เปิดศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลตลุก [ 13 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 32 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เสด [ 10 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 51 


วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี ๒๕๕๙ [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 62 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ ว1475  [ 28 ก.ค. 2559 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1474  [ 28 ก.ค. 2559 ]
เชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.4/ว96  [ 28 ก.ค. 2559 ]
การสำรวจจำนวนนักสงคัมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว81  [ 28 ก.ค. 2559 ]
ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว27  [ 28 ก.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 16 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท.  [ 28 ก.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0816.3/ว 1465 [รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม]  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0816.3/ว1455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สน.มถ. มท 0892.4/ว1430  [ 27 ก.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพตามมติคณะรัฐมนตรี สน.คท. มท 0808.2/9486-9561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 17 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท. มท 0808.3/ว1450  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 17 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท. มท 0808.3/ว1451  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 17 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท. มท 0808.3/9637  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 17 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท. มท 0808.3/9638  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 17 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท. มท 0808.3/9639  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนมาก กจ. มท 0802.3/ว1459  [ 27 ก.ค. 2559 ]
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว76 22/07/2559  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไป สน.บถ. มท 0809.2/ว74  [ 26 ก.ค. 2559 ]
 
   
 
รายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณ เดือน กรกฎา [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 23 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 (ทต.ตลุก) [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 23 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกห้วงมาบ หมู่ที่ 6 [ 11 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ม.5 [ 4 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 21 
 
อบต.สะพานหิน โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.นางลือ ประการศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการ [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา โครงการให้ความรู้การคุมกำเนิดและการป้องกันโรคเอดส์ [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา โครงการป้องกันโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2559 [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา โครงการรับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี ศูนย์เพื่อนใจ To [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม"โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกในครวบครัวใช้วิถีชีวิตแยยเศร [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.ห้วยกรด แบบ ปปช.7 โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหลังอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาล [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.ห้วยกรด ประกาศยื่นราคากลาง โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหลังอาคารเอนกประสงค์สำนัก [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.ห้วยกรด ปร.5 โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหลังอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาล [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.ห้วยกรด ปร.4 โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหลังอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาล [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลือ" [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา แจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม"การออกกำลังกายของข้าราชการ พนักงานฯ " [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศราคากลางจ้างถนนผิวจราจรแคปซีลจากบริเวณถนน คสล.เดิม(ฝั่งขวาคลองชลประทาน)เริ [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 25 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองระแหง หมู่ที่ 4 [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 21 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลสะพานหิน [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.เด่นใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในค [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 23 
อบต.เขาแก้ว แห่เทียนพรรษา [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 22 
อบต.เด่นใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ จัดกิจกรรม โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน พี่สอนน้อง ร่ว [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 21 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามวัย [ 22 ก.ค. 2559 ]   
ชาวชัยนาทร่วมห่มผ้าพระบรมสารีริกธาตุเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา [ 21 ก.ค. 2559 ]   
เรือ ป.นำโชค จากปทุมธานี คว้าถ้วยพระราชทานฯ ประเภท 55 ฝีพายไปครอง ในศึกเจ้าแห่งสายน้ำสนามแรกชัยนาท [ 21 ก.ค. 2559 ]   
เริ่มแล้ว งานประเพณีการแข่งเรือยาวเข้าพรรษาชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่19 จ.ชัยนาท ประจำปี 2559 [ 21 ก.ค. 2559 ]   
ชัยนาทแถลงข่าวจัดเเข่งขันเรือยาวเข้าพรรษาชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 19 [ 14 ก.ค. 2559 ]   
เปิดธนาคารออมสินสาขาสะพานใหม่ ชัยนาท ลำดับที่ 1,055 [ 11 ก.ค. 2559 ]   
รมต.สาธารณสุข ลงพื้นที่ชัยนาท มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 [ 11 ก.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ [ 7 ก.ค. 2559 ]   
จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมลาร้อน อ้อนฝน ปั่นสองล้อเข้าหันคาเมืองคนดี [ 7 ก.ค. 2559 ]   
เยาวชนวัยใส กว่า 3,000 รวมพลังยิงกระสุนปลูกป่าเขาขยายที่ชัยนาท [ 5 ก.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท ได้รับพระราชทานอนุญาตเป็นจังหวัด พอ.สว.ลำดับที่ 59 [ 5 ก.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2559 [ 5 ก.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท มอบรางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559 [ 5 ก.ค. 2559 ]   
จ.ชัยนาท จัดงานประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ [ 27 มิ.ย. 2559 ]   
รองปลัดมหาดไทย นำทีมปลูกป่าระบบน้ำหยด คืนพื้นที่สีเขียวเขาขยาย จ.ชัยนาท [ 27 มิ.ย. 2559 ]   
จ.ชัยนาท จัดงานวันสาธิตการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ [ 23 มิ.ย. 2559 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาท นำหน่วยบำบัดทุกข์ลงพื้นที่อำเภอเมือง สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน [ 23 มิ.ย. 2559 ]   
จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้าครั้งใหญ่ [ 23 มิ.ย. 2559 ]   
มทบ .13 จับมือ จ.ชัยนาท จัดงานดนตรีเฉลิมพระเกียรติ รักเพลง รักพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี [ 21 มิ.ย. 2559 ]   
ปลัดพาณิชย์ พร้อมคณะติดตามศูนย์ข้าวนาแปลงใหญ่ที่ชัยนาท [ 21 มิ.ย. 2559 ]   
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 1011  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 857  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 774  ตอบ 0  
ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลตลุก (29 มี.ค. 2555)    อ่าน 695  ตอบ 1  
 
