ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมหุ่นฟางนกชัยนาท ครั้งที่ 32 ปี 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 33 


พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล สตมวาร(100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปร [ 27 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 39 


วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ [ 16 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 200 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว0975  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอความร่วมมือในการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว410  [ 23 ก.พ. 2560 ]
การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว11  [ 23 ก.พ. 2560 ]
แต่งตั้งทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการหลักประชารัฐเพื่อเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว409  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Web Conference ด่วนที่สุุด สน.บถ. มท 0809.2/ว414  [ 23 ก.พ. 2560 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว411  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว394  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญประชุมติดตามโครงการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว406  [ 22 ก.พ. 2560 ]
ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว403  [ 22 ก.พ. 2560 ]
แจ้งผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว389  [ 22 ก.พ. 2560 ]
การตรวจสอบข้อมูลขยะมูลฝอยตามแบบ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว404  [ 22 ก.พ. 2560 ]
การขยายเวลาการบันทึกและยืนยันข้อมูลตามแบบ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว402  [ 22 ก.พ. 2560 ]
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กศ. มท 0816.3/ว388  [ 21 ก.พ. 2560 ]
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.3/ว393  [ 21 ก.พ. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว387  [ 21 ก.พ. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว397  [ 21 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว385 [รายชื่อ]  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญเช้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.5/ว380  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว386  [ 20 ก.พ. 2560 ]
โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) กศ. มท 0816.3/ว362  [ 20 ก.พ. 2560 ]
 
   
 
ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 32 ปี 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 18 
รายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะตามความจำเป็ [ 31 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 22 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 [ 31 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 22 
ประกาศราคากลางวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 30 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 21 
 
