วันปิยมหาราช 2560 [ 23 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 119 


อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 [ 10 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 113 


งานส้มโอขาวแตงกวา [ 10 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 116 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1119 [แบบรายงาน]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2) ตามภาคผนวก 2 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1101 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1110  [ 20 เม.ย. 2561 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว46  [ 19 เม.ย. 2561 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ. มท 0802.3/255  [ 19 เม.ย. 2561 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กจ. มท 0802.3/ว45  [ 19 เม.ย. 2561 ]
การคัดเลือกผู้บริหาร ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา การศึกษาพิเศษการสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ กศ. มท 0816.3/ว1065  [ 19 เม.ย. 2561 ]
โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว1064  [ 19 เม.ย. 2561 ]
การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1063  [ 19 เม.ย. 2561 ]
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2060  [ 19 เม.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กศ. มท 0816.5/ว1082  [ 18 เม.ย. 2561 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.3/ว8  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561) สน.คท. มท 0808.2/5071-5146 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การกำหนดระยะเวลาการนับจำนวนวันตามแบบสำรวจข้อมูลการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1079  [ 18 เม.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1069  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นงบอำนวยการบริหารงานของคณะอนุกรรมการ อำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2162 และ ว988  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2561 ]
 
   
 
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 18 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 10 
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุหินคลุกในพื้นที่การเกษตร เขต 2 [ 4 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 20 
ราคากลาง โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำทิ้งและคลองส่งน้ำแปลงเกรด เขต 1 [ 4 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 21 
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองบางไผ่ ม.7 [ 4 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 23 
 
ทต.หาดท่าเสา ประชาคมระดับตำบล สำหรับเทศบาลตำบลหาดท่าเสา ปีงบประมาณ 2561-2564 [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.โพนางดำออก \" วิถีไทย วิถีพอเพียง ”ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนครั้งที่ 3 หมู่ที่ 4 [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.กุดจอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางขุดลอกคลอง [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.โพนางดำออก วิถีไทย วิถีพอเพียง”ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนครั้งที่ 3 หมู่ที่ 3 บ้านสวนม [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.โพนางดำออก วิถีไทย วิถีพอเพียง”ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนครั้งที่ 3 หมู่ที่2 บ้านโพนา [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.สะพานหิน กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลสะพานหิน [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุฯ (LTC) [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.นางลือ Application พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร สำหรับประชาชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.นางลือ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(บทความ) [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา รูปแบบ โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกรดพัฒนา [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
ทต.ตลุก ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 10 
อบต.สุขเดือนห้า ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูกิตติชัยโสภิต อดีตเจ้าอาวาสวัดสุขเด [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 19 
ทต.หนองแซง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น ปีงบประมาณ [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิว [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
ทต.มโนรมย์ ประก่าศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องแห่แตรวง จำนวน 1 ชุด [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.ห้วยกรด ***เทศบาลตำบลห้วยกรดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ย้อนยุควันวาน เล่นสงกรานต์ ที่บ้านห้วย [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
ทต.ห้วยกรด **รดน้ำดำหัวขอพรท่านนายกและคณะผู้บริหารเนื่องในวันประเพณีสงกรานต์ 2561** [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
 
 
 

หุ่นฟางนกเล็ก  
 
 
 

วัดอินทาราม(ตลุก)  
 
 
 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (งวดที่ 3/61) [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 26 
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก [ 3 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 20 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 33 
มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 3/2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 52 
มติการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 3/2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 77 
มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  [ 28 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 61 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 37 
มติการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 2/2561 [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 92 
มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 2/2561 [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 68 
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 35 
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 21 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561) [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 53 
ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561) [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 59 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (งวดที่ 2/61) [ 15 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 51 
ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลฯ [ 9 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (ประจำเดือนมกราคม 2561) [ 28 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 68 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (งวดที่ 1/61) [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 77 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประจำเดือน มกราคม 2561) [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 81 
ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนมกราคม 2561) [ 19 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 79 
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 1184  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 1049  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 948  ตอบ 0  
ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลตลุก (29 มี.ค. 2555)    อ่าน 862  ตอบ 1  
 
สถ.จ.ชัยนาท สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (15 เม.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทต.สามง่ามพัฒนา ถนนหันคา-สามง่ามท่าโบสถ์ชำรุด (12 เม.ย. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.วังไก่เถื่อน ขอบคุณ จนท. ของ อบต. (11 เม.ย. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทต.บางหลวง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (9 เม.ย. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.กุดจอก เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (9 เม.ย. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทต.แพรกศรีราชา เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (9 เม.ย. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.สุขเดือนห้า เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (3 เม.ย. 2561)    อ่าน 41  ตอบ 0
อบต.บ่อแร่ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 เม.ย. 2561)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.วัดโคก เม็ดบัวอบกรอบ ฟีเกอ ขนมท้องถิ้นที่ 7-Eleven (30 มี.ค. 2561)    อ่าน 44  ตอบ 0
อบต.มะขามเฒ่า เม็ดบัวอบกรอบ ฟีเกอ (30 มี.ค. 2561)    อ่าน 45  ตอบ 0
อบต.สุขเดือนห้า สมุนไพร ยารักษาโรคทั่วไป (30 มี.ค. 2561)    อ่าน 57  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรดพัฒนา แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 (ทุกอย่างเป็นความลับ) (18 มี.ค. 2561)    อ่าน 6877  ตอบ 63
ทต.สามง่ามพัฒนา ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (14 มี.ค. 2561)    อ่าน 104  ตอบ 0
อบต.สะพานหิน ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (14 มี.ค. 2561)    อ่าน 82  ตอบ 0
อบต.กุดจอก ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (14 มี.ค. 2561)    อ่าน 80  ตอบ 0
ทต.เนินขาม ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (14 มี.ค. 2561)    อ่าน 95  ตอบ 0
ทต.ชัยนาท เผาถ่านสร้างความเดือดร้อน (11 มี.ค. 2561)    อ่าน 100  ตอบ 2
อบต.สุขเดือนห้า น้องชอบกินขนม \"เม็ดบัวอบกรอบ ฟีเกอ \" มั่กๆ ค่ะ (8 มี.ค. 2561)    อ่าน 145  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย ,ภาษีบำรุงท้องที่ ปี (6 มี.ค. 2561)    อ่าน 113  ตอบ 0
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ ถนนหันคา-สามง่ามท่าโบสถ์ชำรุด (22 ก.พ. 2561)    อ่าน 157  ตอบ 1
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 2,387,120 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com