ภาพลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการ ยากไร้ ตำบลตลุก [ 11 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 144 


โครงการขุดลอกคูคลองพร้อมปรับเกรดถนนในพื้นที่การเกษตรตำบลตลุก [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 169 


โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 183 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2598 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2558 ]
ขอให้จัดส่งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามแบบ สบศ.4 สน.บถ. มท 0809.4/ว2596  [ 30 พ.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว2590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2558 ]
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใส ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจเข้าร่วม (โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2563  [ 27 พ.ย. 2558 ]
โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว2580  [ 27 พ.ย. 2558 ]
ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2583  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 ในระบบ Electronic Report (E-Report) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2582  [ 27 พ.ย. 2558 ]
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : โต๊ะเรียน มอก.1494-2541 และเครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : เก้าอี้เรียน มอก.2495-2541 สน.คท. มท 0808.2/ว2561  [ 27 พ.ย. 2558 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2579  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลจำนวนโรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.มถ. มท 0892.2/ว2572 [แบบสำรวจฯ]  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2576 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2558 ]
ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2577  [ 26 พ.ย. 2558 ]
การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว2568  [ 26 พ.ย. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2575  [ 26 พ.ย. 2558 ]
แจ้งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินให้ สสส. ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2564  [ 26 พ.ย. 2558 ]
ขอเลื่อนการจัด (เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมทุกภาวะในทุกมิติ) สน.มถ. มท 0892.1/ว2566  [ 26 พ.ย. 2558 ]
การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2565  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2558/2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2555  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ด่วน สน.บถ. มท 0809.2/ว2552  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2558 ประจำเดือนสิงหาคม 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2544 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2558 ]
 
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 25 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 5 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
รายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อ/จัดจ้างต่อสาธารณะตามความจำเป [ 30 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลตลุก [ 20 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 35 
 
อบต.วัดโคก ประกาศองค์การบริหารส่วสตำบลวัดโคก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การจ้าง [ 1 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.กุดจอก ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 1 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.กุดจอก ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้พิการ [ 1 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.มะขามเฒ่า แผนผังและขั้นตอนกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการด้านสวัสดิการสังคม (จ่ายเงินส [ 1 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.เด่นใหญ่ [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.เด่นใหญ่ [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.หาดอาษา [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศใช้คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.บางหลวง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวั [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.นางลือ ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 11 สายทาง [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 (ผด.2) เพิ่มเ [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.เขาท่าพระ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.เขาแก้ว อบต.เขาแก้ว จัดงานประเพณีลอยกระทง [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.ธรรมามูล ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๗ บ้านท่าลาภ [ 26 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.มะขามเฒ่า โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 [ 26 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.เที่ยงแท้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำน้อยหมู่ที่ 4 ตำบลเที่ยงแท้ [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.เที่ยงแท้ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 18 
อบต.เที่ยงแท้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดสังฆราม หมู่ที่ 2 ตำบลเที่ยงแท้ [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.เที่ยงแท้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.หาดท่าเสา รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 14 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่า โครงการเงินออมเพื่อน้องฯ [ 26 พ.ย. 2558 ]     
ผวจ.ชัยนาท ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 26 พ.ย. 2558 ]     
ผวจ.ชัยนาท มอบรางวัลนางนพมาศ งานลอยกระทงเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท [ 26 พ.ย. 2558 ]     
รอง ผวจ.ชัยนาท วางพวงมาลา ถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6 [ 26 พ.ย. 2558 ]     
นายกเหล่ากาชาด นำเหล่ากาชาดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกรับบริจาคโลหิต [ 24 พ.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดการอบรมฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 24 พ.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท นำปั่น FULL MOON BIKE [ 23 พ.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท ประชุม คณะกรรมการฯ ตำบลละ 5 ล้าน [ 23 พ.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท แถลงข่าวการจัดงานปั่นชมจันทร์ฯ [ 23 พ.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง [ 21 พ.ย. 2558 ]   
นายกเหล่ากาชาดชัยนาท นำเหล่ากาชาดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกให้บริการรับบริจาคโลหิต [ 21 พ.ย. 2558 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท ประชุม คกก.ดูแลสถานที่บริการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท [ 20 พ.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท ปล่อยขบวนออกจัดระเบียบขอทาน ครั้งที่6 [ 16 พ.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท ให้การต้อนรับ ผบ.ทร และคณะที่มาทอดกฐิน ที่วัดปากคลองมะขามเฒ่า [ 14 พ.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2558 [ 14 พ.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ออกให้บริการประชาชน [ 14 พ.ย. 2558 ]   
ผวจ.ชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจการทุดตัวของถนนริมแม่น้ำน้อย พื้นที่อำเภอสรรคบุรี [ 11 พ.ย. 2558 ]   
ผู้ตรวจ มท.เขต2 ตรวจติดตามการดำเนินงานฯ ที่จังหวัดชัยนาท [ 11 พ.ย. 2558 ]   
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส วัดหลวงสิริบูรณาราม จังหวัดชัยนาท [ 11 พ.ย. 2558 ]   
นายกเหล่ากาชาด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง ออกให้บริการรับบริจาคโลหิต [ 5 พ.ย. 2558 ]   
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 786  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 647  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 565  ตอบ 0  
ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลตลุก (29 มี.ค. 2555)    อ่าน 594  ตอบ 1  
 
