โครงการรู้รัก สามัคคี อำเภอสรรพยา [ 21 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 35 


การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 1 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 56 


งานมหกรรมด้านสวัสดิการสังคมและเทศบาลตำบลตลุกเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 29 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 78 

 


 
 
  ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่มีความรุนแรงและต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจง แนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2011  [ 24 ก.ค. 2557 ]
แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1995  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่รับผิดชอบ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1239  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง กค. มท 0803/ว1257  [ 24 ก.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1240 [รายชื่อ รุ่น 1] [รายชื่อ รุ่น 2]  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ สพบ. มท 0807.3/ว1245 [ประกาศรายชื่อฯ]  [ 23 ก.ค. 2557 ]
โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1231  [ 23 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว55  [ 23 ก.ค. 2557 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ สน.บถ. มท 0809.4/ว1232  [ 23 ก.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1221 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) สน.สส. มท 0891.4/ว1222  [ 23 ก.ค. 2557 ]
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2556 สน.คท. มท 0808.2/ว1223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) สน.สส. มท 0891.4/ว1213  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดเลขที่หนังสือของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สล. มท 0801.1/ว13  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การเน้นย้ำให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กจ. มท 0802.2/ว1130  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว38  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1959  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 6/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว1220  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" สล. มท 0801.3/ว23  [ 21 ก.ค. 2557 ]
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1214  [ 21 ก.ค. 2557 ]
 
   
 
ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ [ 6 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 51 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 39 
ประกาศสอบราคา จำนวน 6 โครงการ [ 3 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 100 
 
ทต.นางลือ ประชาสัมพันธ์ "ตรวจสอบและควบคุมการโฆษณาจำหน่ายเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิต [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดโคก [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดโคก ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.วัดโคก กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.วัดโคก โครงการฝึกอบรม อปพร. [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.วัดโคก ประชาคมหมู่บ้าน [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.วัดโคก อบรมฝึกอาชีพ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ท [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดโคก เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม "โครงการลดการใช้พลังงานฯ" [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.ห้วยกรด "ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ" [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Cape Sealสายบ้านหนองกรด หมุ่ [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม "การประชุมแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ศสมช.ฯ" [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.ห้วยกรด ข่าวประชาสัมพันธ์รายงาน ราบรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2557 [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.ห้วยกรด ข่าวประชาสัมพันธ์รายงาน ราบรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2557 [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.หันคา โครงการฝึกอบรม "การเพ้นท์ผ้าบาติก " [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.ชัยนาท โครงการสืบสานประเพณีไทยร่วมใจแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม "ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จังหวัดชัยนาท(ปรองดองสมานฉัน [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. [ 21 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
 
 
 
หุ่นฟางนกเล็ก
 
 
 
วัดอินทาราม(ตลุก)
 
 
 
 
ผวจ.ชัยนาท เปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ 17 ก.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนบทบาทสื่อกับการรับมือภาวะวิกฤต [ 17 ก.ค. 2557 ]   
ผบ.มทบ.13 และผวจ.ชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจนับและตรวจคุณภาพข้าวจำนำ [ 16 ก.ค. 2557 ]   
ผู้ว่าฯชัยนาท นำคณะ to be number one เข้าแข่งขันจังหวัดดีเด่นระดับประเทศ [ 16 ก.ค. 2557 ]   
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ [ 15 ก.ค. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดโครการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน [ 15 ก.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท อัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทานฯ [ 15 ก.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีห่มผ้าพระธาตุ ฯ [ 15 ก.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานปลูกและบวชต้นไม้ฯ [ 15 ก.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานปล่อยเรือยาวรอบคัดเลือก งานประเพณีแข่งเรือยาวฯ [ 15 ก.ค. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท อัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ [ 15 ก.ค. 2557 ]   
จ.ชัยนาทเดินหน้าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างความปรองดอง [ 15 ก.ค. 2557 ]   
จ.ชัยนาทจัดเวทีเสวนา รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป [ 4 ก.ค. 2557 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดงานประเพณีการแข่งเรือยาวเข้าพรรษาชิงถ้วยพระราชทานฯ จ.ชัยนาท [ 4 ก.ค. 2557 ]   
ผู้ว่าชัยนาทประเดิมซื้อลอตเตอรี่ 80 บาท [ 4 ก.ค. 2557 ]   
ทหาร มทบ.13 เข้าควบคุมการรมยาข้าวโครงการจำนำ พร้อมวางกำลังเฝ้า 24 ชั่วโมง [ 4 ก.ค. 2557 ]   
จ.ชัยนาท ลงนามความร่วมมือสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป [ 2 ก.ค. 2557 ]   
รอง ผวจ.ชัยนาท เปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเขต 7 [ 2 ก.ค. 2557 ]   
พมจ.ชัยนาทจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปสังคม เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดอง และคืนความสุขให้คนในชาติ [ 2 ก.ค. 2557 ]   
ผู้ว่าฯ พบเยาวชนหน้าเสาธง [ 2 ก.ค. 2557 ]   
 
 
 

 
   
 
สมัครงาน (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 473  ตอบ 2  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 362  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 343  ตอบ 0  
 
ทต.ห้วยกรด hello test ! (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.วัดโคก เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทต.เนินขาม เปิดสอบ (21 ก.ค. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 1
ทต.หาดท่าเสา ช่วยตรวจสอบบุคคลให้หน่อย (7 ก.ค. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.วังไก่เถื่อน รับโอนพนักงานส่วนตำบล (7 ก.ค. 2557)    อ่าน 36  ตอบ 0
ทต.เนินขาม รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล 3 ตำแหน่ง (4 ก.ค. 2557)    อ่าน 73  ตอบ 2
อบต.เขาท่าพระ ขอความอนุเคราะห์ (3 ก.ค. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.หันคา ศึกษาดูงาน (1 ก.ค. 2557)    อ่าน 32  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด อยากเห็นความถูกต้อง (30 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1447  ตอบ 7
ทต.บ้านกล้วย เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 มิ.ย. 2557)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.เขาท่าพระ ต้นไม้พาดสายไฟ (12 มิ.ย. 2557)    อ่าน 60  ตอบ 2
อบต.กุดจอก ขอบคุณอบต.กุดจอกที่ช่วยดับไฟให้ค่ะ (11 มิ.ย. 2557)    อ่าน 36  ตอบ 1
ทต.เนินขาม เงินผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเนินขามออกแล้ว (8 มิ.ย. 2557)    อ่าน 44  ตอบ 0
ทต.หาดอาษา พนักงานไม่สุภาพ (3 มิ.ย. 2557)    อ่าน 98  ตอบ 2
อบต.เขาท่าพระ ทำเนียบบุคลากร (2 มิ.ย. 2557)    อ่าน 174  ตอบ 1
อบต.หันคา สอบถามตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (27 พ.ค. 2557)    อ่าน 196  ตอบ 1
อบต.ไพรนกยูง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ (24 พ.ค. 2557)    อ่าน 51  ตอบ 0
ทต.หาดท่าเสา ความไม่เหมาะสม (22 พ.ค. 2557)    อ่าน 97  ตอบ 1
ทต.หาดท่าเสา ถนนที่ถูกลืม (17 พ.ค. 2557)    อ่าน 82  ตอบ 0
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ อยากให้ฟัง (27 เม.ย. 2557)    อ่าน 93  ตอบ 0
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112-3 โทรสาร : 056-478-112-3
จำนวนผู้เข้าชม 0729108 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com