต.มะขามเฒ่า ความหมายของการมีชีวิตอยู่ (11 ต.ค. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ,ภาษีป้าย , ภาษีบำรุงท้องที่ (4 ต.ค. 2559)    อ่าน 36  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ,ภาษีป้าย , ภาษีบำรุงท้องที่ (4 ต.ค. 2559)    อ่าน 26  ตอบ 0
ทต.เนินขาม ขอบคุณทีมงานที่ซื้อเม็ดบัวอบกรอบมาฝากครับ (2 ต.ค. 2559)    อ่าน 34  ตอบ 0
ทต.บางขุด นโยบายที่พวกคุณเคยพูดตอนหาเสียง ตอนนี้ได้ทำไปกี่นโยบายแล้วครับ (2 ต.ค. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.หนองแซง รถบรรทุก10 ล้อ 6 ล้อ รับจ้างที่จังหวัดนครพนม (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 32  ตอบ 1
ทต.ธรรมามูล รถบรรทุก10 ล้อ 6 ล้อ รับจ้างที่จังหวัดนครพนม (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 1
ทต.บ้านกล้วย รถบรรทุก 10 ล้อ 6 ล้อรับจ้าง ที่จังหวัดบึงกาฬ (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 1
ทต.ชัยนาท รถบรรทุก 10 ล้อ 6 ล้อรับจ้าง ที่จังหวัดบึงกาฬ (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 27  ตอบ 1
อบต.ท่าชัย ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (20 ก.ย. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 1
ทต.แพรกศรีราชา อยากย้ายกลับบ้านค่ะ (19 ก.ย. 2559)    อ่าน 1698  ตอบ 8
ทต.แพรกศรีราชา อยากกลับบ้าน (19 ก.ย. 2559)    อ่าน 478  ตอบ 3
อบต.ท่าชัย เว็บไซต์ อบต.ท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ก.ย. 2559)    อ่าน 34  ตอบ 0
ทต.โพนางดำออก ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ บ้างคะ (12 ก.ย. 2559)    อ่าน 26  ตอบ 1
ทต.เจ้าพระยา ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ บ้างคะ (12 ก.ย. 2559)    อ่าน 42  ตอบ 1
ทต.บางขุด  ใครเคยสอบตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลเมืองไร่ขิง บ้างคะ (12 ก.ย. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 1
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 1,429,383 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com