วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี ๒๕๕๙ [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 12 


มอบถุงยังชีพ [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 8 


"สงกรานต์ ปี ๒๕๕๙" [ 12 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 138 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

การฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน ศส. มท 0806/ว32  [ 26 พ.ค. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1027 [งบหน้า] [รายละเอียด อปท.] [รายละเอียดเลขบัตรฯ]  [ 26 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1002  [ 26 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1001  [ 26 พ.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1017 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ค. 2559 ]
ประกาศอัตรดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1028  [ 26 พ.ค. 2559 ]
การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลกทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว996  [ 26 พ.ค. 2559 ]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว1023  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ผต.สถ. มท 0811/ว14  [ 25 พ.ค. 2559 ]
เลื่อนหมายกำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1022  [ 25 พ.ค. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1018 [รายละเอียดเดือนมีนาคม 59] [รายละเอียดเดือนเมษายน 59]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว978  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การขอรับกระประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว1007  [ 25 พ.ค. 2559 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว993 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว992 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1000  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1004  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/6561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1003 [เอกสารแนบ]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
 
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุก เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน [ 19 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 24 
ราคากลางก่อสร้างถนนพร้อมเสริมไหล่ทางสายทางเข้า - ออก วัดตลุก หมู่ที่ 2 [ 18 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 9 
ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบลำน้ำบ้านหนอง หมู่ที่ 8 [ 18 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 8 
ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 [ 18 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 8 
 
ทต.โพนางดำออก [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
ทต.โพนางดำออก เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
ทต.โพนางดำออก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
ทต.โพนางดำออก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
ทต.บางหลวง สืบสานประเพณีไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
ทต.บางหลวง สืบสานประเพณีไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหมัน ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
ทต.บางขุด ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายแสดงรายการภาษีป้ายอันต้องเสียภาษีป้ายประจำปี 2559 ต่ [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
ทต.บางขุด ประกาศ เรื่อง การชำระภาษี [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
ทต.บางขุด ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบาง [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
ทต.มโนรมย์ กิจกรรมงานวันสงกรานต์ 2559 [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
ทต.แพรกศรีราชา รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.มโนรมย์ กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2559 [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
ทต.มโนรมย์ กิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ 2558 [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
ทต.มโนรมย์ กิจกรรมงานวันปิยะมหาราช 2558 [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
ทต.มโนรมย์ กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 2558 [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์" [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองแซง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 15 [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.มโนรมย์ กิจกรรมงานวันเข้าพรรษา 2558 [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.เขาท่าพระ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเห็นชอบร [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
ผู้ว่าฯชัยนาท นำชาวชัยนาทแสดงตนเป็นพุทมามกะและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา [ 23 พ.ค. 2559 ]     
ผู้ว่าฯชัยนาท นำหน่อยออกบำบัดทุกข์ฯ ชาวตำบลหนองแซง อำเภอหันคา [ 23 พ.ค. 2559 ]     
ผู้ว่าฯชัยนาท ชวนเที่ยวงานเล่าขานตำนานเมืองสาปยา (สรรพยา) อัฎฐมีบูชารำลึก ปี 2559 [ 23 พ.ค. 2559 ]     
จ.ชัยนาท จัดผ้าป่าหมวกกันน๊อคและเสื้อกั๊ก เพิ่มความปลอดผู้โดยสารวินมอไซค์ [ 23 พ.ค. 2559 ]     
จังหวัดชัยนาท รับการประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศปี 2559 [ 18 พ.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท เร่งถอดบทเรียนอุบัติเหตุ เตรียมปรับแผนทั้งระยะสั้นและยาว [ 18 พ.ค. 2559 ]   
พมจ.ชัยนาท จัดพิธีมอบรถสามล้อโยกคนพิการในพื้นที่ [ 18 พ.ค. 2559 ]   
วัฒนธรรมชัยนาท เปิดเวทีสร้างความเข้าใจในการเป็นเครือข่ายพร้อมขับเคลื่อนงานในทุกระดับ [ 16 พ.ค. 2559 ]   
รองผู้ว่าฯชัยนาท เรียกประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ [ 13 พ.ค. 2559 ]   
สำนักกษาปณ์ ส่งเจ้าหน้าที่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนต้นแบบ บ้านนาพาเพลิน จ.ชัยนาท [ 13 พ.ค. 2559 ]   
รอง ปมท. เปิดการแข่งจักรยานเสือภูเขานานาชาติชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 22 ที่จังหวัดชัยนาท [ 10 พ.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พร [ 10 พ.ค. 2559 ]   
ผู้ว่าฯ ชัยนาท เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 [ 10 พ.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาทเปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปี 2559 [ 10 พ.ค. 2559 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาท นำประชาชนทำความสะอาดโบราณสถาน เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ [ 10 พ.ค. 2559 ]   
ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ชัยนาทติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง [ 10 พ.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท จัดแข่งฟุตบอลเยาวชน Thailand Prime Minister Cup 2016 เฟ้นหาตัวแทนเขต 1 [ 10 พ.ค. 2559 ]   
รองผู้ว่าฯชัยนาท นำส่วนราชการ นายจ้าง ลูกจ้างบูรณะวัด เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ [ 2 พ.ค. 2559 ]   
รมว.เกษตรและสหกรณ์ นำคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรชัยนาท [ 2 พ.ค. 2559 ]   
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นำทีมรับบริจาคโลหิตอำเภอวัดสิงห์พร้อมช่วยเหลือผู้พิการ [ 29 เม.ย. 2559 ]   
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 1000  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 841  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 756  ตอบ 0  
ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลตลุก (29 มี.ค. 2555)    อ่าน 688  ตอบ 1  
 
