วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ [ 16 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 175 


งานแข่งเรือยาวเข้าพรรษา [ 16 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 178 


เปิดศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลตลุก [ 13 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 217 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว126  [ 19 ม.ค. 2560 ]
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว125  [ 19 ม.ค. 2560 ]
ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย กพส. มท 0810.6/ว121  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว0228  [ 19 ม.ค. 2560 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐฯ สน.คท. มท 0808.2/ว98  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.2/ว1  [ 19 ม.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว101  [ 18 ม.ค. 2560 ]
เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว99  [ 18 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว93  [ 17 ม.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) จัดส่งรายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว92 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว90  [ 17 ม.ค. 2560 ]
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.) กพส. มท 0810.6/ว78  [ 17 ม.ค. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ด่วนที่สุด กพส. มอ 0810.4/ว 88 [แบบสำรวจข้อมูล]  [ 16 ม.ค. 2560 ]
คู่มือการบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว85  [ 16 ม.ค. 2560 ]
สำรวจข้อมูลพื้นฐานความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว70  [ 16 ม.ค. 2560 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว73  [ 16 ม.ค. 2560 ]
คู่มือเพื่อเข้าดูรายงานการบันทึกข้อมูล LSEP แบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) Local Sufficiency Economy Plan : LSEP ปี พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว80 [เอกสารแนบ]  [ 16 ม.ค. 2560 ]
 
   
 
ประกาศราคากลางโครงการคลองสวยน้ำในคนไทยมีความสุข(กำจัดวัชพืชลำน้ำบ้านหนอง หมู่ที่ [ 16 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 5 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายลาดยางซอยโกดังโต๊ะจีนตั้งจตุพร-ร้านตัดผมช่างโ [ 16 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 3 
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำน้ำบางกระเบียน-คลองใหม่ หมู่ที่ 6 [ 16 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 4 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายขวัญชัย-บางไก่เถื่อน ม.9 [ 28 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 27 
 
ทต.โพนางดำออก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จ [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.โพนางดำออก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จ [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.โพนางดำออก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางตาเพชร หมู่ที่ 4 ตำบล [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.บางขุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 สายบ้านนายจัน [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.บางขุด โครงการวางท่อระบายนำ้ หมู่ 1 วางท่อระบายน้ำบริเวณสายบ้านนายทองใบ อ่ำพ่วง ถึงบ้าน [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.บางขุด โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บริเวณเมรุวัดหัวเด่น [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.บางขุด โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บริเวณทางเข้าวัดค้างคาว [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.วังตะเคียน ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 4 สายวังตะเคียน ซอย 2 [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.วังตะเคียน ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมุ่ที่ 3 สายเขาน้อย - หนองปลาไห [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.วังตะเคียน ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 สายวังหัวเรือ - หนองยาง [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้ [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.หันคา ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลหันคา อำเภอหันคา [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.หันคา ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหันคา อำเภอหันคา [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.สามง่ามพัฒนา ประกาศสภา เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมันแรก ประจำปี พ.ศ.2560 [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมา [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม การออกปฎิบัติซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณตำบลนางลือ [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม ประชุมข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลนางลือ ประจำเดือน มกราคม 2560 [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม ประชุมสภาตำบลนาวลือ สมัยสามัญวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.โพนางดำออก ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 15 
ทต.เจ้าพระยา โครงการ คนชัยนาท มุ่งสู่สังคมสีเขียว [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดชัยนาท [ 19 ม.ค. 2560 ]     
พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ ครั้งที่ 35 [ 19 ม.ค. 2560 ]     
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยนาท [ 18 ม.ค. 2560 ]     
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท [ 18 ม.ค. 2560 ]     
ผวจ.ชัยนาท ให้โอวาทและอวยพรแก่คณะนักกีฬานักเรียน นักศึกษาตัวแทนจังหวัดชัยนาท [ 18 ม.ค. 2560 ]     
พิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 [ 18 ม.ค. 2560 ]     
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดชัยนาท [ 17 ม.ค. 2560 ]     
ผวจ.ชัยนาท เปิดโครงการนายจ้าง ลูกจ้าง ประสานดวงใจเป็นหนึ่งเดียว [ 17 ม.ค. 2560 ]     
พิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดสตมวาร (100 วัน) แห่งการสวรรคต [ 17 ม.ค. 2560 ]     
พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2560 [ 17 ม.ค. 2560 ]     
ผวจ.ชัยนาท เปิดงานวันครู ประจำปี 2560 [ 16 ม.ค. 2560 ]     
วันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชัยนาท [ 14 ม.ค. 2560 ]     
ผวจ.ชัยนาท เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชัยนาท [ 14 ม.ค. 2560 ]     
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดชัยนาท [ 13 ม.ค. 2560 ]   
พิธีมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดชัยนาท [ 11 ม.ค. 2560 ]   
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกฯ [ 10 ม.ค. 2560 ]   
ผวจ.ชัยนาท ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย [ 9 ม.ค. 2560 ]   
ผวจ.ชัยนาท ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]   
ประกันสังคมจังหวัดชัยนาทมอบรถยนต์ให้เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท [ 4 ม.ค. 2560 ]   
การประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 29 ธ.ค. 2559 ]   
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 1040  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 904  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 805  ตอบ 0  
ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลตลุก (29 มี.ค. 2555)    อ่าน 725  ตอบ 1  
 
สถ.จ.ชัยนาท เพจ"รวมพลังหาร2" ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง แต่ไม่ลดความสะดวกสบาย (17 ม.ค. 2560)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ ประกาศรับโอน(ย้าย) ข้าราชการ (16 ม.ค. 2560)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรดพัฒนา แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 (ทุกอย่างเป็นความลับ) (16 ม.ค. 2560)    อ่าน 297  ตอบ 5
อบต.เขาท่าพระ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (16 ม.ค. 2560)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.บางหลวง เรื่องถนนสายเขื่อนเจ้าพระยาถึงหลังโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา (12 ม.ค. 2560)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย เรียน คุณ สุภาพ โพธิ์งาม (6 ม.ค. 2560)    อ่าน 49  ตอบ 1
ทต.บ้านกล้วย ประปาหมู่ที่ 7 บ้านวังทอง ตำบลบ้านกล้วย (6 ม.ค. 2560)    อ่าน 38  ตอบ 1
ทต.บ้านกล้วย ร้องเรียน (6 ม.ค. 2560)    อ่าน 48  ตอบ 1
ทต.บ้านกล้วย ของบประมาณแก้ไข หรือ ซ่อมแซมถนนซิเมนท์ (6 ม.ค. 2560)    อ่าน 13  ตอบ 0
สถ.จ.ชัยนาท เว็บไซต์ "สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท" เปิดให้บริกา (6 ม.ค. 2560)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (5 ม.ค. 2560)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ ยื่นแบบภาษี ภงด.90 และ ภงด.91 ปี 2559 (5 ม.ค. 2560)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ สรุป ลดหย่อนและอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (5 ม.ค. 2560)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ ลดหย่อนภาษี (5 ม.ค. 2560)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ 5 มาตรการเด่น ลดหย่อนภาษี ปี 2559 (5 ม.ค. 2560)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทต.มโนรมย์ สอบถามตำแหน่งว่าง (29 ธ.ค. 2559)    อ่าน 31  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล ประกาศการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย,ภาษีบำรุงท้องที่ ปีงบประมาณ 2560 (29 ธ.ค. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (26 ธ.ค. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ ภาษีบำรุงท้องที่ (26 ธ.ค. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ ภาษีป้าย (26 ธ.ค. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 1,521,395 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com