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล กิจการสภา- [ 25 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) จำ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 15 
อบต.กุดจอก ประกาศองค์องการบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานลงลูก [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.กุดจอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานขุดลอกค [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 8 
ทต.หนองแซง [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองแซง ประชุมคณะกรรมการแกนนำชมรมดูแลผู้สูงอายุผู้พิการ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.เขาท่าพระ ประชุมคณะกรรมการกองทุน [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 8 
ทต.หนองแซง ขยับกายสบายชีวิ ด้วยวิธีบาสโลฟ์ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.เขาท่าพระ ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.เขาท่าพระ สอบข้อเท็จจริง [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.หันคา ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาบึงกระจับใหญ่ เกาะเมืองท้าวอู่ทอง หมูที่ 5 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.หันคา ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาบึงกระจับใหญ่ เกาะเมืองท้าวอู่ทอง หมูที่ 5 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาแก้ว อบต.เขาแก้ว ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 8 
ทต.ธรรมามูล ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๒) การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ [ 23 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 11 
อบต.เขาท่าพระ คู่มือแนะนำประชาชนติดต่อราชการ [ 23 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.เด่นใหญ่ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ แ [ 23 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 11 
อบต.เด่นใหญ่ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ แ [ 23 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.มะขามเฒ่า โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะขามเฒ่า ประจำปี 2560 [ 23 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 13 
ทต.หนองแซง ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองจงอาง-บ้านชำแระ รหัสสาย [ 23 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองแซง ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองจงอาง-บ้านชำแระ รหัสสาย [ 23 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 7 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
การประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2560 [ 23 ก.พ. 2560 ]     
การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท [ 23 ก.พ. 2560 ]     
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อบต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม [ 23 ก.พ. 2560 ]     
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 [ 22 ก.พ. 2560 ]     
การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) [ 21 ก.พ. 2560 ]     
สภากาแฟจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5/2560 [ 21 ก.พ. 2560 ]     
โครงการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม [ 20 ก.พ. 2560 ]     
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 [ 17 ก.พ. 2560 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการปลูกข้าวปลอดสาร 5 ไร่ ต่อ 1 ครัวเรือน [ 17 ก.พ. 2560 ]   
ผวจ.ชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ที่ขออนุญาติดูดทราย อำเภอสรรพยา [ 17 ก.พ. 2560 ]   
ผวจ.ชัยนาทรับมอบเงินสนับสนุนในโครงการ "เครื่องสีข้าวเพื่อชาวนา" จากการประปานครหลวง [ 16 ก.พ. 2560 ]   
การออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล งานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2560 [ 12 ก.พ. 2560 ]   
พิธีย่ำระฆังและประชุมสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เนื่องในพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ [ 12 ก.พ. 2560 ]   
การมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์ประเทศไทยฯ [ 12 ก.พ. 2560 ]   
พิธีเปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย [ 12 ก.พ. 2560 ]   
งานสัปดาห์ส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2560 [ 11 ก.พ. 2560 ]   
โครงการกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา มหัศจรรย์งานบุญประเพณีห่มผ้าพระธาตุ ตักบาตรดอกไม้ ณ วัดหัวยาง [ 11 ก.พ. 2560 ]   
การมอบนโยบายการทำงานด้านการบริหารจัดการทรัพยา [ 10 ก.พ. 2560 ]   
พิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปีที่ 63 ประจำปี 2560 [ 10 ก.พ. 2560 ]   
การประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ เศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 9 ก.พ. 2560 ]   
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 1046  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 911  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 813  ตอบ 0  
ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลตลุก (29 มี.ค. 2555)    อ่าน 730  ตอบ 1  
 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 (ทุกอย่างเป็นความลับ) (25 ก.พ. 2560)    อ่าน 814  ตอบ 19
ทต.บ้านกล้วย ร้องเรียน ถนนพึ่งสร้างเสร็จแต่พังไว (23 ก.พ. 2560)    อ่าน 11  ตอบ 1
ทต.ห้วยกรดพัฒนา สมาชิก ทต.ห้วยกรดพัฒนาชาย ชอบยุ่งกับ * * * ชาวบ้าน (12 ก.พ. 2560)    อ่าน 35  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 (ทุกอย่างเป็นความลับ) (10 ก.พ. 2560)    อ่าน 434  ตอบ 10
สถ.จ.ชัยนาท สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (8 ก.พ. 2560)    อ่าน 44  ตอบ 0
อบต.วัดโคก สอบถาม (8 ก.พ. 2560)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ สอบถาม (8 ก.พ. 2560)    อ่าน 30  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย เรียน คุณ สุภาพ โพธิ์งาม (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 81  ตอบ 1
ทต.ห้วยกรด ( ยาเสพติด) ช่องทางการแจ้งเบาะแสทางลับ ของ ปปส. (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 203  ตอบ 2
ทต.แพรกศรีราชา  นายกิตติศักดิ์ พ่วงมี ได้กระทำการยักยอกเงินปลอมเฟสโกงกลุ่มซื้อขายพระในเฟสบุ๊คมี (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 1568  ตอบ 7
อบต.เขาท่าพระ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 162  ตอบ 2
สถ.จ.ชัยนาท เพจ"รวมพลังหาร2" ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง แต่ไม่ลดความสะดวกสบาย (17 ม.ค. 2560)    อ่าน 50  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ ประกาศรับโอน(ย้าย) ข้าราชการ (16 ม.ค. 2560)    อ่าน 63  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (16 ม.ค. 2560)    อ่าน 31  ตอบ 0
ทต.บางหลวง เรื่องถนนสายเขื่อนเจ้าพระยาถึงหลังโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา (12 ม.ค. 2560)    อ่าน 28  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย ประปาหมู่ที่ 7 บ้านวังทอง ตำบลบ้านกล้วย (6 ม.ค. 2560)    อ่าน 51  ตอบ 1
ทต.บ้านกล้วย ร้องเรียน (6 ม.ค. 2560)    อ่าน 71  ตอบ 1
ทต.บ้านกล้วย ของบประมาณแก้ไข หรือ ซ่อมแซมถนนซิเมนท์ (6 ม.ค. 2560)    อ่าน 23  ตอบ 0
สถ.จ.ชัยนาท เว็บไซต์ "สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท" เปิดให้บริกา (6 ม.ค. 2560)    อ่าน 57  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (5 ม.ค. 2560)    อ่าน 39  ตอบ 0
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 1,563,201 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com