วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี ๒๕๕๙ [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 226 


มอบถุงยังชีพ [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 178 


"สงกรานต์ ปี ๒๕๕๙" [ 12 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 233 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า กพส. มท 0810.5/ว1010  [ 22 พ.ค. 2560 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1012 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 22 พ.ค. 2560 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1007  [ 22 พ.ค. 2560 ]
ขอจัดส่งชุดหนังสือ ดูดาว...เล่านิทาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1005  [ 19 พ.ค. 2560 ]
การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1000 [ข้อมูลเลขบัตร] [รายชื่อตัดตายรายจังหวัด] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2]  [ 19 พ.ค. 2560 ]
การจัดงานแถลงผลงานวิชาการ ปลดล็อกเด็กไทย ด้วยขั้นบันไดการอ่าน ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1003  [ 19 พ.ค. 2560 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1002  [ 19 พ.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว996  [ 18 พ.ค. 2560 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมายสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะใน 5 ด้าน และกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว992  [ 18 พ.ค. 2560 ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 กค. มท 0803.3/ว995  [ 18 พ.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 18 พ.ค. 2560 ]
โครงการให้บริการวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างยุวฑูตกินรีประชาสัมพันธ์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และโครงการอบรมสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจสีเขียว (Green Heart Traveller) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว990  [ 17 พ.ค. 2560 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษา ในการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว991  [ 17 พ.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2631  [ 17 พ.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว987  [ 17 พ.ค. 2560 ]
ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว985  [ 17 พ.ค. 2560 ]
ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว986  [ 17 พ.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 17 พ.ค. 2560 ]
การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2620  [ 16 พ.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว980  [ 16 พ.ค. 2560 ]
 
   
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 18 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 8 
รายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อ/จัดจ้างต่อสาธารณะตามความจำเป [ 25 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 24 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 (ทต.ตลุก) [ 25 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 21 
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างจำนวน 8 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 19 
 
ทต.วังตะเคียน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 10 [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.วังตะเคียน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. สายทางเข้าศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
ทต.หาดท่าเสา โครงการร่วมใจรณรงค์ส่งเสริมการสวมหวกนิรภัยจังหวัดชัยนาท [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.วังตะเคียน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา (ถังลูกบอล) หมู่ที่ 9 [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.วังตะเคียน ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกร่องเหมืองสายเขาวงษ์ - ดงสวนหลวง หมู่ที่ 12 [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.วังตะเคียน ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองสายลำห้วยน้อย หมู่ที่ 2 [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.มโนรมย์ แจ้งรายชื่อผู้ซื้อแบบสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นจันท [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
ทต.หนองแซง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจง [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.นางลือ ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานตกลงราคาโครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเ [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
อบต.มะขามเฒ่า ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายคันคลอง 1 ขวา พลเทพ ม.6 ต.มะขา [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.มะขามเฒ่า ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายคลองเปลือย ม.6 ต.มะขามเฒ่า [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.เจ้าพระยา พลเอกดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ การเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานเปิด [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
ทต.นางลือ ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานตกลงราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาบริเ [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.เด่นใหญ่ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.เด่นใหญ่ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน (ตุ [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ชัยนาท ประกาศราคากลาง การจ้างที่ปรึกษา [ 19 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.หาดอาษา ประกาศเทศบาลตำบลหาดอาษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลา [ 19 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.ห้วยกรด ประชุมโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 19 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม ประชุมสภาตำบลนางลือสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 [ 19 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิรูปสังคม แก่ผู้นำท้องที่ในตำบลนา [ 19 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
 
 
 

หุ่นฟางนกเล็ก  
 
 
 

วัดอินทาราม(ตลุก)  
 
 
 
 
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดชัยนาท [ 27 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยนาท [ 27 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]   
พิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 25 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดชัยนาท (ก.ค.อ.จังหวัด) [ 24 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท [ 24 เม.ย. 2560 ]   
โครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกในความร่วมมือของ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดชัยนาท ประจำปี 25 [ 23 เม.ย. 2560 ]   
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)  [ 20 เม.ย. 2560 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 6/2560 [ 19 เม.ย. 2560 ]   
โครงการผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ ณ วัดทรงเสวย [ 19 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 [ 18 เม.ย. 2560 ]   
งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ของชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองพังนาค [ 18 เม.ย. 2560 ]   
พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร [ 14 เม.ย. 2560 ]   
งานสงกรานต์ถนนข้าวโพด "Corn Street Songkran Festival 2017" [ 13 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2560 [ 12 เม.ย. 2560 ]   
ผวจ.ชัยนาท ร่วมจัดรายการวิทยุ "ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพบประชาชน" [ 12 เม.ย. 2560 ]   
พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]   
ผวจ.ชัยนาท พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กราบสักการะ รดน้ำขอพร พระเถระของจังหวัดชัยนาท [ 11 เม.ย. 2560 ]   
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 1059  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 930  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 829  ตอบ 0  
ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลตลุก (29 มี.ค. 2555)    อ่าน 745  ตอบ 1  
 
อบต.หันคา การแสดงตัวตน (23 พ.ค. 2560)    อ่าน 224  ตอบ 2
อบต.หันคา ประชากร (23 พ.ค. 2560)    อ่าน 219  ตอบ 2
ทต.ห้วยกรดพัฒนา แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 (ทุกอย่างเป็นความลับ) (19 พ.ค. 2560)    อ่าน 2745  ตอบ 43
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ ขอประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามง่ามท่าโบสถ์หน่อยครับ (18 พ.ค. 2560)    อ่าน 106  ตอบ 1
ทต.หาดท่าเสา โชคดีจริงๆ (4 พ.ค. 2560)    อ่าน 24  ตอบ 0
ทต.หาดอาษา เมื่อไหร่จะวางระบบท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (13 เม.ย. 2560)    อ่าน 54  ตอบ 0
สถ.จ.ชัยนาท รับโอน-ย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผอ.กองคลังระดับต้น,ผอ.กองช่างระดับต้น (4 เม.ย. 2560)    อ่าน 57  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล รับโอน -ย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ ว่าง (3 เม.ย. 2560)    อ่าน 53  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ ม.44 มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 47  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ ม.44 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 41  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวส.-ปร (24 มี.ค. 2560)    อ่าน 45  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ คู่มือลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560. (9 มี.ค. 2560)    อ่าน 47  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 619 อัตรา (9 มี.ค. 2560)    อ่าน 52  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2560 (สมัครทาง Internet) (9 มี.ค. 2560)    อ่าน 52  ตอบ 0
ทต.วังตะเคียน สอบถามเรื่อง การขุดลอกคลอง (7 มี.ค. 2560)    อ่าน 95  ตอบ 0
อบต.ท่าชัย  หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 64  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ( ยาเสพติด) ช่องทางการแจ้งเบาะแสทางลับ ของ ปปส. (4 มี.ค. 2560)    อ่าน 177  ตอบ 2
ทต.บ้านกล้วย ร้องเรียน ถนนพึ่งสร้างเสร็จแต่พังไว (23 ก.พ. 2560)    อ่าน 67  ตอบ 1
ทต.ห้วยกรดพัฒนา สมาชิก ทต.ห้วยกรดพัฒนาชาย ชอบยุ่งกับ * * * ชาวบ้าน (12 ก.พ. 2560)    อ่าน 99  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 (ทุกอย่างเป็นความลับ) (10 ก.พ. 2560)    อ่าน 567  ตอบ 10
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 1,712,776 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com