โครงการรู้รัก สามัคคี อำเภอสรรพยา [ 21 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 39 


การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 1 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 62 


งานมหกรรมด้านสวัสดิการสังคมและเทศบาลตำบลตลุกเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 29 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 81 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควบคุมภายในมีคำตอบ สน.คท. มท 0808.3/ว5  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ยุบรวมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 22 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1286  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 20 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1285  [ 30 ก.ค. 2557 ]
การขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมประกวด (โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2557) สน.กศ. มท 0893.2/ว1290  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1292  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 3 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1291  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่องบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1287  [ 29 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 ก.ค. 2557 ]
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว66  [ 29 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1277  [ 28 ก.ค. 2557 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงาน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1274  [ 28 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/ว1264  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1273  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1236  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งแนวทางปฎิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1271  [ 25 ก.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.กศ. มท 0893.2/ว1235 [รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1270  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1269  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/5895  [ 25 ก.ค. 2557 ]
 
   
 
ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ [ 6 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 52 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 40 
ประกาศสอบราคา จำนวน 6 โครงการ [ 3 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 102 
 
ทต.ห้วยกรด "คณะกรรมการประเมินคัดเลือกประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับเขต" [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.มโนรมย์ แจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรลงลูกรังบดอัดแน่น สายบึงท [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.สะพานหิน โครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำและทำเป็นฝายน้ำล้น [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.วังไก่เถื่อน การยื่นคำขอยกเลิกลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.เขาท่าพระ พิธีปลูกต้นไม้ตามโครงการภูเขาแจกันดอกไม้ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.หาดอาษา สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 8 [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.หาดอาษา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางตาลี หมู่ที่ 5 [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.วังไก่เถื่อน การยื่นขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 22 
ทต.หาดอาษา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทวี ศรีละออ หมู่ที่ 1 [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.หาดอาษา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บริเวณประปาหมู่บ้าน จากบ้านนายเบิ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.นางลือ เลื่อนระดับพนักงานเทศบาลสามัญ ตามมติการประชุม ก.ท.จ.ชัยนาท ครั้งที่ 7/2557 [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
ทต.บางหลวง เทศบาลตำบลบางหลวง ขออนุเคราะห์ข้อมูลรถดับเพลิง [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.หาดท่าเสา โครงการรณรงค์ปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแม่ของแผ่นดิน 12 สิง [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.หาดท่าเสา กิจกรรม สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ตำบลหาดท่าเสา [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.ห้วยกรด "ภาพกิจกรรมโครงการค่ายกลางวันเด็กและเยาวชนและโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาจิตใจ&qu [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
ทต.หาดท่าเสา ประมวลภาพโครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๗ [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.นางลือ ประชาสัมพันธ์ "ตรวจสอบและควบคุมการโฆษณาจำหน่ายเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิต [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.วัดโคก ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.วัดโคก กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.วัดโคก โครงการฝึกอบรม อปพร. [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
ผู้ว่าฯ ชัยนาท นำหน่วยบำบัดทุกข์ ฯ ออกให้บริการประชาชน [ 25 ก.ค. 2557 ]   
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด [ 25 ก.ค. 2557 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาท ประชุมตั้งศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัด และอำเภอ [ 25 ก.ค. 2557 ]   
รอง ผู้ว่าฯ ชัยนาท เปิดการประชุมเสวนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว [ 23 ก.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท ปล่อยคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน [ 22 ก.ค. 2557 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาท นำประชาชนตักบาตร ฟังธรรม และปล่อยพันธุ์ปลาสมานฉันท์ [ 22 ก.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ คสช. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนส์ [ 22 ก.ค. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการฯ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 22 ก.ค. 2557 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาท เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ "ถนนคนเดิน ตลาดคุ้งสำเภา" [ 21 ก.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ 17 ก.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนบทบาทสื่อกับการรับมือภาวะวิกฤต [ 17 ก.ค. 2557 ]   
ผบ.มทบ.13 และผวจ.ชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจนับและตรวจคุณภาพข้าวจำนำ [ 16 ก.ค. 2557 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาท นำคณะ to be number one เข้าแข่งขันจังหวัดดีเด่นระดับประเทศ [ 16 ก.ค. 2557 ]   
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ [ 15 ก.ค. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดโครการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน [ 15 ก.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท อัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทานฯ [ 15 ก.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีห่มผ้าพระธาตุ ฯ [ 15 ก.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานปลูกและบวชต้นไม้ฯ [ 15 ก.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานปล่อยเรือยาวรอบคัดเลือก งานประเพณีแข่งเรือยาวฯ [ 15 ก.ค. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท อัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ [ 15 ก.ค. 2557 ]   
 
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 477  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 366  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 346  ตอบ 0  
 
ทต.เนินขาม เปิดสอบ (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 40  ตอบ 2
ทต.ตลุก เก็บข้อมูล (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ จากรั้วการศึกษาสู่โลกแห่งการหางาน (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 126  ตอบ 0
อบต.เขาแก้ว สมัครงานธนาคารออมสินคุณจำเป็นจะ ต้องมีเทคนิค แนวทางต่างๆ (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 136  ตอบ 0
อบต.สะพานหิน จดหมายสมัครงาน, การเขียนใบสมัคร เป็นสิ่งที่ควรใส่ใจ (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 153  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด hello test ! (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.วัดโคก เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทต.หาดท่าเสา ช่วยตรวจสอบบุคคลให้หน่อย (7 ก.ค. 2557)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.วังไก่เถื่อน รับโอนพนักงานส่วนตำบล (7 ก.ค. 2557)    อ่าน 48  ตอบ 0
ทต.เนินขาม รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล 3 ตำแหน่ง (4 ก.ค. 2557)    อ่าน 88  ตอบ 2
อบต.เขาท่าพระ ขอความอนุเคราะห์ (3 ก.ค. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.หันคา ศึกษาดูงาน (1 ก.ค. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด อยากเห็นความถูกต้อง (30 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1459  ตอบ 7
ทต.บ้านกล้วย เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 มิ.ย. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ ต้นไม้พาดสายไฟ (12 มิ.ย. 2557)    อ่าน 62  ตอบ 2
อบต.กุดจอก ขอบคุณอบต.กุดจอกที่ช่วยดับไฟให้ค่ะ (11 มิ.ย. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 1
ทต.เนินขาม เงินผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเนินขามออกแล้ว (8 มิ.ย. 2557)    อ่าน 53  ตอบ 0
ทต.หาดอาษา พนักงานไม่สุภาพ (3 มิ.ย. 2557)    อ่าน 103  ตอบ 2
อบต.เขาท่าพระ ทำเนียบบุคลากร (2 มิ.ย. 2557)    อ่าน 179  ตอบ 1
อบต.หันคา สอบถามตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (27 พ.ค. 2557)    อ่าน 198  ตอบ 1
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 0731383 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com