ทต.ธรรมามูล โรงสูบน้ำบ้านท่าลาภ ม.7 ต ธรรมามูล (29 ก.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรดพัฒนา สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (28 ก.ค. 2559)    อ่าน 452  ตอบ 1
ทต.ห้วยกรด เว็ปไซต์สวยดีนะคะ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 387  ตอบ 2
ทต.ห้วยกรด มีตำแหน่งงานว่างมั้ยคับ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 222  ตอบ 1
อบต.เที่ยงแท้  เว็บไซต์ อบต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 557  ตอบ 11
ทต.หาดท่าเสา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 41  ตอบ 1
อบต.เที่ยงแท้ เวป เที่ยงเเท้ ทำไมพึ่งจะมี ล้าหลังกว่าที่อื่นที่มีมานานเเล้ว (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 284  ตอบ 4
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ห้วยกรดเสื่อม ยาเสพติด เป็นเรื่องใกล้ตัว ร่วมช่วยเเจ้งเบาะเเสยา หลังพบฆ่าโหดสาวใ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 301  ตอบ 1
ทต.ห้วยกรด ห้วยกรดเสื่อม ยาเสพติด เป็นเรื่องใกล้ตัว ร่วมช่วยเเจ้งเบาะเเสยา หลังพบฆ่าโหดสาว (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 306  ตอบ 1
อบต.เด่นใหญ่ อยากได้ลานออกกำลังกายหมู่บ้านคะ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 1
ทต.ห้วยกรด ร้องเรียน (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 167  ตอบ 1
ทต.ชัยนาท ม.3ต.ชัยนาท ดำ ดำ ดำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 33  ตอบ 2
ทต.ห้วยกรดพัฒนา (ห้วยกรด * * * กเเล้ว) นาย สุบิน ปานสรวง หลอนยาฆ่าพ่อเเท้ๆตัวเอง (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด (ห้วยกรดดัง * * * กเเล้ว) นาย สุบิน ปานสรวง หลอนยาฆ่าพ่อเเท้ๆตัวเอง (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 26  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด บ่อนทำลายห้วยกรด (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 244  ตอบ 3
ทต.แพรกศรีราชา  นายกิตติศักดิ์ พ่วงมี ได้กระทำการยักยอกเงินปลอมเฟสโกงกลุ่มซื้อขายพระในเฟสบุ๊คมี (22 ก.ค. 2559)    อ่าน 1172  ตอบ 4
อบต.สะพานหิน สอบถามค่ะ (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก 2016" (7 ก.ค. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.เที่ยงแท้ ทางวัดสารภีจัดงานยกช่อฟ้าจริงรึเปล่าคับ???? (6 ก.ค. 2559)    อ่าน 723  ตอบ 6
อบต.เที่ยงแท้ รวบกวนสอบถามค่ะ (6 ก.ค. 2559)    อ่าน 67  ตอบ 2
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 1,341,840 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com