วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ [ 16 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 50 


งานแข่งเรือยาวเข้าพรรษา [ 16 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 47 


เปิดศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลตลุก [ 13 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 86 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 23 ก.ย. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กยผ. มท.0815.3/1921  [ 22 ก.ย. 2559 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 สน.คท.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว109  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2559-2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1904  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวดแก่ประชน ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กพส. มท 0810.7/ว1913  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1906 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1894  [ 22 ก.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1908  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online กค. มท 0803.3/ว1907  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/11829 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11684-11752 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอเอกสารเพิ่มเติมรายการที่ประสงค์ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1905 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ติดตามการส่งข้อมูลตามแบบ สบศ.1-สบศ.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1900  [ 21 ก.ย. 2559 ]
เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1888  [ 21 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1880 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 21 ก.ย. 2559 ]
 
   
 
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตสายบางกระเบียน ม.12 [ 22 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 6 
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตสายบางกระเบียน ม.6 [ 22 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 6 
ราคากลางการจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ทรายอะเบท) [ 22 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 6 
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมระบบกระจายเสียงไร้สาย [ 19 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 14 
 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (สถ.ศพด [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาท่าพระ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ มอบเงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัค [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ส [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายกลา [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายกลางบ [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายกลางบ [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านผ [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายหน้าบ [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายเขากร [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองแซง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ชน. [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองแซง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนอ [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.ตลุก ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตสายบางกระเบียน ม.12 [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.ตลุก ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตสายบางกระเบียน ม.6 [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.ตลุก ราคากลางการจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ทรายอะเบท) [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม"อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลตำบลนางลือ" [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.ห้วยกรด "เทศบาลตำบลห้วยกรดห่วงใยประชาชนลงสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน" [ 21 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 13 
ทต.สามง่ามพัฒนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้ [ 21 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.สะพานหิน ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 20 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.หาดอาษา ประกาศเทศบาลตำบลหาดอาษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง [ 20 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.ท่าชัย [ทดสอบ] ลงข่าวประชาสัมพันธ์ [ 20 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
ขนส่งชัยนาท เริ่มเปิดการประมูลเลขทะเบียนรถ เลขสวย จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3 [ 1 ส.ค. 2559 ]   
ชัยนาทจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร [ 29 ก.ค. 2559 ]   
ชัยนาทเปิดโครงการประชารัฐ ร่วมใจ หยุดการขอทาน [ 29 ก.ค. 2559 ]   
จังหวัดชัยนาทเปิดปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน [ 29 ก.ค. 2559 ]   
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามวัย [ 22 ก.ค. 2559 ]   
ชาวชัยนาทร่วมห่มผ้าพระบรมสารีริกธาตุเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา [ 21 ก.ค. 2559 ]   
เรือ ป.นำโชค จากปทุมธานี คว้าถ้วยพระราชทานฯ ประเภท 55 ฝีพายไปครอง ในศึกเจ้าแห่งสายน้ำสนามแรกชัยนาท [ 21 ก.ค. 2559 ]   
เริ่มแล้ว งานประเพณีการแข่งเรือยาวเข้าพรรษาชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่19 จ.ชัยนาท ประจำปี 2559 [ 21 ก.ค. 2559 ]   
ชัยนาทแถลงข่าวจัดเเข่งขันเรือยาวเข้าพรรษาชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 19 [ 14 ก.ค. 2559 ]   
เปิดธนาคารออมสินสาขาสะพานใหม่ ชัยนาท ลำดับที่ 1,055 [ 11 ก.ค. 2559 ]   
รมต.สาธารณสุข ลงพื้นที่ชัยนาท มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 [ 11 ก.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ [ 7 ก.ค. 2559 ]   
จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมลาร้อน อ้อนฝน ปั่นสองล้อเข้าหันคาเมืองคนดี [ 7 ก.ค. 2559 ]   
เยาวชนวัยใส กว่า 3,000 รวมพลังยิงกระสุนปลูกป่าเขาขยายที่ชัยนาท [ 5 ก.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท ได้รับพระราชทานอนุญาตเป็นจังหวัด พอ.สว.ลำดับที่ 59 [ 5 ก.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2559 [ 5 ก.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท มอบรางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559 [ 5 ก.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท จัดงานประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ [ 27 มิ.ย. 2559 ]   
รองปลัดมหาดไทย นำทีมปลูกป่าระบบน้ำหยด คืนพื้นที่สีเขียวเขาขยาย จ.ชัยนาท [ 27 มิ.ย. 2559 ]   
จ.ชัยนาท จัดงานวันสาธิตการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ [ 23 มิ.ย. 2559 ]   
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 1023  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 884  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 790  ตอบ 0  
ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลตลุก (29 มี.ค. 2555)    อ่าน 705  ตอบ 1  
 
อบต.ท่าชัย ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (20 ก.ย. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 1
ทต.แพรกศรีราชา อยากย้ายกลับบ้านค่ะ (19 ก.ย. 2559)    อ่าน 1677  ตอบ 8
ทต.แพรกศรีราชา อยากกลับบ้าน (19 ก.ย. 2559)    อ่าน 460  ตอบ 3
อบต.ท่าชัย เว็บไซต์ อบต.ท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ก.ย. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 0
ทต.โพนางดำออก ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ บ้างคะ (12 ก.ย. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 1
ทต.เจ้าพระยา ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ บ้างคะ (12 ก.ย. 2559)    อ่าน 27  ตอบ 1
ทต.บางขุด  ใครเคยสอบตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลเมืองไร่ขิง บ้างคะ (12 ก.ย. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 1
ทต.โพนางดำออก  ใครเคยสอบตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลเมืองไร่ขิง บ้างคะ (12 ก.ย. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 1
ทต.วังตะเคียน ใครเคยสอบตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลเมืองไร่ขิง บ้างคะ (12 ก.ย. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 1
อบต.ไพรนกยูง สวัสดีค่ะ (11 ก.ย. 2559)    อ่าน 156  ตอบ 5
ทต.เจ้าพระยา  แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (11 ก.ย. 2559)    อ่าน 71  ตอบ 2
อบต.เด่นใหญ่ ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (11 ก.ย. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 1
อบต.เด่นใหญ่ ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (11 ก.ย. 2559)    อ่าน 22  ตอบ 1
อบต.เขาท่าพระ ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (11 ก.ย. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 1
อบต.เที่ยงแท้ ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (11 ก.ย. 2559)    อ่าน 24  ตอบ 1
อบต.เที่ยงแท้ ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (11 ก.ย. 2559)    อ่าน 33  ตอบ 1
อบต.เขาท่าพระ ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (11 ก.ย. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 1
ทต.ชัยนาท ข่าวประชาสัมพันธ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ฟรี โึครงการนักศึกษา (10 ก.ย. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.วังตะเคียน ขอเชิญชมกีฬาประจำตำบลวังตะเคียน (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 47  ตอบ 3
ทต.วังตะเคียน facebook เทศบาลตำบลวังตะเคียน (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 1,391,427 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com