อบต.เที่ยงแท้ รบกวนสอบถามครับ (27 พ.ค. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 4
อบต.เที่ยงแท้ ทางวัดสารภีจัดงานยกช่อฟ้าจริงรึเปล่าคับ???? (24 พ.ค. 2559)    อ่าน 49  ตอบ 1
ทต.ห้วยกรด พบเห็นการทำผิดกฎหมายทุกชนิด โปรดแจ้งเบาะแสในทางลับ กองปราบปราม (สำนักงานตำรวจแ (24 พ.ค. 2559)    อ่าน 192  ตอบ 3
ทต.ห้วยกรด อยากทราบสถานที่ท่องเที่ยว. อาหาร ในตำบลห้วยกรด (20 พ.ค. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 1
ทต.ธรรมามูล ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดชัยนาท ด้วยครับ (10 พ.ค. 2559)    อ่าน 83  ตอบ 0
ทต.สามง่ามพัฒนา  ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดชัยนาท ด้วยครับ (10 พ.ค. 2559)    อ่าน 48  ตอบ 0
ทต.หนองแซง  ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดชัยนาท ด้วยครับ (10 พ.ค. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดชัยนาท ด้วยครับ (10 พ.ค. 2559)    อ่าน 51  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดชัยนาท ด้วยครับ (10 พ.ค. 2559)    อ่าน 26  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดชัยนาท ด้วยครับ (8 พ.ค. 2559)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ หนังสือหารือจ้างเหมารถรั้บส่งนักเรียน (28 เม.ย. 2559)    อ่าน 444  ตอบ 1
ทต.หาดอาษา งานวัดสรรพยาวัฒนาราม จัดเมื่อไรคะ (27 เม.ย. 2559)    อ่าน 83  ตอบ 1
ทต.ชัยนาท รับสมัครงาน ชัยนาท (27 เม.ย. 2559)    อ่าน 513  ตอบ 1
ทต.หาดท่าเสา ร้องเรียน น้ำประปาแบบนี้ทำไงดีคับ (มีภาพ) (26 เม.ย. 2559)    อ่าน 73  ตอบ 4
ทต.หาดท่าเสา ผมไม่ได้ไปประชุมเลยไม่รู้เรื่อง (26 เม.ย. 2559)    อ่าน 171  ตอบ 1
ทต.ชัยนาท น้ำประปา ม.3 (25 เม.ย. 2559)    อ่าน 50  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท น้ำประปา ม.3 (24 เม.ย. 2559)    อ่าน 103  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท น้ำประปา หมู่ 3 ต. ชัยนาท ไม่ไหล (23 เม.ย. 2559)    อ่าน 33  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย ไม่เป็นธรรม (21 เม.ย. 2559)    อ่าน 100  ตอบ 0
ทต.โพนางดำออก เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 84  ตอบ 0
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 1,270,200 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com