ทต.ชัยนาท น้ำประปา (30 พ.ย. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท น้ำประปา หมู่ 6 (30 พ.ย. 2558)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท น้ำประปา ม.6 ต.ชัยนาท (26 พ.ย. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทต.นางลือ ตรวจโบนัส กันค่ะ สู้ๆ (25 พ.ย. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 1
ทต.ธรรมามูล ใกล้ลอยกระทงแล้วมาเที่ยวงานลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดธรรมามูลกันนะคะ (20 พ.ย. 2558)    อ่าน 212  ตอบ 2
ทต.ตลุก คน ต.ตลุก อยู่ต่างถิ่นเข้ามาคุยกันหน่อย (20 พ.ย. 2558)    อ่าน 1249  ตอบ 9
ทต.เจ้าพระยา นายช่างโยธา หาที่ย้ายมาขัยนาท (19 พ.ย. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท น้ำประปาบ้านท้ายเมือง ม.6 ต.ชัยนาท (14 พ.ย. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท ช่วยแก้ไขน้ำประปาบ้านท้ายเมือง ม.6 (14 พ.ย. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.เที่ยงแท้  เว็บไซต์ อบต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 พ.ย. 2558)    อ่าน 83  ตอบ 3
อบต.เที่ยงแท้ เวป เที่ยงเเท้ ทำไมพึ่งจะมี ล้าหลังกว่าที่อื่นที่มีมานานเเล้ว (2 พ.ย. 2558)    อ่าน 91  ตอบ 2
ทต.แพรกศรีราชา อยากติดต่อ นายณรงค์ คุ้มดิษฐ์ (2 พ.ย. 2558)    อ่าน 89  ตอบ 2
อบต.วังไก่เถื่อน นี่หรือบุคคลที่ท่านเลือกมาเป็นผู้นำตำบลโดยมีคะแนนเป็นอันดับ 2.... (30 ต.ค. 2558)    อ่าน 695  ตอบ 1
ทต.บ้านกล้วย เเวะเข้ามาชม (30 ต.ค. 2558)    อ่าน 92  ตอบ 1
อบต.เขาท่าพระ สอบถามกรณีหนังสือพิมพ์ของหมู่บ้านทำไมไม่จัดส่งให้หมู่บ้านแล้ว (30 ต.ค. 2558)    อ่าน 81  ตอบ 1
อบต.หันคา ประชากร (30 ต.ค. 2558)    อ่าน 50  ตอบ 1
ทต.บ้านกล้วย เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 ต.ค. 2558)    อ่าน 248  ตอบ 2
อบต.เด่นใหญ่ ขอแนะนำ ร้านชัยนาทสื่อสารและเซฟตี้ (30 ต.ค. 2558)    อ่าน 34  ตอบ 2
ทต.บ้านกล้วย ยินดีต้อนรับเว็ปไซต์เทศบาล (30 ต.ค. 2558)    อ่าน 235  ตอบ 1
ทต.ชัยนาท บริการรถรับจ้าง 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ ชัยนาท (30 ต.ค. 2558)    อ่าน 59  ตอบ 1
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 1088361 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com